velikost textu

Kultura pohřbívání Západního světa v kontextu společensko-politických proměn

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultura pohřbívání Západního světa v kontextu společensko-politických proměn
Název v angličtině:
Burial culture in the Western world in the context of sociopolitical transformation
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martina Hupková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Id práce:
83056
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kultura pohřbívání – nekrogeografie – deathscape – kremace – hřbitov – difúze inovací
Klíčová slova v angličtině:
burial culture - necrogeography - deathscape - cremation - cemetery - diffusion of innovations
Abstrakt:
ABSTRAKT Ústředním tématem disertační práce je změna kultury pohřbívání v moderním a postmoderním období, ke které došlo tím, že byla ve státech Západního světa zavedena kremace jako nová součást pohřební praxe. Cílem práce je analyzovat změnu kultury pohřbívání v kontextu společensko-politického vývoje a skrze její hmotný odraz v krajině. Pro zhodnocení kultury pohřbívání v Západním světě v současnosti je v prvé řadě samostatně analyzována hlavní příčina změny kultury pohřbívání jako jev, který se objevil (podmínky vzniku kremace) a který se šířil v geografickém prostoru (okolnosti přijetí kremace státy Západního světa). K tomu je využita teorie difúze inovací, která dává možnost popsat a interpretovat proces zavedení kremace v moderním pojetí. Ve druhé fázi jsou na případových studiích metodou terénního výzkumu studovány konkrétní projevy změn kultury pohřbívání vyvolané zavedením kremace. V navazující části práce jsou poznatky zobecněny a je diskutováno, jak se vlivem změn kultury pohřbívání proměnilo vnímání a funkce hřbitovů a jak se modifikoval význam konceptu deathscape - krajin a míst, jejichž podoba a vztahy jsou smrtí ovlivňovány. Pro účely práce je vytvořena databáze ukazatelů zavádění kremace ve státech Západního světa, přičemž se statistickou analýzou dat komentovanou v historicko-politickém kontextu projevuje, že proces více odpovídá evolucionistickému konceptu kulturní změny a k jeho šíření v prostoru docházelo formou hierarchické difúze. Komparací etap zavádění kremace a vlastní klasifikace religiozity ve státech Západního světa je zjištěno, že změna kultury pohřbívání je součástí komplexního procesu evoluce společnosti v moderním období, jež vychází ze společenského a politického vývoje (globalizace, demokratizace, sekularizace), z vývoje myšlení a hodnotového systému (realismus, logika, lidská práva, možnost volby) a z technologického vývoje (industrializace, vědeckotechnický pokrok). Zejména metodou terénního pozorování na případových studiích dvou typů území (a) Slovenska a Česka a (b) Nového Zélandu je sledováno, jak se evoluční změna kultury pohřbívání projevila v krajině. Explanací materiálních projevů pohřbívání na lokální úrovni je hodnocena kultura, styl života a vztah společností ke smrti a jsou dokumentovány odlišné pohnutky obou typů území zapříčiňující rostoucí význam kremace. Celkový přehled možných forem změn kultury pohřbívání je doplněn o konkrétní příklady (dočasného) působení vnějších faktorů: fyzicko-geografických podmínek (nedostatek místa, specifický terén), katastrof a interakcí různých kultur (kolonizace, migrace a imigrace do jiného právního prostředí). Vnímání, významy a funkce hřbitovů se v Západním světě s transformací kultury pohřbívání proměnily. Prostřednictvím hodnocení tří definovaných aspektů procesu pohřbívání – fyzického (ostatky), symbolického (pomník) a prostorového (místo) je posuzována změna pojetí konceptu deathscape a obecně role konkrétního místa v kultuře pohřbívání. Zatímco je téma kremace pro geografii i ostatní disciplíny nové, výzkum deathscape odpovídá současným trendům nekrogeografického výzkumu. Klíčová slova: kultura pohřbívání – nekrogeografie – deathscape – kremace – hřbitov – difúze inovací
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation is focused on changes in burial culture in the modern and post-modern era resulting from the introduction of cremation as a new part of burial practices in Western countries. Its aim is to analyze changes in burial culture in the context of social and political developments and through their physical effects on the landscape. In order to evaluate contemporary burial culture in the Western world, the main cause of changes in burial culture was first separately analyzed as a phenomenon that appeared (the conditions for the origins of cremation) and expanded in geographical space (the circumstances under which cremation was adapted in Western countries). The diffusion of innovations theory is used, which is capable of describing and interpreting the process of introducing cremation in its modern form. In the second phase of research, specific manifestations of changes in burial culture caused by the introduction of cremation are examined based on case studies conducted in the field. In the following part of the dissertation findings are generalized, and how the perception and function of cemeteries have changed due to the influence of changes in burial culture and how the significance of the concept of the deathscape - landscapes and places whose appearance and relationships are influenced by death – has been modified, are discussed. For the purposes of this dissertation a database of indicators of the introduction of cremation in Western countries was created. Based upon statistical analysis of these data and taking into account the historical and political context, this process was found to correspond with the evolutionary concept of cultural change. It was also discovered that this phenomenon has spatially expanded via hierarchical diffusion. By comparing the stages of the introduction of cremation and by classifying religiosity in Western countries it was discovered that changes in burial culture are part of the complex evolution of society in the modern era driven by social and political developments (such as globalization, democratization and secularization), by developments in thinking and value systems (such as realism, logic, human rights and growth in personal choices), and by technological developments (such as industrialization, scientific and technological progress, etc.) Field observations made in case studies of two types of areas, (a) Slovakia and Czechia and (b) New Zealand, show how evolutionary changes in burial culture have manifested themselves in the landscape. By interpreting the material manifestations of burials at the local level, culture, life style and the relationship between society and death are evaluated and different motives leading towards the growing importance of cremation in both types of areas are documented. In addition to this total overview of different types of burial culture changes, specific examples of the (temporary) effects of external factors are given, such as: physical geography (lack of space, or terrain), catastrophes and the interactions of different cultures (colonization, migration and immigration to new legal environments). The perception, significance and function of cemeteries in the West have transformed along with the transformation of burial culture. By evaluating three defined aspects of the burial process, i.e. physical aspects (remains), symbolic aspects (memorials) and spatial aspects (place), changes in the understanding of the concept of deathspace are assessed as is the general role of place in burial culture. Whereas cremation is a new theme in geographic research (as well as in other fields), deathscape research is currently popular in necrogeographic research. Key words: burial culture - necrogeography - deathscape - cremation - cemetery - diffusion of innovations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martina Hupková, Ph.D. 9.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martina Hupková, Ph.D. 553 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martina Hupková, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Martina Hupková, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 687 kB