velikost textu

Perception of Attractiveness of Poland as a Tourism Space by Population of Czechia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perception of Attractiveness of Poland as a Tourism Space by Population of Czechia
Název v češtině:
Percepce atraktivity Polska jako turistického prostoru pro obyvatele Česka
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ewa Kubín, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
prof. Andrzej Kowalczyk
Id práce:
83003
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cestovní ruch, cestovní kanceláře, analýza percepce, atraktivita cestovního ruchu, turistický potenciál Polska, nabídka cestovního ruchu, turistická destinace, cestopisy, marketing cestovního ruchu, Internet
Klíčová slova v angličtině:
tourism, travel agencies, analysis of perception, tourism attractiveness, tourist potential of Poland, tourism offer, tourist destination, travellogues, marketing in tourism, Internet
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační práce je věnována analýze percepce atraktivity Polska jako turistického prostoru z pohledu obyvatel České republiky v širším kontextu vzájemných česko - polských vztahů v oblasti cestovního ruchu. Vychází z teoretických konceptů geografie cestovního ruchu a současně dále navazuje na jiná geografická odvětví (např. behaviorální geografii) a vědecké disciplíny (např. marketing anebo sociologii). Metodologický rámec práce těží z otevřenosti a multidisciplinární povahy cestovního ruchu, důraz je kladen na využití synergií vyplývajících z vzájemného doplňování různých pohledů na vědecký výzkum. Část práce vznikla s využitím metod a technik tradičně využívaných v geografii. Byl proveden: anketový výzkum mezi žáky základných škol, strukturované rozhovory se zaměstnanci cestovních kanceláří, semi-strukturované rozhovory s představiteli polských vládních institucí a také analýza internetových a tištěných zdrojů. Dodatečně byly použité metody a techniky častěji využívané v jiných disciplínách, mezi jinými: delfská metoda, analýza SWOT, mystery shopping, analýza internetových cestopisů a internetových zdrojů informací o Polsku a také analýza obsahu učebnic. Empirická část práce posloužila k realizaci čtyř základních cílů. Za hlavní z nich lze považovat identifikaci a zhodnocení názorů zvolených skupin obyvatel ČR na atraktivitu Polska jako turistického prostoru s přihlédnutím na roli jakou v jejich vytváření odehrávají existující předsudky a pozitivní předpoklady. Byly také zmapovány běžně dostupné zdroje informací o Polsku, které mohou ovlivňovat vnímání jeho atraktivity. Práce analyzuje stav podpory vývoje cestovního ruchu ze strany polských vládních institucí a navrhuje možné modifikace marketingové strategie. Dalším významným cílem bylo charakterizování nabídky zájezdů do Polska dostupných na českém trhu. Poslední část práce prezentuje prognózu vývoje českého cestovního ruchu orientovaného na Polsko, která vznikla ve spolupráci s experty z obou zemí. Výsledkem disertační práce je zjištění, že česko-polské vztahy v oblasti cestovního ruchu jsou výrazně ovlivněny přetrváváním negativních předsudků a také nedostatkem informací tykajících se Polska jako turistické destinace. Marketingová podpora vývoje cestovního ruchu ze strany polských vládních institucí je velice omezená a nedůsledná. Polsko je zároveň okrajovým tématem pro místní média a i tam je často prezentováno v negativních souvislostech. Naději vzbuzuje fakt, že zájezdy do Polska jsou tradičním elementem nabídky českých cestovních kanceláří. Analýza výsledků všech etap výzkumu vede ke konstatování, že východiskem z aktuální situace a cestou k intensifikaci vzájemných česko-polských vztahů v oblasti cestovního ruchu může byt realizace strategie, kterou vyznačuje kombinace třech ‘’I’’: Internet – Individualizace – Informace. Závěr práce naznačuje také možnosti dalšího výzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The doctoral thesis is devoted to analyzing the perception of attractiveness of Poland as a tourism space from the perspective of Czech citizens in a broader context of mutual Czech -Polish relations in tourism. The thesis is primarily based on theoretical concepts of geography of tourism and at the same time it also follows other geographical and scientific disciplines. The methodological framework of the thesis benefits from the openness and multi-disciplinary nature of tourism. Part of the thesis was created using traditional methods and techniques applied in geography, among others: questionnaire research among students, structured interviews with employees of travel agencies, semi-structured interviews with representatives of the Polish governmental institutions, and analyses of the Internet and printed sources. Additionally, there were utilized methods and techniques used more frequently in other disciplines, including: Delphi method, SWOT analysis, mystery shopping, analysis of travelogues, Internet sources of information about Poland, and content of textbooks. The empirical part of the thesis serves to realize four main aims. The most important aim of thesis can be considered the identification and evaluation of opinions of selected groups of Czechs on the attractiveness of Poland as a tourism space in respect to the role that prejudice and positive expectations play in their creation. The readily available sources of information about Poland that may affect the perception of its attractiveness were also mapped. The study analyzes the state of support of the development of tourism by the Polish governmental institutions and proposes possible modifications of marketing strategy. Another important objective of the thesis was to characterize the offer of available trips to Poland on the Czech market. The last part of the thesis presents forecast of development of the Czech tourism oriented at Poland, which was created in collaboration with experts from both countries. The result of the thesis is a finding that the Czech-Polish relations in tourism are strongly influenced by the persistence of negative stereotypes and lack of information concerning Poland as a tourist destination. Marketing support for the development of tourism by the Polish government is very limited and inconsistent. Poland is also a marginal issue for local media and even there it is often presented in negative contexts. Hope raises the fact that trips to Poland are a traditional element of the offer of Czech travel agencies. Analysis of the results of all phases of the research leads to the conclusion that solution to the current situation and the way to intensify the mutual Czech-Polish relations in tourism may be the implementation of strategy, which is characterized by a combination of three ''I`s'': Internet - Individualization - Information. The final part of the thesis includes suggestions for future research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ewa Kubín, Ph.D. 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ewa Kubín, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ewa Kubín, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. 2.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Andrzej Kowalczyk 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 786 kB