velikost textu

Ekologie motýlů v antropogenní krajině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologie motýlů v antropogenní krajině
Název v angličtině:
Ecology of butterflies in anthropogenic landscape
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
RNDr. Tomáš Kuras, Dr.
Id práce:
83075
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Ekologie (P1514)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Disertační práce obsahuje šest prací zabývajících se vlivem izolace, fragmentace a ztráty biotopu v současné kulturní a urbanizované krajině, od studia konkrétního druhu až po studium motýlích společenstev. První dvě práce se zabývají autekologickým výzkumem okáče skalního (Chazara briseis) v jeho poslední životaschopné populaci v České republice. Tento druh zaznamenal za zhruba 20 let výrazný ústup a v republice téměř vyhynul. V práci jsou uvedeny důvody jeho ústupu: značná specializovanost životní strategie a ztráty biotopu. V důsledku vysokých mortalit oplozených samic vyžaduje tento druh pro přežití kompenzaci vysokým počtem jedinců. Další práce se zabývá stanovištními nároky housenek tohoto druhu. Stanovištní podmínky na sledovaných plochách se nápadně shodují s podmínkami, které byly v oblastech výskytu v Německu, a kde je již motýl téměř vyhynulý. Další dvě práce se zabývají vlivem urbanizace na motýlí společenstva na území Prahy. První práce poukazuje na změny v diverzitě motýlích společenstev ve 25 vybraných rezervacích a parcích v rozmezí 30 let. Dále sleduje příčiny daných změn. Během této doby nedošlo sice k úbytku v průměrném počtu druhů, ovšem došlo k detekovatelné změně druhového složení. Nápadný posun v druhovém složení byl pozorován především v územích rozlehlých a propojených, se značnou diverzitou jak geomorfologickou, tak vegetační. Druhá práce se zabývá přímo vlivem urbanizace na druhové složení motýlích společenstev a abundanci druhů. Je založena pouze na recentních pozorováních. Většina druhů měla největší abundance v periferních částech města. 11 druhů nevykazovalo žádný trend ve změnách abundancí podél gradientu. Žádní motýli neprofitovali z prostředí centrálních oblastí města, specializované druhy směrem k centru mizí. Práce tak poukazují na významný vliv urbanizačního gradientu na složení motýlích společenstev. Pátá práce studuje vliv dlouhodobých stanovištních změn a změn klimatu na diverzitu gild nočních motýlů na okraji Prahy za období 23 let. Zatímco specializované druhy reagovaly na změny a ztráty biotopů, druhy nespecializované byly ovlivněny dlouhodobými klimatickými trendy. Specializované druhy, jejichž biotopů v okolí ubylo, zaznamenaly výrazný pokles v druhové bohatosti, zatímco diverzita nespecializovaných druhů v čase rostla především v závislosti na zvyšující se průměrné roční teplotě. Poslední, šestá práce poukazuje na možnosti, které současná kulturní krajina poskytuje specializovaným mizejícím druhům v podobě vzniku náhradních biotopů na posttěžebných stanovištích ve vápencových lomech v Českém krasu. Srovnává vliv technických rekultivací a spontánní sukcese na vývoj a složení společenstev na těchto plochách. Na příkladu cévnatých rostlin a deseti skupin bezobratlých živočichů, včetně denních motýlů, byl prokázán význam spontánní sukcese na těchto plochách. Spontánní sukcesí ponechané plochy hostily druhy vázané na ranější sukcesní stadia, tedy biotopy, které v běžné kulturní krajině takřka vymizely. Práce poukazuje na významný vliv možné řízené sukcese na přežití značné části ohrožených organismů. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím seznamu abstraktů (pouze v anglickém jazyce).
Abstract v angličtině:
SUMMARY The dissertation thesis contains six original papers dealing with an influence of isolation, fragmentation and habitat loss on present cultural and urban landscape. Conclusions are based from studies of one species to those of whole butterfly communities. The first two papers deal with autecology of The Hermit (Chazara briseis) from its last viable population in the Czech Republic. During the last 20 years, it retreated from the republic, and recently it is classified as nearly extinct. The papers point to reasons of the rapid decrease: specialized life strategy and habitat losses. Due to high mortality of long-lived females, this species requires the compensation by high population size in large habitats. The next paper refers to habitat requirements of The Hermits´ caterpillars. Local habitat conditions at study sites were noticeably similar to the conditions at German localities, at which this species is now practically extinct. Following two papers study an influence of urbanization on butterfly communities in 25 Prague reserves and parks. The first paper points to diversity changes during 30 years and their causes. Average number of species per site remained the same, but there were detected changes in species composition. Remarkable switching of species composition was observed mainly at large and connected areas, with high geomorhological and vegetation diversity. The next paper deals with direct influence of urbanization on species composition and abundances of butterfly communities based on recent observations. More specialized species disappeared towards the city centre, but the majority of species had the highest abundances at the periphery. 11 species did not show any trend in abundance and no species profited from the environments of city centre. The papers thus show at important influence of urbanization gradient on species composition of butterfly communities. The fifth paper studies an influence of long-term habitat and climate changes on diversity of moth guilds at Prague periphery during 23 years. While specialised species react directly on habitat changes and loss, the unspecialised species were affected by long-term climate trends. Specialists, whose biotopes disappeared, show a significant decrease in species diversity, while diversity of unspecialised species increased in time depending on increased average annual temperature. The last, sixth paper, refers to possibilities which offer recent cultural landscape to specialised vanishing species by rising of compensatory habitats at post-mining sites, namely at abandoned calcareous quarries in The Bohemian Karst Protected Landscape Area. The study compares influence of technical reclamations and spontaneous succession on development and composition of communities at these sites. The importance of spontaneous succession on diversity of vascular plants and ten taxa of invertebrates has been shown. The sites retained under spontaneous succession processes contain species bonded at early-successional stages, i.e. the biotopes vanishing from common cultural landscape. The paper refers to important influence of possible controlled succession for surviving of main part of endangered organisms. For more details, see abstracts of the studies below.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D. 7.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Prach, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Kuras, Dr. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 532 kB