velikost textu

Územní diferenciace migračních procesů v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Územní diferenciace migračních procesů v České republice
Název v angličtině:
Spatial differentiation of migration processes in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Koňařík
Školitel:
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
RNDr. Pavel Čtrnáct
Id práce:
83113
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úmrtnost GIS
Klíčová slova v angličtině:
mortality GIS
Abstrakt:
Územní diferenciace migračních procesů v České republice Abstrakt Cílem této práce je podrobit analýze vnitřní migraci v České republice a posoudit, do jaké míry se vybrané ukazatele podílí na vnitřní migraci obyvatelstva v obcích České republiky. V první části práce je pozornost zaměřena na teoretická východiska pro tuto práci a na diskuzi literatury, na jejímž základě byl proveden výběr ukazatelů pro následné analýzy. Vybranými ukazateli jsou počet dokončených bytů, počet pracovních míst, míra nezaměstnanosti a hustota obyvatelstva. V další části práce je nastíněn vývoj vnitřní migrace v České republice v letech 1991–2012. Po následném zhodnocení vývoje vybraných ukazatelů a vnitřní migrace na úrovni obcí je provedena analýza vztahu migrace a vybraných ukazatelů za stanovené roky pomocí lineární regrese, prostorové explorační analýzy dat a geograficky vážené regrese. Výsledkem je zhodnocení vlivu vybraných ukazatelů na vnitřní migraci v České republice a zhodnocení přínosu použitých metod na zkoumání vztahů migrace a vybraných ukazatelů. Klíčová slova: migrace, vnitřní migrace, prostorová analýza, geograficky vážená regrese, migrační motivace, Česká republika
Abstract v angličtině:
Spatial differentiation of migration processes in the Czech Republic Abstract The aim of this study is to analyze internal migration in the Czech Republic and assess the extent to which selected indicators contribute to internal migration of the population in the municipalities in the Czech Republic. The first part is focused on the theoretical background for this study and on the discussion of literature. On the basis of literature the indicators were selected for subsequent analysis. The selected indicators are: the number of completed dwellings, the number of jobs, unemployment rate and population density. The next part outlines the development of internal migration in the Czech Republic between 1991–2012. After the subsequent evaluation of the development of selected indicators and internal migration at the municipal level, the relationship of migration and selected indicators for determined years is analyzed through linear regression, exploratory spatial data analysis and geographically weighted regression. The result is an assessment of the impact of selected indicators on internal migration in the Czech Republic and evaluation of the contribution of the methods used for exploration of relationships between migration and selected indicators. Keywords: migration, internal migration, spatial analysis, geographically weighted regression, motivation of migration, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Koňařík 5.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Koňařík 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Koňařík 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eliška Koňařík 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Čtrnáct 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.35 MB