velikost textu

Solid-state NMR study of structure and segmental dynamics of pharmaceutical materials based on the solid dispersions of drugs in polymer matrices.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Solid-state NMR study of structure and segmental dynamics of pharmaceutical materials based on the solid dispersions of drugs in polymer matrices.
Název v češtině:
Studium struktury a segmentové dynamiky farmaceutických materiálů na bázi tuhých disperzí léčiv v polymerních matricích pomocí NMR spektroskopie pevného stavu.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Olívia Policianová, Ph.D.
Školitel:
Ing. Jiří Brus, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Id práce:
83106
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Makromolekulární chemie (P1405)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
tuhé disperze, kyselina acetylsalicylová, polymery, NMR spektroskopie pevného stavu, struktura, in vitro uvolňování léčiva
Klíčová slova v angličtině:
solid dispersions, acetylsalicylic acid, polymers, solid-state NMR, structure, in vitro drug release
Abstrakt:
Abstrakt Klíčovým krokem ve vývoji a produkci farmaceutických materiálů je vysoce precisní strukturní charakterizace. Strukturní složení farmaceutických substancí je nicméně velmi často složité a těžko identifikovatelné. Jako vhodný způsob k získání jednoznačné strukturní interpretace těchto systémů se jeví nukleární magnetická resonance v pevné fázi s vysokým rozlišením (ssNMR). Z tohoto důvodu je zde popsán spolehlivý nástroj – soubor ssNMR experimentů pro úplnou charakterizaci rozličných pevnolátkových farmaceutik. Důsledná optimalizace ssNMR technik je uskutečněna na velkém množství měřených vzorků obsahujících aktivní farmaceutické ingredience (APIs – active pharmaceutical ingredients) se systémy zahrnujícími APIs formulované v pevných disperzích až po čisté formy vykazující vysokou molekulární neuspořádanost. V této práci je též diskutován vliv polymerní matrice na tvorbu typů pevných disperzí umožňujících i jemné vyladění kontrolovaného uvolňování léčiva. Rozlišení mezi různými strukturními uspořádáními molekul APIs v trojrozměrné dimenzi složitých pevnolátkových farmaceutických systémů je umožněno díky jednoduché strategii – faktorové analýze (FA) aplikované na obtížně popsatelná ssNMR spektra (13C 19F CP/MAS NMR a MAS NMR). Výsledky těchto ssNMR zkoumání přispívají k lepšímu pochopení tuhých disperzních systémů založených na polymerních matricích a systémů s velmi záludnými a těžko popsatelnými spektry.
Abstract v angličtině:
Abstract Highly-exact structural characterization is the crucial step in the development and manufacturing process of pharmaceutical materials. Their structural composition is, however, often very complex and hardly identifiable. The eligible way for obtaining definite structural interpretation of these systems appears the high-resolution solid-state nuclear magnetic resonance (ssNMR) spectroscopy. For this purpose the reliable tool – the ssNMR toolbox for comprehensive characterization of various pharmaceutical solids is described. The rigorous optimization of ssNMR techniques is carried out on enormous number of measured samples containing active pharmaceutical ingredients (APIs) with systems ranging from APIs formulated in solid dispersions to pure forms revealing extensive molecular disorder. In this study the influence of polymeric matrix on the creation of solid dispersion type susceptible for finely tuned controlled drug release is likewise discussed. The distinction between variable structural alignments of API molecules in 3D dimension of complicated pharmaceutical solids is allowed via simple strategy – factor analysis applied to hardly describable ssNMR spectra 19F (13C CP/MAS NMR and MAS NMR). The results of this ssNMR investigation contribute to better understanding of solid dispersion systems based on the polymer matrices and of the systems with very subtle and hardly describable spectra.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Olívia Policianová, Ph.D. 11.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Olívia Policianová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Olívia Policianová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Olívia Policianová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Olívia Policianová, Ph.D. 1.32 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jiří Brus, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.18 MB