velikost textu

Detekce krup pomocí dat z meteorologických radarů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce krup pomocí dat z meteorologických radarů
Název v angličtině:
Hail detection with weather radar data
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Skripniková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.
Oponenti:
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Petr Pešice, Ph.D.
Id práce:
83007
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývoj krup, radarové měření, kriteria pro indentifikaci krup
Klíčová slova v angličtině:
hail development, radar measurement, hail identification criteria
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá testováním metod pro detekci krup pomocí dat z meteorologických radarů a využitím výsledných algoritmů pro účely klimatologie krupobití na území Česka. Byla použita data z Dopplerovských radarů pracujících v pásmu C. V první části práce je popsáno testování několika algoritmů zvolených na základě dostupnosti vstupních dat. Pomocí 25 dobře dokumentovaných událostí s krupobitím jsou nalezeny prahové hodnoty, které vytvořily kritéria vhodná pro detekci krup na území Česka. Vzhledem k hodnoceným událostem se práce zabývá detekcí silných krupobití s kroupami o průměru 2 cm a více. Testování bylo provedeno také pro oblast Bádenska-Württemberska, kde byly dostupné podrobnější informace o výskytu silných krupobití. Na základě jednotlivých testovaných kritérií bylo vytvořeno kombinované kritérium (COMBI) pro detekci krup. Druhá část práce se věnuje použití kroupových kritérií, zejména COMBI kritéria. Ve čtyřech případových studiích silného krupobití je ukázáno fungování COMBI kritéria. Dále je COMBI kritérium aplikováno na radarová data z šestiletého období 2007 až 2012. Byly vyhodnoceny všechny dny vždy pro květen až srpen. Průměrná roční bodová četnost silného krupobití dosahuje na území Česka hodnot do jednoho dne. Na většině území však hodnoty nepřesahují čtvrtinu dne za rok. V sezonním chodu připadá nejvíc událostí se silným krupobitím na červen a denní chod má maximum v odpoledních hodinách mezi 14 a 18 UTC. Plošné rozložení oblastí s nejčastějším výskytem silných krupobití neukazuje na jednoznačnou souvislost s nadmořskou výškou.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with testing of radar-based hail detection methods and their use in hail climatology of Czechia. Data from C-band Doppler radars were used. There is described the testing of the selected algorithms in the first part of the thesis. The algorithms were chosen according to the data availability. On the basis of 25 well documented hail events, suitable threshold values were found to form hail criteria. Because of the hail events considered, the work concentrates on severe hail with diameter from about 2 cm. In addition, available data from Germany (Baden-Württemberg) were included in testing the detection criteria. The best performing criteria were used to form a new combined criterion (COMBI). The second part of the work applies the hail criteria, in particular the COMBI criterion. The performance of the COMBI criterion is shown in four case studies. Then the COMBI criterion was determined from the radar data of the six years 2007-2012. All the days from the months May to August were evaluated. The point maximum of about one day with severe hail was found for Czechia. For the most of the Czech territory the value was not higher than a quarter of a day in a year. In the seasonal distribution the maximum of hail days belongs to June. And the diurnal distribution showed the maximum of severe hail activity in the afternoon between 14 and 18 UTC. The area distribution of severe hail does not indicate a clear connection with the altitude.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Skripniková, Ph.D. 6.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Skripniková, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Skripniková, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Novák, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1017 kB