velikost textu

Obchodní společnosti a jejich mobilita v evropském kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní společnosti a jejich mobilita v evropském kontextu
Název v angličtině:
Companies and their mobility in the European context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Belloňová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
83280
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní právo soukromé, evropské právo, rozhodné právo, společnost, inkorporační teorie, teorie sídla, svoboda usazování, přemístění sídla, nadnárodní společnosti, fúze
Klíčová slova v angličtině:
private international Law, European law, conflict of law rules, company, incorporation theory, real seat theory, freedom of establishment, transfer of seat, supranational companies, mergers
Abstrakt:
Abstrakt Vzhledem k postupující ekonomické globalizaci dochází ke stále většímu otevírání trhů jednotlivých států, což obzvlášť platí v rámci Evropské unie, která si za cíl klade vytvoření dokonce jediného vnitřního trhu, kde budou zrušeny vnitřní hranice a odstraněny bariéry volnému pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. To má přirozeně vliv na chování ekonomických aktérů na trhu působících. Konkurence na trhu vzrůstá, je třeba být inovativní, aktivnější, hledat nové příležitosti k expanzi, a to nejen ve vlastním státě, ale i v zahraničí, což s sebou nese potřebu vstupovat do právních vztahů se zahraničními subjekty. Časem se může ukázat jako užitečné či dokonce nezbytné přemístit místo výkonu své podnikatelské činnosti. Tato potřeba se zdaleka již netýká pouze fyzických osob, ale také právnických osob jako jsou obchodní společnosti. Nicméně postavení společnosti v přeshraničních vztazích vykazuje oproti postavení fyzických osob určitá specifika. Společnost je umělým produktem práva, pouhou právní fikcí a její existence je mnohem úžeji provázána s určitým konkrétním právním řádem. Společnost má totiž právní subjektivitu právě z toho důvodu, že jí ji nějaký právní řád přiznává. Přístupy ke kolizněprávní úpravě společností a jejich případné mobilitě se v jednotlivých státech dosti liší – některé státy za rozhodující pojící kritérium považují statutární sídlo, t. j. sídlo uvedené v zakladatelské listině či stanovách společnosti, zapsané v obchodním rejstříku, jiné státy používají kritérium místa, kde se nachází hlavní správa společnosti, t. j. „skutečné sídlo“. Objevují se různé názory také ohledně uznání zahraniční společnosti a ohledně možnosti přemístit její sídlo z jednoho státu do druhého. Pokusy vyřešit tento problém na mezinárodní úrovni nebyly dosud úspěšné. Nicméně tato oblast se v nedávné době stala oblastí zájmu evropského zákonodárce a zejména Soudního dvora Evropské unie („SDEU“). SDEU ve své judikatuře (rozhodnutí jako Daily Mail, Centros, Űberseering, Inspire Art, SEVIC Systems, Cartesio či VALE) opakovaně potvrdil, že nejen fyzické osoby, ale také společnosti mohou využívat výhod plynoucích ze svobody usazování zaručené články 49 a 54 Smlouvy o fungování Evropské unie. Členské státy tak při přípravě či interpretaci svých zákonů musí brát v úvahu tuto svobodu. Sekundární unijní práva se zatím přeshraniční mobilitou společností zabývá spíše omezeně v určitých specifických případech. Tato disertační práce bude analyzovat rozdílné přístupy k určení rozhodného práva pro osobní statut společnosti v různých státech (Německo, Francie, Nizozemí, Spojené království), včetně toho, jak tyto státy přistupují k zahraničním společnostem a k přeshraniční mobilitě společností. Dále bude přezkoumávána judikatura SDEU s cílem vyvodit určité obecné principy a analyzovat, jak tyto principy ovlivňují národní právní úpravy. Rovněž bude rozebrána existující legislativní úprava Evropské unie týkající se mobility společností a porovnána s návrhy unijní legislativy, které se této oblasti týkají, s cílem vyhodnotit jejich potenciální přínos. Ve světle unijní právní úpravy a judikatury a přístupů jiných států bude analyzována stávající české legislativa a porovnána s novou legislativou, která by v brzké době měla vstoupit v účinnost. Hlavními použitými metodami bude metoda abstrakce, analýzy, komparace a syntézy získaných poznatků. Další oblasti, které také úzce souvisí s mobilitou společností – jako daňové zacházení se společnosti v přeshraničních vztazích a insolvenční řízení v mezinárodním kontextu nebudou z důvodu své specifičnosti řešeny.
Abstract v angličtině:
Abstrakt With regard to the gradual economic globalisation markets of States become more and more interconnected, especially so in the European Union which aims to create a single internal market without internal borders and barriers to the free movement of goods, persons, services and capital. Naturally, it influences behaviour of economic participants on the market. With increase of competition it is necessary to be more innovative, active and to search for new opportunities for expansion not only in one’s own State but also abroad which entails entering into relations with foreign entities. In the course of time it might be useful or even necessary to relocate the place of business. Such need might not and, indeed, does not concern only natural person but also legal entities such as companies. However, the status of companies in cross-border relations has some specific features in comparison to the status of natural persons. A company is only an artificial product of law, a mere legal fiction, and therefore, its existence is much more closely linked with a specific legal order. A company has legal personality only insofar as some legal order acknowledges it. Different approaches how to link a company to a certain State have been evolved in different States – either the connecting factor is the statutory seat, i. e. the seat stated in the memorandum of association or the statutes of the company, registered in the company register, or it is a place where the central administration of the company is located, i. e. the “real seat”. There are also differing opinions regarding the recognition of a foreign company and also regarding the possibility to transfer its seat from one State to another. Attempts to solve this problem at the international level have been so far not successful. Nevertheless, the area recently became an area of interest to the European legislator and especially to the Court of Justice of the European Union (“ECJ”). ECJ in its case-law (such as decisions Daily Mail, Centros, Űberseering, Inspire Art, SEVIC Systems, Cartesio or VALE) repeatedly confirmed that not only natural persons but also companies can take advantage of the freedom of establishment guaranteed by Articles 49 and 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Members States when creating or interpreting their laws with regard to cross-border company mobility must take into account such freedom. So far the secondary Union law deals with cross-border company mobility in a rather limited way in specific cases. This dissertation thesis will analyse different approaches how to determine the applicable law for a company in different States (Germany, France, Netherlands, United Kingdom), including how these States deal with foreign companies and how they approach the cross-border company mobility, in particular the transfer of the seat of a company. Further, the case-law of the ECJ will be examined with a view to abstract some general principals and analyse how these principles may influence the national laws. Different European Union legislative initiatives dealing with company mobility which are already in force will be examined and compared with existing proposals in this area to deduce their potential benefit. Finally, the current Czech legislation will be analysed in the light of the European law and case-law and approaches of other States and compared with the new Czech legislation coming into force. Predominantly, methods of abstraction, analysis and comparison will be used. Other areas which are closely connected with the company mobility – such as tax treatment of companies in cross-border relations and insolvency procedures in international context will not be examined because of their specificity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Belloňová, Ph.D. 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Belloňová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Belloňová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 654 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB