velikost textu

Dohled nad finančním trhem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohled nad finančním trhem
Název v angličtině:
Financial market supervision
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Helena Balvínová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
Id práce:
83279
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dohled nad finančním trhem, finanční trh, orgán dohledu
Klíčová slova v angličtině:
financial market supervision, financial market, financial market supervisor
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační práce se zabývá otázkou dohledu nad finančním trhem a jeho právním rámcem. Toto téma jsem si vybrala, protože mě problematika finančního trhu velice zajímá. Cílem této práce je seznámit čtenáře s aktuální situací dohledu nad finančním trhem v České republice, na evropské úrovni a ve třech členských státech Evropské unie, tj. Velké Británii, Francii a na Slovensku. První kapitola disertační práce uvádí čtenáře do tématu. Druhá kapitola definuje jednotlivé pojmy, se kterými práce pracuje jako je finanční trh, dohled, kontrola apod. Tato kapitola tvoří teoretickou část práce. Třetí kapitola rozebírá aktuální právní úpravu finančního trhu a dohledu nad finančním trhem na evropské úrovni. V roce 2010 byla schválena nová struktura dohledu na evropské úrovni vycházející se závěrů De Larosièrovy zprávy z listopadu 2008. Na počátku roku 2011 byly ustaveny Evropská rada pro systémová rizika a Evropský systém orgánů dohledu. Cílem nově vytvořených orgánů by mělo být zajištění efektivního dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Evropská rada pro systémová rizika bude odpovědná za monitorování potenciálních rizik ohrožujících stabilitu finančního trhu. V případě nutnosti může vydat varování nebo může vydat doporučení pro uložení nápravného opatření, jejichž implementaci bude monitorovat. Evropský systém orgánů dohledu bude koordinovat práci národních orgánů dohledu za účelem zajištění souvislého výkonu dohledu. Nové orgány budou mít pravomoc mediace a budou rozhodovat spory mezi národními orgány dohledu a taktéž je upozorní, pokud by implementovaly nesprávně evropská pravidla. Dále pak jejich úloha tkví v usnadnění práce kolegií dohlížitelů. Čtvrtá kapitola disertační práce se zabývá uspořádáním dohledu nad finančním trhem v České republice. Zahrnuje dohled nad úvěrovými institucemi, kapitálovým trhem, pojistným trhem, finančními konglomeráty a neoprávněným podnikáním. Právnické osoby i jednotlivci mohou vykonávat regulované aktivity za předpokladu, že disponují povolením k činnosti od České národní banky. Zda daný subjekt má oprávnění či nikoli je možné ověřit v registru České národní banky, který je veřejně přístupný na jejich internetových stránkách. Zároveň je v této části disertační práce pojednáno o novém zákoně o dohledu nad finančním trhem, který sice zatím nebyl předložen, ale existuje věcný záměr, ze kterého bude vycházet. Tento zákon by měl zajistit jednotný postup České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem. Česká národní banka je orgánem dohledu nad finančním trhem v České republice. Vykonává dohled nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, kapitálovým trhem, pojistným trhem, směnárnami a platebními institucemi. Česká národní banka reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje dohlížené subjekty, pokud porušují stanovená pravidla. Jedna podkapitola je věnována orgánu mimosoudního řešení sporů na finančním trhu a tím je v České republice Finanční arbitr. Mimosoudní řešení sporů je velice aktuálním tématem rovněž na evropské úrovni. Evropská komise přišla s návrhy, které mají za cíl usnadnit spotřebitelům řešit mimosoudními prostředky jejich spory s obchodníky. Iniciativa na úrovni Evropské unie zajistí, aby všichni retailoví klienti v celé Evropské unii mohli z těchto pravidel benefitovat ze stejné úrovně ochrany a měli stejný přístup k mimosoudním prostředkům řešení sporů. ADR pravidla stanovené ve směrnici zajistí, že se retailoví klienti budou moci obrátit na mimosoudní orgány řešení sporů z veškerých sporů, které mají s obchodníky nehledě na to, co si koupili a zda to koupili přes internet či nikoli. Podle nařízení ODR bude vytvořena evropská platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky z operací provedených přes internet. Pátá kapitola disertační práce je rozdělena na tři části. První popisuje uspořádání dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii, část druhá ve Francii a část třetí na Slovensku. Každá část zmiňuje příslušné orgány dohledu a jejich pravomoci. Pokusila jsem se rovněž provést komparaci jednotlivých sledovaných systémů dohledu nad finančním trhem, ukázat, co mají společného a v čem se liší. Od dubna 2013 se ve Velké Británii uplatňuje model dohledu twin peaks. Jsou zde dva orgány dohledu, které nahradily FSA, a to Úřad pro finanční etiku (FCA) a Úřad pro obezřetný dohled (PRA). FCA je odpovědné za správné fungování finančního trhu a vykonává dohled nad pravidly jednání. PRA vykonává dohled nad obezřetným podnikáním bank, družstevních záložen, pojišťoven a velkých investičních firem. Ve Francii se rovněž uplatňuje model dohledu twin peaks. Orgány dohledu jsou AFM a ACP. AFM bylo ustaveno zákonem o finanční bezpečnosti. Bylo vytvořeno sloučením Burzovní komise, Radou pro finanční trhy a Radou pro finanční řízení. AFM je tvořeno představenstvem, sankční komisí, speciálními a konzultativními komisemi. AFM dohlíží fondy kolektivního investování, trh a jeho infrastrukturu, úvěrové instituce když poskytují investiční služby, finanční poradce. ACP monitoruje aktivity bank a pojišťoven. ACP bylo vytvořeno v roce 2010 sloučením bankovní komise, orgánu dohledu v pojišťovnictví a komise pro úvěrové instituce a investiční společnosti. Na Slovensku je od ledna 2006 orgánem dohledu Slovenská národní banka. Úřad pro finanční trh byl k 1.1.2006 zrušen a jeho pravomoci byly přesunuty na Slovenskou národní banku. Výkon dohledu na Slovensku zahrnuje kontroly na místě a dohled na dálku, rozhodování o povoleních k činnosti, udělování souhlasů a dále pak ukládání pokut a opatření k nápravě. Šestá kapitola disertační práce obsahuje je nazvána závěr. Snažila jsem se v ní shrnout a zhodnotit uspořádání dohledu nad finančním trhem. Zároveň zde poukazuji na některé nedostatky, které se vyskytují jak v oblasti regulace finančního trhu, tak v modelech uspořádání dohledu.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with supervision over the financial market and its legal framework. I chose the topic because I have always been interested in the issue concerning the financial market. This thesis enables readers to get familiarized with the current situation of the financial market supervision in the Czech Republic, European Union and three member states of European Union, i.e. United Kingdom, France and Slovakia. The Chapter One is an introduction to the theme. The second chapter deals with the basic terms used in the thesis as financial market, supervision, inspection etc. It is a theoretical part of the thesis. The third chapter examines relevant legislation of the European Union and it is dedicated to the EU financial supervision. A new structure for EU financial supervision was agreed in 2010 following the adoption of the de Larosière report in November 2008. At the beginning of 2011 the European Systemic Risk Board (ESRB) and three European Supervisory Authorities (ESAs) were established. The purpose of the new structure is to ensure effective surveilance of the EU financial market. The ESRB is responsible for monitoring and assessing potential threats to the stability of the financial system. It can issue risk warnings when necessary, and can make recommendations for remedial action, whose implementation it will monitor. The ESAs wil coordinate the work of national supervisors, ensuring agreement and coherent supervision through the use of decisions to national supervisors if necessary. The new authorities will be able to mediate and arbitrate in disagreements between national supervisors, and prevent them from implementing EU rules in an incorrect or inappropriate way. They will also facilitate the work of colleges of supervisors, a vital aspect of policy for cross-border groups. The fourth chapter describes the Czech system of financial supervision. It concentrates to supervision over credit institutions, capital market, insurance maket, financial conglomerates and also with unauthorised firms. Firms and individuals can only conduct regulated financial services activities in the Czech Republic if they are authorised by Czech National Bank. Everyone can check the register on Czech National Bank websites to ensure the financial services firm is authorised or registred. This part also examines an intent of act regulating supervision over the financial market. The aim of this intent is to ensure a consistent regulation of procedures of the Czech National Bank. The Czech National Bank is a supervisory authority of the financial market in the Czech Republic. It supervises the banking sector and credit unions, the capital market, the insurance market, bureau-de-change and payment system institutions. The Czech National Bank regulates, supervises and, when appropriate, issues penalties for non-compliance with these rules. One part of this chapture is dedicated to alternative dispute resolution body in financial market area that is financial ombudsman in the Czech Republic. ADR is now also very popular in the European union. EU is proposing new legislation to help consumers solve their disputes out of court. Action at EU level will ensure that consumers in all EU countries benefit from the same level of protection and have the same access to out-of-court dispute resolution entities. The rules on ADR will ensure that consumers can turn to quality alternative dispute resolution entities for all kinds of contractual disputes that they have with traders – no matter what they purchased and whether they purchased it inline or offline. According to the ODR Regulation, an EU-wide online platform will be set up for handling consumer disputes that arise from online transactions. Chapter Five is subdivided into three parts. Part One describes system of financial market supervision in United Kingdom, Part Two in France, Part Three in the Slovak Republic. Each part mentions financial market supervisory authorities and its powers. I also tried to compare systems of supervision, show similarities and differences between systems in compared countries. From April 2013 onwards financial services regulation in the UK is operating a twin peaks approach. There are 2 new financial regulators which replace The Financial Services Authority (FSA) – The Financial Conduct Authority (FCA) and The Prudential Regulation Authority (PRA). The FCA is responsible for ensuring the UK´s financial markets function well, for the conduct supervision of all UK-based financial services firms. The PRA is responsible for the prudential regulation and supervision of banks, building societies, credit unions, insurers and major investment firms. In France is also operated a twin peaks approach. The financial supervisory authorities are Autorité des marchés financiers (AFM) and Autorité de contrôle prudentiel (ACP). AMF was established by the Financial Security Act. It was formed from the merger of the Commission des opérations de bourse, the Conseil des marchés financiers and the Conseil de discipline de la gestion financière. AFM comprises a Board, Enforcement Committee and specialised and consultative commissions. AMF is competent to supervise corporate finance activities and disclosures, collective investment funds, market and infrastructure, investment firms, credit institutions authorised to provide investment services, management companies and financial investment advisers. ACP monitors activities of banks and insurance undertakings. It was founded in 2010 by merging the French Banking Commission, the Mutual Insurance Supervisory Authority and the Committee credit institutions and investment firms. From January 2006 the National Bank of Slovakia supervises financial market in Slovakia. The Financial Market Authority was dissolved and its powers were transferred to the National Bank of Slovakia. The supervision includes on-site and off- site inspections, deciding on applications for grant of permissions, consents as well as imposing sanctions and remedial measures. Conclusion is drawn in Chapter Six. I tried my hand at a brief evaluation of supervision over the financial market. I show some imperfections in the system of financial market supervision and also in financial market legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Helena Balvínová, Ph.D. 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Helena Balvínová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Helena Balvínová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 618 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB