text size

"E-business" a mezinárodní právo soukromé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
"E-business" a mezinárodní právo soukromé
Titile (in english):
"E-business" and International Private Law
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Daniela Davidovová, Ph.D.
Supervisor:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Opponents:
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Thesis Id:
83288
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Theoretical Legal Science (P6801)
Study branch:
Private International Law and International Trade Law (MPS-PMO)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
03/09/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Klíčová slova: e-business, mezinárodní právo soukromé, mezinárodně příslušný soud, rozhodné právo.
Keywords:
Keywords: E-business, International Private Law, Competent court, Governing law.
Abstract (in czech):
Univerzita Karlova Právnická fakulta „E-BUSINESS“ A MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ („E-business“ and International Private Law) Anotace 2014 Daniela Davidovová ANOTACE Předložená práce se věnuje vybraným aspektům souvisejícím s e-businessem a fungováním mezinárodního práva soukromého. Jejím cílem je zjistit, zda jsou stávající pravidla mezinárodního práva soukromého použitelné i v případě právních poměrů vzniklých při provozování e-businessu. Práce se skládá ze šesti kapitol: Internet a e-business, E-business a mezinárodní právo soukromé v České republice, Aplikace pravidel mezinárodního práva soukromého na vybrané smluvní typy, Smluvní podmínky konkrétních podnikatelů provozujících e-business, Specifická ustanovení týkající se mimosmluvních právních poměrů, De lege ferenda. První a druhá kapitola poskytují základní úvod do problematiky, včetně objasnění terminologie a vysvětlení, jak funguje internet a e-business. Třetí a pátá kapitola se věnují teoretickým problémům vznikajícím při aplikaci pravidel mezinárodního práva soukromého na právní poměry vyplývající z e-businessu. Nejzásadnější otázky, které jsou v této práci zkoumány, jsou následující: který soud a dle jakého práva je oprávněn rozhodnout o sporu v případě právního poměru vyplývajícího z e-businessu? Odpovědi na tyto otázky jsou poskytnuty z pohledu českého podnikatele provozujícího e- business, který prodává zboží/poskytuje služby zákazníkům z celého světa. Obě kapitoly jsou doplněny nejnovějšími rozsudky Soudního dvoru EU. Ve čtvrté kapitole je zhodnocen soulad smluvních podmínek vybraných podnikatelů provozujících e-business s pravidly mezinárodního práva soukromého. Mezi vybrané podnikatele patří AVAST, Microsoft a Slevomat. V poslední kapitole, nazvané „De lege ferenda“, uvádím návrhy, které by mohly zlepšit stávající normy mezinárodního práva soukromého, a to využitím technologie územního určovatele, reformy systému doménových jmen, reformy internet governance a větší mezinárodní spolupráce v oblasti e-businessu. Každé z uvedených řešení by mohlo přispět k zlepšení stávající situace, pro kterou je charakteristická existence právních norem různých úrovní (národní, evropské a mezinárodní). Výsledkem je, že podnikatel provozující e-business nemůže předvídat výsledek ohledně určení jurisdikce a rozhodného práva. V práci bylo potvrzeno, že stávající normy mezinárodního práva soukromého lze aplikovat ve vztazích vzniklých při provozování e-businessu. Nicméně, změny v této oblasti (a to jak právní, tak technické) jsou však žádoucí.
Abstract:
Univerzita Karlova Právnická fakulta „E-BUSINESS“ A MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ („E-business“ and International Private Law) Abstract 2014 Daniela Davidovová ABSTRACT This work concerns selected aspects of e-business and international private law. Its goal is to determine, whether the current rules of international private law are applicable to the legal relationships resulting from e-business. The work consists of six chapters: Internet and E-business, E-business and International Private Law in the Czech Republic, Application of International Private Law rules to selected contract types, Contractual terms of selected e-business entrepreneurs, Specific rules applicable to non-contractual legal relationships and De lege ferenda. The first and second chapters provide the essentials of the problematic, including the terminology and explanation on how the internet and e-business works. Chapters three and five enable to observe theoretical problems of International Private Law rules applicable for e-business legal relationships. The main questions observed in this work are following: what is the competent court and what is the applicable law in the legal relationships arising while doing e-business? Answers are provided from the perspective of the Czech e-business entrepreneur who is selling products/providing services to the customers around the globe. The important part of these two chapters is dedicated to the current decision of European Court of Justice. Forth chapter examines the compliance of contractual terms of selected e-business entrepreneurs with IPL rules. Amongst them, the following have been chosen: AVAST, Microsoft and Slevomat. De lege ferenda chapter outlines the possible solutions for improvement of International Private Law rules may be reached by means of the use of geo-location technologies, reform of the domain names’ system, reform of the internet governance and broader international cooperation in the field of e-business. All of the suggested solutions may ameliorate the current often confusing situation, where several legal norms of different legal value (European, international and national level) are applicable and entrepreneurs providing e- business may not be certain about the possible outcomes as to the competent court and applicable law. The outcomes of the work have affirmed that the current rules of International Private Law are applicable to legal International Private Law. However, further improvement (both legal and technical) in the field shall be desirable.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Daniela Davidovová, Ph.D. 1.56 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Daniela Davidovová, Ph.D. 1.53 MB
Download Abstract in czech Mgr. Daniela Davidovová, Ph.D. 209 kB
Download Abstract in english Mgr. Daniela Davidovová, Ph.D. 206 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 127 kB
Download Opponent's review JUDr. Ing. Bohumil Poláček 40 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 149 kB
Download Defence's report 126 kB