velikost textu

Peněžitá náhrada imateriální újmy v českém soukromém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Peněžitá náhrada imateriální újmy v českém soukromém právu
Název v angličtině:
Material satisfaction of immaterial loss in czech private law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Pavla Čuříková
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Martin Vychopeň
Id práce:
83287
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana osobnosti fyzické osoby, imateriální újma, morální a materiální satisfakce, sankční náhrada škody.
Klíčová slova v angličtině:
Protection of personality, immaterial damage, moral and material satisfaction, punitive damages.
Abstrakt:
Peněžitá náhrada imateriální újmy v českém soukromém právu (shrnutí) Účelem mé disertační práce je analyzovat morální a materiální satisfakci v českém soukromém právu. Mým záměrem bylo poskytnout ucelený přehled těchto institutů, které představují významný fenomén naší doby. Význam ochrany osobnosti vzrostl ve 20. století a je spojen s rozvojem ochrany lidských práv a svobod. V posledních letech též s ohledem na sdělovací prostředky a globální společnost. Mým cílem bylo nejen poskytnout přehled základních institutů a prostředků ochrany osobnosti, ale také ukázat širší souvislosti tohoto tématu, zasadit je do rámce soudní judikatury a nastínit evropské aspekty. Ve své práci jsem se již nevěnovala části týkající se ústavního práva a dalšímu výkladu základních pojmů, protože jsem se jimi již zabývala ve svých dřívějších pracích. Kapitola první má za cíl poskytnout úvod do problematiky mé disertační práce podávající přehled jednotlivých kapitol a krátký komentář. Kapitola druhá a třetí je věnována základním institutům vztahujícím se k ochraně osobnosti, morální a materiální satisfakci. Ukazují význam těchto institutů a také čtenáře uvádí do problematiky. Kapitola čtvrtá se zabývá historií ochrany osobnosti. Ochranu osobnosti je nezbytné pochopit v širším historickém kontextu. Zvláštní pozornost je věnována období před rokem 1989. Kapitola pátá je rozdělena do čtyř podkapitol a je hlavní částí mé disertační práce. Podkapitola první pojednává o trestním právu se zaměřením na poškozenou osobu, její nároky a práva. Vše je zasazeno do rámce trestního řízení. Podkapitola druhá odkazuje na správní právo. Nároky mající svůj základ v nezákonném rozhodnutí nebo nesprávném úředním postupu, které jsou odškodňovány státem, jmenovitě Ministerstvem spravedlnosti. Podkapitola třetí se týká občanského práva. Předně charakterizuje paragraf 13 občanského zákoníku, který je nejdůležitějším prvkem pro ochranu osobnosti v našem právním systému a paragraf 444. Podkapitola třetí dává detailní pohled na význam ochrany osobnosti, podmínky odpovědnosti za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti, neoprávněnost zásahu, důvody vylučující protiprávnost, právo na kritiku a kritiku osob veřejně činných. Příčinnou souvislost a zproštění, subjekt odpovědnosti, občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti. K civilním prostředkům náleží upuštění od neoprávněného zásahu, odstranění následků neoprávněného zásahu, morální satisfakci, materiální satisfakci a její výši. Následuje škoda na zdraví a její vztah k ochraně osobnosti. Usmrcení a náhrady při usmrcení. Odškodnění budoucích nároků a snížení náhrady soudem. Podkapitola čtvrtá se věnuje speciální úpravě ve zvláštních zákonech. Kapitola šestá se zabývá pojetím nemajetkové újmy v deliktním právu a rozdílem mezi monistickým a dualistickým systémem v právu. Kapitola sedmá nahlíží na problematiku nechtěného dítěte, která je běžně známá v německém právu, ale vcelku ojedinělá v České republice. Poskytla jsem též komentář k jednomu českému případu. Kapitolu osmou nazvanou punitive damages (sankční náhrada škody) jsem dále rozdělila na podkapitoly týkající se historického vývoje, pojetí sankční náhrady škody a ekonomické analýzy. Kapitola devátá odkrývá sociologický výzkum o ochraně osobnosti a peněžité satisfakci. Inspirovala jsem se Americkými právními směry, jmenovitě Americkým právním realismem a připravila jsem anketu, která zachytila pohled soudců, studentů Právnické fakulty Karlovy univerzity a laiků. Kapitola desátá ukazuje předpoklady uplatnění právních prostředků ochrany. Kapitola jedenáctá se zabývá časovým hlediskem. Kapitola dvanáctá pojednává o tématu mé disertační práce ve smyslu nového občanského zákoníku. Kapitola třináctá se věnuje Principům evropského deliktního práva. Kapitola čtrnáctá obsahuje úvahy de lege ferenda. Kapitola patnáctá představuje závěry mé disertační práce. Shrnula jsem určité tendence, které je možné vypozorovat v České republice. Týkají se jednání poškozených osob, rozdílů mezi přiznávaným peněžitým odškodněním v různých oblastech práva a mého názoru na nový občanský zákoník.
