velikost textu

Kontraurbanizace: rytmy, identity, domovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontraurbanizace: rytmy, identity, domovy
Název v angličtině:
Counterurbanisation: rhytmus, identities, homes
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. et RNDr. Pavel Ptáček, CSc., Ph.D.
Id práce:
83030
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Obecné otázky geografie (P1315)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kontraurbanizace; migrace; Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
counter-urbanisation; migration; the Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Výzkumy kontraurbanizace, které jsou stěžejním tématem této dizertační práce, představují vhodné pole, kde je možné zkoumat proměny soudobých společností a jejich sociálně prostorových organizací. Dynamika těchto proměn vyvolává poptávku po nových teoretických konceptech, které by umožnily probíhající změny uchopit, a které by poskytovaly vysvětlení těchto změn. Pojem kontraurbanizace není ustálený, už od svého prvotního použití přestavuje sporný termín. Z pohledu geografie osídlení vyvolala kontraurbanizace obecnou debatu o nastávajících trendech vývoje osídlení v urbanizovaných společnostech, která ukazovala na odlišné logiky koncentrace a dekoncentrace lidských aktivit. Kontraurbanizace operacionalizovaná jako migrační pohyb představuje výzvu pro řadu standardních uchopení migrace. Logika ne- ekonomicky motivované migrace z center do periferií vyžaduje hledání alternativních vysvětlujících modelů i výzkumných metod. Hodnocení vlivu a dopadů kontraurbanizace v lokalitách je analogií na klasické sociálně vědní studie hodnotící integraci přistěhovalců z venkova ve městech. Dizertační práce se skládá se dvou základních oddílů. První oddíl představuje širší teoreticko-metodologické uvedení do zkoumané problematiky. Kontraurbanizace je představena jako prostorový ale i sociální fenomén. Podrobněji je rozebrána kontraurbanizace jako proces v systému osídlení, kontraurbanizace jako forma prostorové mobility, a kontraurbanizace jako proces měnící populační a sociální strukturu v lokalitách a komunitách. Zvláštní pozornost je věnována soudobým společnostem, vztahům mezi mobilitami, životním stylem a hodnotovými orientacemi. Není opomenuta ani diskurzivní stránka výzkumu kontraurbanizace. Druhý oddíl, který tvoří stěžejní část práce, je sestaven z publikovaných prací autora. Přiložené texty se skládají ze tří článků publikovaných v časopisech s impact factorem a jedné kapitoly v recenzované knize. Všechny jsou nejprve stručně představeny ve svých základních charakteristikách a poté přiloženy v originálním znění. Publikace ukazují nejen velkou rozmanitost výzkumů kontraurbanizace ale i metodologickou rozrůzněnost v přístupech, jak lze kontraurbanizaci či přímo související fenomény zkoumat. Dizertační práci uzavírá souhrnné hodnocení výzkumu kontraurbanizace v Česku. 7
Abstract v angličtině:
Abstract Counterurbanisation research, which is a central topic of this thesis, represents an appropriate field where transformations of contemporary societies and their socio- spatial organization can be examined. The dynamics of social and societal changes creates a demand for developing new methods and tools which helps us to understand contemporary change. Counterurbanisation is a multi-faceted concept which has been controversial since its initial use. An introduction of the concept of counterurbanisation in the field of population geography provoked a general debate on new and emerging trends in development of settlement system. Different logics of concentration and deconcentration of human activities has been challenged. Counterurbanisation operationalized as a migration poses a challenge for many standard conceptualizations of migration. The logic of non-economically motivated migration from the centre to the periphery requires a search for alternative explanatory mechanisms. Impact assessment and the impact of counterurbanisation in rural communities are analogous to the classical social science studies evaluating the integration of immigrants from rural areas in the cities. The thesis is composed of two basic sections. The first section presents a broader theoretical and methodological introduction to the research questions. Counterurbanisation is elaborated as both spatial and social phenomena. Furthermore, counterurbanisation is analysed as a process in the settlement system, as a form of spatial mobility, and as a process of changing population and social structures in localities and communities. Particular attention is paid to contemporary societies, relationships between mobility, lifestyles and value orientations as well as to discursive production of counterurbanisation. The second section, which forms the main part of the thesis, is compiled of author´s publications. Attached publications consist of three articles with IF and one chapter in a book. All of them are briefly presented in its basic characteristics and then attached in the original version. Publications show not only the great diversity of counterurbanisation research but also diversity in methodological approaches, which can be used for counterurbanisation research. 8
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Šimon, Ph.D. 4.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Šimon, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Šimon, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Martin Šimon, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. et RNDr. Pavel Ptáček, CSc., Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 965 kB