velikost textu

Imprints of history in post-agricultural forests

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imprints of history in post-agricultural forests
Název v češtině:
Stopy historie v postagrárních lesích
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
Oponenti:
prof.Dr. Olivier Honnay
Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Id práce:
83252
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Ekologie (P1514)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
historie; lesy; land-use, Doupovské hory, sukcese
Klíčová slova v angličtině:
history; forests; land-use, Doupovské hory, succession
Abstrakt:
Úvod V rozvinutých zemích tvoří lesy vzniklé na bývalé zemědělské půdě (postagrární lesy, novodobé lesy, sekundární lesy) stále významnější součást krajiny a proto přitahují pozornost ekologů. Z praktického i teoretického hlediska je zajímavá otázka možnosti obnovy lesních společenstev na bývalé zemědělské půdě a na současné a historické změny krajiny můžeme pohlížet jako na přírodní experiment, který může pomoci porozumět některým základním ekologickým otázkám. Mnoho ekologických studií využívá podrobných prostorově explicitních informací z historických záznamů. Nejčastěji jsou používány staré mapy pro odlišení lesů, které vznikly na zemědělské půdě (novodobé lesy, postagrární lesy) od lesů které existují kontinuálně po dobu několika století (starobylé lesy). Na základě těchto informací bylo doloženo, že kolonizační schopnosti druhů jsou zvláště významné v dlouhodobém vývoji lesní vegetace. Osidlování nově vzniklých lesů může probíhat velmi pomalu a populace pomalu migrujících druhů mohou být omezeny na porosty starobylých lesů nebo na drobné „starobylé“ biotopy jako jsou meze s dřevinami. Omezená schopnost lesních druhů kolonizovat sekundární lesy může mít za důsledek homogenizaci společenstev lesních druhů mezi stanovišti. Lesní druhy však tvoří specifickou ekologickou skupinu a o celkové diverzitě společenstev sekundárních lesů máme pouze málo informací. Přitom ekologické chování druhů, které nejsou striktně vázány na lesní společenstva, může přispívat k diverzifikaci postagrárních lesů. Zajímavá může být v tomto ohledu zejména reakce druhů na variabilitu ekologických podmínek podmíněných činností člověka v minulosti. V několika publikacích bylo skutečně dokumentováno, že historické land use ovlivňuje podmínky prostředí, zejména půdu. Z toho důvodu je zajímavé studovat efekt variability prostředí spojené s dřívějšími lidskými aktivitami na vegetaci. Tato disertační práce obsahuje tři původní studie zabývající se diverzitou vegetace, půdami a rozšířením druhů v sekundárních lesích vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách (Česká republika). V této oblasti vznikly na velké ploše přirozené sekundární lesy jako důsledek opuštění krajiny v polovině 19. století. Proto je tato oblast zvláště vhodná pro studium komplexity sukcesní vegetace. Postagrární lesy zde byly studovány na místech s různorodou historií, jako jsou zaniklé vesnice (Studie I), pole, louky a pastviny (Studie II a Studie III). Krajina Doupovských hor je zároveň vhodná pro studium procesů na krajinné škále, jako je migrace lesních druhů do nově vzniklých biotopů. Bylo zde studováno rozšíření lesních druhů v krajině s důrazem na dřívější pastevní lesy (Studie III). 8 Presentace článků Hlavní část disertační práce tvoří tři původní práce, které studují variabilitu vegetace, půdy a rozšíření druhů v opuštěné krajině Doupovských hor. STUDIE I - Relative importance of historical and natural factors influencing the vegetation of secondary forests in abandoned villages Vojta J (2007): Relative importance of historical and natural factors influencing the vegetation of secondary forests in abandoned villages, Preslia 79: 223-244. Studie sekundárních lesů se obvykle věnují porostům vzniklým na opuštěné zemědělské půdě. Naproti tomu lesy rostoucí na místech zaniklých sídel byly většinou opomíjeny přesto, že zaniklá sídla poskytují dobrý model pro studium rozložení vegetace ovlivněného vysokými vstupy živin v důsledku dřívější lidské činnosti. Byly studovány sekundární lesy na místech zaniklých vesnic v Doupovských horách a porovnávány s vegetací starobylých lesů. Cílem bylo odlišit historické vlivy od přírodních gradientů. Přírodní gradienty byly aproximovány charakteristikami terénu odvozenými z digitálního modelu terénu. Dále byl studován vliv historických faktorů na chemické půdní podmínky a na variabilitu vegetace uvnitř zaniklých vesnic. Vysoký obsah živin v půdě se zdá být faktorem diferencujícím vegetaci lesů zaniklých vesnic od starobylých lesů. Vegetace zaniklých vesnic je ovlivněna gradientem