velikost textu

Populační vývoj zemí po demografické revoluci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Populační vývoj zemí po demografické revoluci
Název v angličtině:
Population Development of Countries after Demographic Revolution
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Školitel:
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Id práce:
83240
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populační vývoj, demografická revoluce, druhý demografický přechod, homogenizace demografické reprodukce
Klíčová slova v angličtině:
population development, demographic revolution, second demographic transition, homogeneity of demographic development
Abstrakt:
Lucie Vítková: Populační vývoj zemí po demografické revoluci Abstrakt Předmětem práce je analýza hlavních rysů populačního vývoje zemí po degrafické revoluci (demograficky vyspělých) a otázka, zda dochází k homogenizaci jejich populačního vývoje. Demografická revoluce je kvalitativní změnou z extenzivního na intenzivní charakter demografické reprodukce a je podmíněna modernizací. Objektem práce jsou země označované nejen jako demograficky vyspělé, ale řazené také mezi tzv. vyspělé země. Tyto země ukončily demografickou revoluci nejpozději v polovině 20. století, což je počátek sledovaného období většiny provedených analýz. Demografická reprodukce probíhá v relativně pevných biologických mantinelech, což vede k její homogenizaci. Během demografické revoluce narostla váha podmíněností společenských, ty jsou příčinou vývojových proměn a specifických rysů, v případě stejných podmínek pak přispívají k homogenizaci vývoje. Předpoklad rozdílných rysů populačního vývoje z důvodu rozdílných společenských podmínek v zemích bývalého východního a západního bloku se potvrdil nejen při dílčích analýzách vývoje hlavních demografických ukazatelů, ale i při seskupení zemí prostřednictvím shlukové analýzy. Hlavní trendy populačního vývoje proběhly nejdříve ve většině zemí západního bloku, později v zemích jižní Evropy a nejpozději v zemích bývalého východního bloku. Pozdější nástup změn zpravidla vedl k rychlejšímu průběhu. Ve většině zemí dlouhodobě klesající úroveň porodnosti nedosahuje úrovně prosté reprodukce a dlouhodobě se snižuje úroveň úmrtnosti, což jsou trendy nastoupené už během demografické revoluce, stejně jako z nich plynoucí postupující stárnutí populací. Úroveň obou určujících procesů demografické reprodukce je po demografické revoluci zhruba v rovnováze, dochází k velmi nízkému přirozenému přírůstku, případně úbytku. Pokles úrovně plodnosti pod hranici prosté reprodukce a změny v partnerském chování a životním stylu vysvětluje koncepce druhého demografického přechodu. Většina popisovaných změn je ve velké části demograficky vyspělých zemí pozorována, hlavní rysy však nejsou oproti demografické revoluci protikladné či významně nové a také jejich společenské podmíněnosti vychází z podmínek daných postupující modernizací. Jednotlivé země byly na počátku sledovaného období v různém fázi demografického vývoje, několik desetiletí trvající politické rozdělení a následná změna režimů v zemích bývalého východního bloku otvírali otázku, zda dochází k homogenizaci demografické reprodukce? Prostřednictvím metody variačních skupin a dalších elementárních statistických ukazatelů variability nelze u úrovně celkové úmrtnosti, na rozdíl od porodnosti, zatím pozorovat trend homogenizace, důsledky několika desetiletí rozdílného společenského vývoje se stále odráží na zdravotním stavu populace. Klíčová slova: populační vývoj, demografická revoluce, druhý demografický přechod, homogenizace demografické reprodukce
Abstract v angličtině:
Lucie Vítková: Populační vývoj zemí po demografické revoluci Abstract The aim of the thesis is an analysis of main features of population development in developed countries and a question whether there is homogeneity of population development. Demographic revolution is a qualitative change from extensive to intensive character of demographic reproduction and it is a subject to modernization. Countries which are understood not only as demographically developed ones but also as economically developed has been taken as an object of this thesis. These countries finished demographic revolution at the latest in the middle of the 20th century. This period has been used as a starting point for most analysis which has been carried out. Demographic reproduction is a process determined by biological and social factors. Human reproduction takes place in relatively stable limits, which lead to its homogenization. The importance of social conditionality has grown during demographic revolution, social aspects are the cause of their development changes and specific features, same social conditions lead to homogenization. Presumption of different features of population development as consequence of different conditions in former Eastern and Western countries has been confirmed not only in individual main demographic indexes changes but also in case of cluster analysis. Main trends of population development took place in most western countries first, later on in South European countries and finally in Eastern countries. The later the changes started the faster usually processes were. In most countries long term decrease of birth rate does not achieve replacement level and also mortality rate is decreasing in long term which are factors that have already been set during demographic revolution. Level of both main demographic reproduction processes is after demographic revolution almost balanced; very low natural increase or decrease is achieved. Fertility rate decrease below replacement level and changes in partnership behaviour as well as lifestyle changes are explained by the theory of second demographic transition. Most described changes is took place in majority of developed countries. However, main features do not either differ significantly or are not very new. Individual countries represented different stages of demographic progress at the beginning of analysed period. Using variation group methods and other elemental statistical indexes of variability no homogenization trend is visible in life expectancy in contrast to total fertility rate. Results of decent different social development are still reflected in population health. Keywords: population development, demographic revolution, second demographic transition, homogeneity of demographic development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. 5.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. 595 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 82 kB