velikost textu

Zkrácená verze Wechslerovy paměťové škály-III., představení testu a předběžné normy pro 20-39 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkrácená verze Wechslerovy paměťové škály-III., představení testu a předběžné normy pro 20-39 let
Název v angličtině:
Wechsler memory scale-III., abbreviated test description and preliminary standarts for 20-39 yars old
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adéla Jenčová
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Id práce:
83260
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce pojednává o zkrácené verzi třetího vydání Wechslerovy paměťové škály (v originále Wechsler Memory Scale-III Abbreviated, WMS-IIIa). WMS-IIIa je test určený k orientačnímu vyšetření paměti. Test obsahuje míry vizuální a verbální paměti, bezprostředního a oddáleného vybavení. Teoretická část rigorózní práce je pokusem o vytvoření české verze manuálu k testu. Shrnuje poznatky o jeho vzniku, struktuře, účelu, způsobu administrace, systému skórování a možnostech interpretace výsledků. Navíc je jsou zařazeny kapitoly shrnující současné poznatky o paměti a možnostech jejího vyšetření psychologickými prostředky. Empirickou částí je výzkum, jehož hlavním cílem je získání českých norem subtestů a indexů testu na reprezentativním vzorku neklinické populace ve věku 20-39 let. Statisticky analyzována byla data od skupiny 154 dobrovolníků. Demografické charakteristiky výběrového souboru byly porovnány s charakteristikami české populace ve věku 20-39 let, jak byla popsána Českým statistickým úřadem.
Abstract v angličtině:
This thesis is about Wechsler Memory Scale-III Abbreviated (WMS-IIIa). WMS-IIIa is a screening test for measuring memory functioning. It contains measures of visual and verbal memory, immediate and delayed memory. Theoretical part of the thesis is an attempt of a Czech version of the test manual. It summarizes information about its original development, structure, purpose, administration, scoring and possibilities of interpretation. Moreover there is ona charter which summarize current knowledge about memory and one charter devoted to possibilities how to measure memory via psychological methods. The empirical part is a research targeted on acquisition of Czech norms on representative sample of nonclinical population at the age of 20 to 39 years. Statistical analysis was computed from data of 154 individuals. Demografic characteristics of research group was compared with characteristics of Czech population at the age of 20 to 39 years as described by Czech Statistical Institute.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Jenčová 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Jenčová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Jenčová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 59 kB