přístupného fosforu, který je zároveň determinován intenzitou minulé lidské činnosti. K variabilitě vegetace také přispívají různé historické disturbanční režimy. Efekt historických faktorů je relativně velký a nemůže být vysvětlen výchozími podmínkami. STUDIE II – Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic Kopecký M, Vojta J (2009): Land use legacies in post- agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic, Applied Vegetation Science 12: 251–260. Tato práce je rozšířením předchozího výzkumu mimo území zaniklých vesnic. Vysoká variabilita podmínek prostředí v opuštěné krajině dovolila komplexní zhodnocení vlivu historického land use 9 na vegetaci. Velký plošný rozsah sekundárních lesů umožnil použití stratifikovaně náhodného sběru dat. Lesní společenstva vzniklá na bývalé zemědělské půdě jsou primárně určena přírodními podmínkami, avšak typ dřívějšího hospodaření také významně modifikuje složení vegetace. STUDIE III – Woody vegetation continuity, topography, and distance to ancient forests have complex effects on the vegetation and species richness of abandoned pastures Drhovská L, Vojta J (submitted): Woody vegetation continuity, topography, and distance to ancient forests have complex effects on the vegetation and species richness of abandoned pastures. Poslední práce se zabývá významem pastevních lesů (resp. pastvin s porostem dřevin) jako refugií pro lesní druhy. Dřívější studie kontinuity lesa opomíjely tento typ lesní vegetace, přestože pastevní lesy byly historicky v Evropě běžné a přestože tyto lesy mohou sloužit jako modely analogické prehistorické krajině. Ta byla podle některých hypotéz silně ovlivněna pastvou velkých zvířat. Výsledky studie ukázaly, že pastviny s dlouhou kontinuitou dřevin mohou být refugii některých lesních druhů. Řídkolesy ovšem nemohou hostit všechny druhy lesních společenstev bez imigrace z nenarušených lesů. Presence jednotlivých druhů a druhová bohatost lesních druhů je obecně ovlivněna řadou interagujících faktorů. Velmi zajímavý je výsledek, že efekt vzdálenosti od starobylého lesa na počet lesních druhů je modifikován pokryvností stromového patra. Závěry Studie v opuštěné krajině Doupovských hor přispěly k poznání procesů diferenciace lesní vegetace. Trvalé dopady historických antropogenních změn prostředí byly potvrzeny v různých podmínkách a na místech s různorodou historií (zaniklé vesnice, pole, louky, pastviny a pastevní lesy). Analýza vegetace sekundárních lesů přinesla několik zajímavých výsledků. Bylo zdokumentováno, že variabilita ve způsobu dřívějšího hospodaření podporuje variabilitu vegetace nově vzniklých lesů. Efekt historického land use je zprostředkován změnami půdního prostředí a dlouhodobými dopady antropogenní disturbance na vegetaci. Zvláště změny v obsahu přístupného fosforu mají dlouhodobý dopad na vegetaci. Tyto výsledky ukazují, že sekundární lesy představují diverzifikovaný ekosystém, který 10 podporuje různá rostlinná společenstva. To je významný přínos předložené práce protože dřívější studie se zaměřovaly zejména na rozdíly mezi starobylými a novodobými lesy a zanedbávaly otázku variability novodobých lesů. Studie opuštěných pastvin a pastevních lesů také přispěla k poznání procesů kolonizace nově vzniklých biotopů lesními druhy. Bylo ukázáno, že pastviny s dlouhou kontinuitou dřevin mohou sloužit jako refugia pro některé lesní druhy, nemohou však dlouhodobě podporovat úplná společenstva lesních druhů bez možnosti imigrace z nedisturbovaných lesů. Presence lesních druhů a jejich diverzita je ovlivněna mnoha interagujícími faktory. 11 Curriculum vitae of Jaroslav Vojta Born on January 7, 1976 in Karlovy Vary e-mail: jarvojta@natur.cuni.cz Scientific degrees: M.Sc. (1999) Department of botany, Faculty of Science, Charles University in Prague Research interests: Historical ecology (long-term effects of former human activities on current vegetation), influence land use changes on vegetation (ecological consequences of abandonment), use of GIS and GPS in geobotany and vegetation ecology, plant species distributions and its changes. Education and jobs: since 2002: Department of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague (full-time job) since 1999: Ph.D. study at the Department of Botany, Faculty of Science, Charles University 1997 - 1999: M.Sc. study in Geobotany, Department of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague (MSc. Thesis: “The vegetation of abandoned villages of the Doupovské hory hills in the relation to surrounding landscape elements”) 1994 - 1997: B.Sc. study in Biology at the Faculty of Science, Charles University in Prague Fellowship: 2001: Three months stay at Georg – August University in Goettingen. Practical courses in Phytosociology (Prof. H. Dierschke). Teaching activities: Vegetation of central Europe I (since 2002) Vegetation of central Europe II (since 2002) Field excursion „Vegetation of central Europe“ (since 2002) Field course in phytosociology (2000, 2002, 2004, 2006, 2008) Field methods in plant ecology and phytosociology (starting in 2010) Biomes of the Earth (1 lesson within the course) Course in winter ecology (2004, regurarly since 2006) Geobotanical excursion (2002, 2008) 12 Supervising: 5 finished M.Sc. thesis, 4 M.Sc. thesis in progress, 10 finished B.Sc. thesis (including students accounted above), and 4 B.Sc. thesis in progress. Grant projects: Principal investigator 2004 – 2006: The effect of secondary succession on plant species diversity on different scales and historical determinants of vegetation in abandoned landscape (GAAV) Member of the team 2004 – 2006: Postglacial migrations from the Alps and Carpathians - Phylogeography of selected plant species (GAČR, principal investigator K. Marhold) 2005 – 2007: Importance of microbiotic crusts on anthropogenic substrates (MŽP, principal investigator Zdeněk Soldán) 2006 – 2008: Dynamics of spreading of woody species in central European landscape (GAČR, principal investigator Tomáš Herben) 2003 – 2005: BioHab (Biodiversity and Habitats FP5 project) Publications: Papers in SCI journals Kopecký M, Vojta J (2009): Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic.- Applied Vegetation Science 12: 251–260 Kučera J, Tremetsberger K, Vojta J, Marhold K (2008): Molecular study of the Cardamine maritima group (Brassicaceae) from the Balkan and Apennine Peninsulas based on amplified fragment length polymorphism.- Plant Syst Evol 275:193- 207. Rejzková E, Fér T, Vojta J, Marhold K (2008): Phylogeography of the forest herb Carex pilosa (Cyperaceae).- Botanical Journal of the Linnean Society, 158, 115-130. Fér T, Vašák P, Vojta J, Marhold K (2007): Out of the Alps or Carpathians? Origin of Central European populations of Rosa pendulina.- Preslia 79(4): 367–376. Vojta J (2007): Relative importance of historical and natural factors influencing vegetation of secondary forests in abandoned villages.- Preslia, Praha, 79(3): 223–244. Submitted Drhovská L, Vojta J (submitted): Woody vegetation continuity, topography, and distance to ancient forests have complex effects on the vegetation and species richness of abandoned pastures. 13 Papers in other journals, monographs, and conferrence proceedings Dohnal T., Vojta, J. (2009): Charakteristiky vlastníků určující dřevinnou skladbu venkovských zahrad ve Žďárských vrších. In: Romportl D., Chuman T. [Eds.]: Geo/Bio diverzita - integrující perspektivy, Sborník příspěvků z výroční konference CZ-IALE, pp. 37 - 50 Neustupa J, Škaloud P, Peksa O, Kubátová A, Soldán Z, Černá K, Prášil K, Bukovská P, Vojta J, Pažoutová M, Veselá J, Škaloudová M (2008): The biological soil crusts in Central European ecosystems, with special reference to taxonomic structure and ecology of the surface crusts at the Czech ore- waste and ash-slag sedimentation industrial basins.- Novitates Botanicae Universitatis Carolinae, 19/2008, 99 pp. Vojta J, Kopecký M, Drhovská L (2007): Diverzita rostlin v křovinaté krajině Vojenského újezdu Hradiště.- In: Petříček P and Kuchařová P [Eds.]: Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech, sborník z konference Libavá 3. - 4. května 2006, Praha, 2007: 187 - 194. Conference proceedings. Vojta J, Kopecký M (2006): Vegetace sekundárních lesů a křovin Doupovských hor.- Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Mater. 21: 209-225. Drhovská L, Vojta J (2006): Význam historické kontinuity vegetace pro výskyt lesních druhů.- In: Neuhöferová P (ed.): Historie a vývoj lesů v českých zemích., Srní, 2006: 129 - 134. Conference proceedings. Vojta J (2003): Nejzápadnější česká lokalita Carex pilosa je v Doupovských horách. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 63-67. Chapter in textbook Kovář P, Vojta J (2007): Management nelesních biotopů.- In: Čihař M, Hřebík Š, Růžičková J, Třebický V(Eds.): Udržitelný management přírodě blízkých oblastí (Sustainable management of near-natural areas), Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, 90 - 94. Popular science articles and books Kučera J, Vojtová J, Vojta J(2006): Přírodní památka Hostivické rybníky.- Český svaz ochránců přírody Hostivice, 72 pp. Vojta J(2002): Doupovské hory, poklad v zakázaném světě.- Živa, 50/4, 186 - 188. 14
Abstract v angličtině:
IMPRINTS OF HISTORY IN POST-AGRICULTURAL FORESTS Ph.D. Thesis Jaroslav Vojta Charles University in Prague, Faculty of Science Praha, 2010 Promotor: Ivan Suchara List of original papers I. Relative importance of historical and natural factors influencing vegetation of secondary forests in abandoned villages (Jaroslav Vojta - Preslia 79: 223-244) II. Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic (Martin Kopecký & Jaroslav Vojta - Applied Vegetation Science 12: 251–260) III. Woody vegetation continuity, topography, and distance to ancient forests have complex effects on the vegetation and species richness of abandoned pastures (Lucie Drhovská & Jaroslav Vojta - submitted) Introduction Land use changes have had a profound effect on vegetation cover. Often, succession results in the recovery of forests on former agricultural land. As areas of post-agricultural forests become increasingly prominent in landscapes of developed countries, these processes have attracted the attention of ecologists. Many questions have arisen regarding the possibility of restoring original forest communities on former agricultural lands (Flinn and Vellend, 2005; Hermy and Verheyen, 2007). At the same time, current and past land use changes could be seen as “natural experiments” that could inform our understanding of basic ecological mechanisms. Many ecological studies benefit from detailed, spatially explicit historical records of land use changes. Most frequently, old maps are used to distinguish between forests that have grown on former agricultural land (recent forests, post-agricultural forests) and those that have existed continuously for several centuries (ancient forests, Peterken, 1993). Gaining from this information, it has been demonstrated that the colonization abilities of species are particularly important to the long-term development of forest vegetation (e.g., Peterken and Game, 1984; Dzwonko and Loster, 1989; Matlack, 1994). Recolonization processes after abandonment can be slow, and populations of slowly migrating plants may be restricted to ancient forests (e.g., Peterken and Game, 1984; Dzwonko and Loster, 1989; Matlack, 1994) and also to small “ancient” wooded habitats as hedgerows (e.g., Peterken and Game, 1981). The restricted ability of forest herbs to colonize secondary forests can also cause the homogenization of forest species assemblages across habitats (Vellend et al., 2007). However, these results were restricted to a specific ecological group of species, i.e., forest species. Little is known about the overall diversity of secondary forest vegetation. One could hypothesize that the response of non-obligate forest plants to variation in former land use (differences between former pastures, meadows, arable fields, etc.) might counteract the homogenization documented for forest species assemblages. Indeed, legacies of former land use have been found to influence various environmental conditions, particularly soil chemistry (Koerner et al., 1997; McLauchlan, 2006). Hence, the effect of site-to-site variation in the environment caused by former human activities on vegetation should be investigated. This thesis includes three original papers in which vegetation variability, soils, and species distributions in secondary forests in the military area Hradiště in Doupovské hory (hilly area in the western part of the Czech Republic) are examined. The area is particularly suitable to study the complexity of successional patterns because of the exceptionally large tracts of forests that 1 have naturally been established since the middle of the 19th century on former agricultural land (Fig. 1). This enables the investigation of vegetation on sites with contrasting histories, including forests originating on sites of abandoned villages (Paper I), arable fields, meadows, and pastures (Paper II; Paper III). Simultaneously, large tract of Doupovské hory are covered with well preserved ancient forests that were compared with the recent ones (Paper I; Paper III). Based on these studies, the importance of disturbance regimes and past inputs and outputs of nutrients on the variability of the current vegetation was evaluated. At the same time, the region is well suited to study processes acting on the landscape scale such as the migration of forest species to newly established habitats. Forest species distributions were studied with a special emphasis on former wooded pastures (Paper III). Fig. 1 Landscape change in the surroundings of Tocov village as shown in terrestrial photographs from 1940s (a) and late 1990s (b). The first photograph shows the landscape before the abandonment of the whole area in 1953. The second photograph depicts massive successional changes, which took place in the previously agriculture-dominated landscape. Presentation of the papers The core of the thesis consists of three original papers that explore vegetation variability, soils, and species distributions in abandoned landscapes in Doupovské hory. PAPER I - Relative importance of historical and natural factors influencing the vegetation of secondary forests in abandoned villages Vojta J (2007): Relative importance of historical and natural factors influencing the vegetation of secondary forests in abandoned villages, Preslia 79: 223-244. 2 Studies on secondary forests have typically been conducted on abandoned arable fields, less on meadows, and pastures. In contrast, forests growing on sites of abandoned settlements have been largely neglected. However, former human settlements provide a good study system to examine patterns of vegetation influenced by high inputs of nutrients caused by humans in the past. Secondary forests that have developed in abandoned villages in the Doupovské hory were surveyed and compared with ancient forests in an attempt to determine the effect of historical factors and separate it from that of natural gradients. The natural gradients were approximated by terrain characteristics derived from digital elevation model. Furthermore, the influence of historical factors on the chemical soil properties and vegetation variability was investigated in abandoned villages. High nutrient content in soils seems to substantially contribute to the differences between ancient forests and vegetation in abandoned villages in Doupovské hory (fig. 2). An investigation of the variability of secondary forests confirmed that their species composition was influenced by the phosphorus content of soils, which was, in turn, largely determined by the intensity of past human activity. Additionally, historical disturbance regime influenced the vegetation. The effect of historical factors on vegetation was relatively strong and could not be explained by coincidental initial conditions. Fig. 2 Result of the CCA analysis. The village effect was tested as a categorical variable while the environmental properties (slope, altitude, HLI, TSI150, TSI750, WTI, canopy cover) and geographic coordinates were used as covariates in order to filter out initial environmental conditions and possible spatial gradients. The village effect was significant at P = 0.002 and explained 2.1% of species variability. The diagram shows the first two ordination axes. 3 PAPER II – Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic Kopecký M, Vojta J (2009): Land use legacies in post- agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic, Applied Vegetation Science 12: 251–260. This paper represents an extension of the previous research beyond the abandoned villages. A more comprehensive evaluation of former land use effects on vegetation was possible due to greater variability in environmental conditions. The spatial extent of secondary forests enabled to use spatially stratified random sampling design to regularly cover a large part of the abandoned landscape. It was found that forest communities that originated on abandoned agricultural land were primarily determined by natural environmental conditions. However, the type of previous land use also modified the species assemblages of these forests and needs to be considered as an important determinant of their composition (fig. 3). Fig. 3 Example of Venn diagram showing the effects of the particular groups of variables on herb layer composition in the locality Tocov (Terrain – terrain attributes; Soil – soil chemical properties; Land use – type of previous land use). Conditional and shared effects were determined by a variation partitioning procedure and are expressed as percent of the total inertia. PAPER III – Woody vegetation continuity, topography, and distance to ancient forests have complex effects on the vegetation and species richness of abandoned pastures Drhovská L, Vojta J (submitted): Woody vegetation continuity, topography, and distance to ancient forests have complex effects on the vegetation and species richness of abandoned pastures. 4 The last paper investigates the persistence of forest species in abandoned wooded pastures and recently overgrown pastures. Generally, earlier studies have not examined species assemblages in wooded pastures. This is particularly surprising because historically, wooded pastures were relatively common across Europe, and these habitats can be viewed as analogous to the pre-historic forests grazed by wild animals This paper shows that former pastures with a long continuity of woody growth are able to support more remnant populations of forest species than recently wooded pastures. Sparsely wooded habitats, however, are not suitable to maintain the complete assemblage of forest species without immigration from relatively undisturbed closed forests. The presence of forest species and forest species richness is, in general, influenced by many interacting factors. Most importantly the interaction between distance to ungrazed ancient forest and canopy cover influenced the number of forest species (fig. 4). Fig. 4 The interaction effect of distance to ancient forest and canopy cover on the number of forest species. (a) Line – the relationship for 60% canopy cover, dots – samples with 50 – 70% canopy cover. (b) Line – the relationship for 70% canopy cover, dots – samples with 60 – 80% canopy cover. (c) Line – the relationship for 80% canopy cover, dots – samples with 70 – 90% canopy cover. All other significant variables (TSI and Y coordinates) were held at their mean values. 5 Conclusions The studies carried out in abandoned landscape in Doupovské hory contribute to the understanding of the general processes leading to the differentiation of forest vegetation. Persistent impacts of past human activities on secondary forest vegetation were confirmed in a wide range of environmental conditions and in sites with highly contrasting histories (abandoned villages, arable fields, meadows, pastures, and wooded pastures). An analysis of the vegetation of secondary forests led to several important conclusions. It was documented that the variability of newly established forests was enhanced by variation in former land use. The effect of former land use on vegetation was due to long-lasting changes in soil chemistry and legacies of former agricultural disturbances. In particular, the variability in available phosphorus in soils appeared to have long-lasting effects on vegetation. These results showed that secondary forests may represent highly variable ecosystems that support diverse species assemblages. This is an important finding of these studies as the earlier ones focused on the differences between ancient and recent forests and largely neglected the intrinsic variability of post- agricultural forests. Recolonization of post-agricultural forests by forest species has been frequently studied. The studies from Doupovské hory contributed to this topic by investigating the persistence of forest species in abandoned wooded pastures and recently overgrown pastures. It was shown that former pastures with a long continuity of woody growth were able to support remnant populations of some forest species. Sparsely wooded habitats, however, could not maintain the complete assemblage of forest species without immigration from relatively undisturbed closed forests. The presence of forest species and forest species richness is influenced by many interacting factors. References Dzwonko, Z., Loster, S., 1989. Distribution of vascular plant-species in small woodlands on the western Carpathian foothills. Oikos 56: 77-86. Flinn, K., Vellend, M., 2005. Recovery of forest plant communities in post-agricultural landscapes. Frontiers in Ecology and the Environment 3: 243-250. Hermy, M., Verheyen, K., 2007. Legacies of the past in the present- day forest biodiversity: a review of past land use effects on forest plant species composition and diversity. Ecological Research 22: 361-371. 6 Koerner, W., Dupouey, J., Dambrine, E., Benoit, M., 1997. Influence of past land use on the vegetation and soils of present day forest in the Vosges mountains, France. Journal of Ecology 85: 351-358. Matlack, G., 1994. Vegetation dynamics of the forest edge - trends in space and successional time. Journal of Ecology 82: 113- 123. McLauchlan, K., 2006. The nature and longevity of agricultural impacts on soil carbon and nutrients: A review. Ecosystems 9: 1364-1382. Peterken, G., 1993. Woodland Conservation and Management, Springer. Peterken, G., Game, M., 1981. Historical factors affecting the distribution of Mercurialis-perennis in central Lincolnshire. Journal of Ecology 69: 781-796. Peterken, G., Game, M., 1984. Historical factors affecting the number and distribution of vascular plant-species in the woodlands of central Lincolnshire. Journal of Ecology 72: 155-182. Vellend, M., Verheyen, K., Flinn, K., Jacquemyn, H., Kolb, A., Van Calster, H., Peterken, G., Graae, B., Bellemare, J., Honnay, O., Brunet, J., Wulf, M., Gerhardt, F., Hermy, M., 2007. Homogenization of forest plant communities and weakening of species-environment relationships via agricultural land use. Journal of Ecology 95: 565-573. 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. 20.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof.Dr. Olivier Honnay 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 531 kB