velikost textu

Postprandiální změny hormonů příjmu potravy u pacientek s anorexia nervosa a bulimia nervosa.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postprandiální změny hormonů příjmu potravy u pacientek s anorexia nervosa a bulimia nervosa.
Název v angličtině:
Postprandial changes of gastrointestinal hormones in patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa.
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Dana Sedláčková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jara Nedvídková, CSc.
Oponenti:
MUDr. Kvido Smitka, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.
Id práce:
83293
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie a genetika člověka (P1525)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 8. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Záměrem této práce bylo přispět k současnému výzkumu gastrointestinálních peptidů ghrelinu, obestatinu, neuropeptidu Y (NPY) a peptidu YY (PYY) u pacientek s anorexia nervosa (AN) a bulimia nervosa (BN). Tyto hormony mají důležitou úlohu při regulaci příjmu potravy a energetické homeostázy a jejich sekrece je narušená u osob s poruchami příjmu potravy. Protože konzumace různých nutrientů může vyvolávat různé plazmatické reakce těchto hormonů, sledovali jsme plazmatické hladiny ghrelinu, obestatinu, NPY a PYY po konzumaci snídaně s vysokým obsahem sacharidů (HC) a snídaně s vysokým obsahem proteinů (HP) v rámci jídelních testů prováděných pod lékařským dohledem. Metody: Sledovány byly plazmatické hladiny hormonů po konzumaci sacharidové a proteinové snídaně u pacientek s AN (celkem n=14; age: 24,6±1,8 years, BMI: 15,3±0,7), BN (celkem n=15; age: 23,2±1,7 years, BMI: 20,5±0,9) a zdravých žen (celkem n=14; age: 24.9±1.4 years, BMI: 21.1±0.8). Krev byla odebírána z kubitální žíly s použitím intravenózní kanyly, první odběr proběhl před jídlem a další odběry v časech 30, 60, 90, 120 a 150 min po jídle. Plazmatické hladiny hormonů byly stanoveny při použití komerčně dostupných RIA kitů. Výsledky: Pacientky s AN i BN měly významně zvýšené bazální i postprandiální hladiny obestatinu, zatímco hladiny ghrelinu měly zvýšené pouze pacientky s AN. Po konzumaci snídaně hladiny ghrelinu i obestatinu klesly, ale zůstaly stále vyšší, než hodnoty zdravých žen. Bazální hladiny NPY byly u pacientek s AN i BN zvýšené a postprandiálně se neměnily. Bazální hladiny PYY byly srovnatelné u pacientek s AN, BN i zdravých žen, ale postprandiálně se významně zvýšily u pacientek s AN i BN po proteinové snídani. Zjistili jsme odlišné reakce ghrelinu a PYY na podání snídaní mezi sledovanými skupinami, zatímco reakce obestatinu a NPY se mezi skupinami nelišily. Závěr: Významně zvýšené hladiny obestatinu a NPY u pacientek s AN a BN by mohly ukazovat na jejich důležitou úlohu jako markerů poruch příjmu potravy. Odlišné reakce ghrelinu a PYY na konzumaci snídaní mezi skupinami naznačují, že úloha těchto hormonů v regulaci energetické homeostázy může být přizpůsobena v závislosti na aktuálním stavu onemocnění poruchou příjmu potravy.
Abstract v angličtině:
Abstract Background: The present work was aimed to contribute to current research of gut-brain axis peptides ghrelin, obestatin, neuropeptide Y (NPY) and peptide YY (PYY) in women patients with anorexia nervosa (AN) and bulimia nervosa (BN). These hormones play an important role in regulation of food intake and energy homeostasis and their secretion is disturbed under conditions of eating disorders. Various types of consumed macronutrients may induce different plasma hormone responses, therefore we studied plasma levels of ghrelin, obestatin, NPY and PYY after consumption of a high-carbohydrate (HC) and high- protein (HP) breakfast within the meal tests performed under medical supervision. Methods: Plasma hormone responses to high-carbohydrate and high-protein breakfast were examined in patients with AN (total n=14; age: 24,6±1.8 years, BMI: 15,3±0,7), BN (total n=15; age: 23,2±1,7 years, BMI: 20,5±0,9) and healthy controls (total n=14; age: 24,9±1,4 years, BMI: 21,1±0,8). Blood samples were drawn from the cubital vein using an intravenous cannula, the first blood drawn was collected before meal, and then 30, 60, 90, 120 and 150 min after breakfast consumption. Plasma hormone levels were determined by commercially available RIA kits. Results: Fasting and postprandial plasma obestatin levels were significantly increased in both AN and BN patients, while plasma ghrelin levels were significantly increased in AN patients only. After breakfast consumption, plasma levels of ghrelin and obestatin decreased, although they were still above the range of values of healthy women. Fasting NPY plasma levels were significantly increased in AN and BN patients and did not change postprandially. Fasting PYY levels were comparable in AN, BN and healthy controls, but postprandially significantly increased after HP breakfast in AN and BN patients. Different reactions to breakfast consumption were found for ghrelin and PYY among investigated groups, while for obestatin and NPY these reactions did not differ in all groups. Conclusions: Significant increase of obestatin and NPY in AN and BN patients may indicate their important role as the markers of eating disorders. Different reactions of ghrelin and PYY to breakfast consumption among groups suggest that role of these hormones in regulation of energy homeostasis could be adjusted in dependence to acute status of eating disorder.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Dana Sedláčková, Ph.D. 11.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Dana Sedláčková, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Dana Sedláčková, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Kvido Smitka, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Radovan Bílek, CSc. 1.05 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 715 kB
Stáhnout Errata RNDr. Dana Sedláčková, Ph.D. 121 kB