Abstract v angličtině:
Material satisfaction of immaterial loss in Czech private law (summary) The purpose of my thesis is to analyze the moral and material satisfaction in Czech civil law. I wanted to provide a deep interpretation of these institutes which represent an important phenomenon in our time. The importance of protection of personality increased in the 20th century in connection with development of human and personal rights. In last years also according to mass media and global society. My aim was not only to give the interpretation of basic institutes and instruments of protection of personality but also to show more extensive circumstances of this topic, set into relevant judicial cases and European aspects. I quit the part regarding constitutional law which creates a basis for another law adjustment and other basic grounds because I have already dealt with them in my previous dissertations. Chapter one attempts to provide an introduction to the topic of my dissertation giving overview of all chapters. Chapter two and three are denoted to the basic institutions relating to the protection of personality, moral and material satisfaction. They show the meaning of the institutions and also give readers the introduction to these problems. Chapter four provides an important introduction to the history of protection of personality. It is necessary to understand following interpretation. Deeply is focused on the period of time before 1989. Chapter five is subdivided into four parts and provides main information of my thesis. Part one focuses on criminal law especially on the position of injured person, his claims and rights. Everything is set into a framework of ciminal proceedings. Part two addresses the issue of administrative law. Claims arising from unlawful decision or maladministration which are compansated by the state, namely by the Ministry of Justice. Part three deals with civil law, it namely characterizes section 13 of the Czech Civil Code which presents the most important part of the protection of personality in our law system and section 444. Part three gives detailed view of meaning the protection of personality, conditions of responsibility, encroachment upon the right of an individual, reasons excluding from wrongful act, right of criticism and criticism of public persons, casual link and release, subject of responsibility, civil recourses of the protection of personality. Civil resources cover refraininig from encroachment, restoration of effects of encroachment, moral satisfaction, monetary satisfaction and its amount. Consequently damage to health and its relationship to the protection of personality. Killing an individiual and remedies. Recovery of future claims and courts right to reduction of compensation. Part four of this chapter is concerned with special adjustment which is set in another laws. Chapter six focuses on the concept of immaterial loss in delictal law and distiction between monistic and dualistic system of law. Chapter seven regards the problem of wrongful birth and wrongul life which are commonly known in German law but quite unique in the Czech republic. I also comment on one czech case. Chapter eight called punitive damages is consequently subdivided into parts concerning historical aspects, concept of punitive damages and economical analysis. I also take care of aggravated damages and exemplary damages which differs to punitive damages. Chapter nine relates sociological research of the protection of personality and monetary satisfaction. I draw my inspiration from American legal studies, namely American legal realism and prepared the research which was made from the perspective of judges, students of Law faculty, Charles University and laypersons. Chapter ten bears on presumptions of remedying of protection of personality. Chapter eleven illustrates the aspects of time perspective. Chapter twelve presents the theme of my thesis according to the new Czech Civil Code. Chapter thirteen deals with Principles of european tort law. Chapter fourteen recommends changes to be made in legislation. Chapter fifteen gives the conclusion of my thesis. I sum up some tendences which can be seen in the Czech republic. These are relating to the behaviour of persons, distiction between monetary compensation in different areas and opinion on new Civil Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavla Čuříková 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavla Čuříková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavla Čuříková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Vychopeň 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB