velikost textu

Mechanismy regulace aktivity vynašečů auxinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy regulace aktivity vynašečů auxinu
Název v angličtině:
Regulation of activity of auxin efflux transporters
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Křeček, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Oponenti:
doc.Dr.Ing. Zuzana Novotná
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
Id práce:
83193
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Anatomie a fyziologie rostlin (P1524)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Přenos auxinu z buňky; přenašeče auxinu; Arabidopsis; tabák
Klíčová slova v angličtině:
Auxin efflux; auxin carriers; Arabidopsis; tobacco
Abstrakt:
Tvar rostlinného těla je utvářen jak vlivem vnitřního vývojového programu (který je dán dědičně), tak reakcemi na vnější podmínky. U rostlin je vliv vnějších podmínek na morfologii organismu mnohem výraznější oproti ostatním mnohobuněčným organismům. Geneticky daný vývojový program určuje rámec, v němž probíhají morfologické změny řízené vnějšími vlivy. Fytohormon auxin je významným regulátorem rostlinné morfogenese a jeho distribuce v rámci rostlinného těla je významným mechanismem, který řídí jeho růst a vývoj, přičemž koordinuje geneticky daný program se změnami vyvolanými vnějšími podmínkami. Tato práce se věnuje studiu faktorů, které mají vliv na transport auxinu z buňky. První část je věnována studiu fysiologických signálů, které se uplatňují při regulaci transportu auxinu z buňky, druhá se věnuje bioinformatické analyse transporterů auxinu z rodiny PIN. Při studiu signálů, které se uplatňují při regulaci aktivity proteinů pro transport auxinu z buňky byly vybrány fysiologické signály, o nichž je známo, že ovlivňují transport auxinu. Tyto signály byly ovlivněny působením chemikálií a bylo zjišťováno, jestli toto působení vyvolá rychlé změny (řádově v minutách) aktivity proteinů transportujících auxin z buňky(měřeno transportem na úrovni buněk). Signály, které byly schopny vyvolat takovou změnu v transportu auxinu, byly studovány podrobněji. Při této podrobnější charakterisaci byl zkoumán vliv jejich kombinací na transport auxinu na buněčné ůrovni a rovněž byl zkoumán jejich vliv (jak samostatně, tak v kombinacích) na gravitropní odpověď kořene. Výsledky testů vlivu kombinací těchto faktorů byly seřazeny podle schopnosti ovlivnit působení jiného faktoru a na základě těchto vztahů bylo navrženo schema signální dráhy řídící transport auxinu z buňky. Bioinformatické studium proteinů z rodiny PIN bylo zaměřeno na dokumentování strukturní různorodosti proteinových sekvencí, jejich rozdělení dvou skupin a 8 podskupin a identifikaci konzervovaných struktur.
Abstract v angličtině:
The morphology of plant body is shaped by genetically coded developmental programme together with environmental factors. The influence of environmental factors on the morphology is much more important in plants that in other multicellular organisms. The developmental programme provides a general scheme that is modified by environmental signals. Phytohormone auxin is a regulator of plant morphogenesis and its distribution in the plant body is an important mechanism controling the growth and development of plants and coordinating the developmental programme with environmentally-induced changes. This thesis investigates factors important for transport of auxin from cells, second part is dedicated to bioinformatic analysis of the transporters from the PIN protein family. For investigation of signals involved in regulation of activity of auxin efflux transporters I have selected (based on published information) physiological signals influencing auxin transport. These signals were changed by treatment with chemicals and resulting changes in auxin transport were measured (on the cellular level) with the intention to discover signals that can rapidly (within minutes) change the activity of auxin efflux transporters. The signals, which satisfy these requirements were subjected to further investigation. He detailed study was focused on investigation of effects of pairwise combinations of these manipulations on auxin efflux (on the cellular level) and on investigation of the effects (both treatment with single compound and combinations of two compounds) on the root gravitropism. Based on the results of these tests, the signals were ordered according to theis ability to influence the effect of another signal and, based on this knowledge, a scheme of signaling pathway directing the auxin efflux was proposed. The bioinformatic investigation of the PIN protein family was focused on structural diversity of the protein sequences, establishing of two large groups and several subgroups and identification of conserved structures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Křeček, Ph.D. 6.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Křeček, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Křeček, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.Dr.Ing. Zuzana Novotná 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vilém Reinöhl, CSc. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB