velikost textu

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací: aplikace ve studiu nestabilních částic ve výbojovém a ablačním plazmatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací: aplikace ve studiu nestabilních částic ve výbojovém a ablačním plazmatu
Název v angličtině:
Fourier transform infrared spectroscopy: application in a study of transient species in discharge and ablation plasma
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Kubelík, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
RNDr. Karel Rohlena, CSc.
Id práce:
83239
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 7. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časově rozlišená spektroskopie s Fourierovou transformací, ablace kovů, infračervená spektroskopie, kinetický model, spektroskopie výboje, nestabilní částice, chemické reakce v plazmatu
Klíčová slova v angličtině:
time-resolved Fourier transform spectroscopy, metals ablation, infrared spectroscopy, kinetic model, spectroscopy of discharge, transient species, chemical reactions in plasma
Abstrakt:
Abstrakt Předložená dizertační práce se skládá ze dvou tématicky souvisejících částí. První z nich (obsahuje dvě publikace) se zabývá studiem chemických procesů a spektroskopií vysoce reaktivních částic vznikajících ve výbojovém plazmatu. Zahrnuje analýzu ro-vibronických spektrálních přechodů radikálu CN v infračervené oblasti a studium chemických reakcí probíhajících v pulz- ním výboji. Výboj zde byl využit jako nástroj pro výzkum rozkladu jedno- duchých prekurzorů (BrCN, acetonitril a formamid) a následného vzniku me- ziproduktů a produktů reakcí v plazmatu. Získané experimentální výsledky byly interpretovány pomocí numerického modelu, který byl v souvislosti s touto prací vyvinut a použit pro simulaci kinetiky studovaných systémů. Druhá část (zahrnuje sedm prací) je zaměřena na vysoce rozlišenou spek- troskopii kovů v ablačním plazmatu. Celkem bylo studováno šest různých kovů: Au, Ag, Cu, Cs, K a Na. Hlavní motivací pro spektroskopický výzkum kovů v infračervené oblasti je získání informace o atomárních přechodech kovů, které jsou důležité zejména pro astronomickou identifikaci linií ve spek- trech hvězd a jejich spektroskopické přiřazení. Každá z publikací obsahuje souhrn analyzovaných atomárních přechodů, z nichž značná část nebyla do té doby experimentálně proměřena a analyzována. V obou částech byla pro získání spekter použita metoda časově rozlišené spektroskopie s Fourierovou transformací.
Abstract v angličtině:
Abstract The present dissertation consists of two thematically related parts. The first one (includes two publications) deals with the study of chemical pro- cesses and spectroscopy of highly reactive particles produced in the discharge plasma. This part includes the analysis of ro-vibronic CN radical transitions in the infrared region and the study of chemical reactions in pulsed dischar- ges. The discharge was used as a tool for research of decomposition of simple precursors (acetonitrile, formamide and BrCN) and the subsequent formation of intermediates and reaction products in plasma. The obtained experimental results were interpreted using a numerical model developed in context of this work and used to simulate the kinetics of the studied systems. The second part (includes seven works) is aimed at high-resolved spectro- scopy of metals in the ablation plasma. A total of six different metals were studied: Au, Ag, Cu, Cs, K and Na. The main motivation for spectroscopic research on metals in the infrared region is to obtain information on atomic metals transitions, which are particularly important for astronomical identi- fication of lines in the spectra of stars and their spectroscopic assignments. Each publication contains a summary of the analyzed atomic transitions of which a considerable portion had not been measured and analyzed. In both parts of this thesis the Time-Resolved Fourier Transform Spec- troscopy was used.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kubelík, Ph.D. 19.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kubelík, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kubelík, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Kubelík, Ph.D. 869 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Wild, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Rohlena, CSc. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 719 kB