velikost textu

Veřejnoprávní omezení vlastnického práva k pozemku v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní omezení vlastnického práva k pozemku v ČR
Název v angličtině:
Land ownership right restrictions resulting from public law in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jiří Hoch
Školitel:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Oponenti:
Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Id práce:
83297
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právo životního prostředí (ZIVOTNIP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vlastnictví pozemku, omezení, veřejný zájem
Klíčová slova v angličtině:
land ownership, restriction, public interest
Abstrakt:
Anotace Vlastnické právo je v České republice, stejně jako v ostatních demokratických zemích, uznáno za jedno ze základních práv člověka a je mu poskytována ochrana předpisy nejvyšší právní síly. Spolu s rozvojem moderní společnosti je čím dál více omezováno a dávno byla opuštěna teorie o vlastnickém právu jako neomezeném panství nad věcí. Jsou-li předmětem vlastnického práva pozemky, jsou omezení četnější a intenzivnější, protože pozemky se v mnohém od ostatních předmětů vlastnictví odlišují. Odlišné jsou především tím, že jich je omezené a konečné množství, jsou nepřemístitelné a jako půda představují jednu ze základních složek životního prostředí. Spolu se stále stoupajícím množstvím lidí na Zemi a jejich rychle rostoucími nároky na využití půdy tak musí pozemky plnit stále více funkcí současně, a to ve prospěch stále většího okruhu osob. Vzrůstá také potřeba ochrany ekologických vlastností půdy. Ze všech těchto důvodů je zapotřebí výkon vlastnických práv k pozemkům regulovat a tedy omezovat. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve veřejném zájmu, jsou upravena předpisy veřejného práva. Klíčová slova: vlastnictví pozemku, omezení, veřejný zájem
Abstract v angličtině:
Abstract In the Czech Republic, the same way as it is in other democratic countries, the ownership right is recognized to be one of the fundamental human rights, and it is protected by legislation of a supreme legal force. Along with modern society development and for this reason it becomes more and more restricted. It is a long time ago, when the unlimited legal domain like theory of ownership rights in rem was forsaken. The restrictions are more numerous and intensive in case of land being subject to ownership rights. This results from many differences between land and other subjects of ownership. Limited and definitive land area, the fact that land is not relocatable as well as soil, being one of environmental elements, represent the most important ones. In one line with increasing amount of people on Earth and their increasing requirements on its usage, the land must fill constantly increasing needs for the welfare of increasing amount of people at the same time. The necessity of protection of environmental aspect of land and soil respectively, is still growing. For all those reasons, the restrictions and regulations on land ownership rights are to be put in place. When justified by public interest, the restrictions arise from public law legislation. Key words: land ownership, restriction, public interest
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Hoch 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Hoch 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Hoch 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB