velikost textu

Plant-Animal Interactions in an Inselberg Ecosystem: The Effect on Reproduction of Selected Species

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plant-Animal Interactions in an Inselberg Ecosystem: The Effect on Reproduction of Selected Species
Název v češtině:
Interakce rostlin a živočichů v ekosystému inselbergu: Vliv na reprodukci vybraných druhů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Blanka Vlasáková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Oponenti:
Prof. Dr. Stefan Porembski
RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.
Id práce:
82996
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Inselberg, interakce, opylování, reprodukce
Klíčová slova v angličtině:
Inselberg, interactions, pollination, reproduction
Abstrakt:
Souhrn Inselbergy jsou izolovane skalni utvary s velmi specickymi podminkami pro život rostlin. Tento ekosystem je azonalni a jasně odlišny od sveho okoli. Vyznamna čast autorofnich organismů žijicich na inselbergu je na toto prostředi vazana, i když některe druhy jsou schopny přeživat a množit se i v okolnich ekosystemech (Belbenoit et al., 2001). Druhy, ktere jsou striktně vazany na inselberg musi čelit nevyhodam spojenych s životem ve fragmenovanych a izolovanych populacich. Mezi takove nevyhody patři napřiklad omezene množstvi jedinců, tj. potencialnich partnerů, v menši populaci je take omezenějši množstvi geneticke informace. Vzhledem i izolovanosti inselbergů je omezena i vyměna genů. Vyhodou je, že inselbergy jsou velice stare utvary (Bremer and Sander, 2000). Organismy, ktere je obyvaji, měly tedy dostatek času, aby se těmto nepřiznivym podminkam přizpůsobily. Je znamo, že živočichove zasahuji do rozmnožovani mnoha rostlin vyskytujicich se na inselbercich. Podle hrubych odhadů jsou zoophilie a zoochorie převažujicimi způsoby rozmnožovani. I přesto je naše znalost o interakcich rostlin a živočichů na inselbercich velice omezena (souhrn viz Biedenger et al., 2000). Tato dizertačni prace se zaměřuje na roli živočichů v rozmnožovani vybranych rostlin rostoucich na inselbergu ve Francouzske Guayaně. Obzvlaště se zaměřuje na opylovani a procesy, ktere nasleduji po oplodněni vajička. Tato prace se zaměřuje na druhy reprezentujici dvě kličova společenstva na studovanem inselbergu: enklavy keřů a porosty jednoděložnych. V enklavach keřů dominuje Clusia aff. sellowiana a jejich častou současti je i C. nemorosa (Clusiaceae). Z vegetace jednoděložnych jsem se zaměřila na rozsahle porosty s dominanci bromelie Pitcairnia geyskesii (Bromeliaceae). Tyto tři druhy jsou kličovymi složkami svych společenstev, a proto vytvaři podminky pro růst dalšich rostlin a nasledně ovlivňuji lokalni biodiversitu. Jak je patrne z vysledků teto prace, rozmnožovani sledovanych druhů je uzce spjato s živočichy, kteři šiři semena a působi jako opylovači, predatoři a škůdci. V jednotlivych kapitolach jsem definovala ulohu těchto živočichů a vysledky jsem diskutovala v kontextu s fungovanim celeho ekosystemu. V budoucnosti mohou zavěry tohoto vyzkumu pomoci interpretovat dynamiku vegetace. Vysledky take přispivaji k obecnym znalostem o vztazich mezi rostlinami a živočichy. Prace se dotyka zejmena problematiky specializace v těchto vztazich (kapitoly 2 a 3), zdrojů produkovanych květy (kapitoly 2, 3 a 5), způsobů atrakce opylovačů (kapitola 2), souvislosti mezi vlastnostmi diaspor a jejich konzumenty (kapitola 4) a konfliktů mezi životnimi stadii, ktera nasleduji po oplozeni vajička (kapitola 4).
Abstract v angličtině:
Conclusions This thesis provides detailed insight into plant-animal relationships that are involved in reproduction of inselberg species. The results are interpreted in relation to the ecosystem functioning and they also contribute to the general knowledge on specialization in plant-animal interactions (Chapter 2 and 3), floral resources (Chapter 2, 3, and 5), pollinators’ attraction (Chapter 2), relations between diaspore’s characteristics and animal dispersal (Chapter 4), and conflicts among plant life stages that follow ovule fertilization (Chapter 4). As Clusia aff. sellowiana dominates the shrub vegetation, the study on its reproduction is the initial step to understanding the dynamics of the shrub patches and potential succession on the inselberg. The nocturnal pollination system of Clusia aff. sellowiana bears unusual characteristics and signs of specialization. Only one pollinator species, a cockroach Amazonina platystylata, was recorded and this species is apparently sensitive to olfactory attraction cues emitted by the flowers. This is the first evidence of pollination system that involves cockroaches as pollinators and is to some degree specialized. Clusia aff. sellowiana is dispersed by small birds. Because its diasporas are consumed by birds and there is a time lag before they are deposited, the dispersal to other shrub patches, other inselberg plant communities and more distant places of the rock savanna is probable. However, the life stages following ovule fertilization exhibit high mortality that might hinder establishment of a new genet and colonization of open sites. Local persistence of individuals is certainly supported by extensive vegetative growth. In Clusia nemorosa, local conditions also influence the processes before as well as after ovule fertilization. I demonstrated spatial variability in the pollinators’ assemblage, differences in floral resource exploitation, and variation in pollination mechanisms. I did not prove the importance of floral resin as a reward that would promote the pollination because both flower sexes can provide this reward to pollinators. Surprisingly, the key pollination mechanism combines two rewards. Pollen is collected on male flowers while resin exclusively on female flowers. Seed dispersal is affected by seed size and composition of the inselberg frugivores ‘assemblage. Frugivores feeding on C. nemorosa diaspores are small birds that usually do not ingest the seeds but only remove the aril. Most seeds are deposited under the mother tree. Thus, colonization of open sites or other shrub patches is limited. Finally, I explored the reproduction of a mat-forming bromeliad Pitcairnia geyskesii. Monocotyledonous mats are typical feature of inselberg ecosystems and cover significant area of the Nouragues inselberg. Pitcairnia geyskesii sexual reproduction is negatively influenced by pollen-robbing stingless bees that damage more than half of all flowers. In contrast to this finding, the genetic variability of P. geyskesii, which has been investigated by other authors, is relatively high. Possibly, the accumulation of genotypes due to genets’ life span can provide an explanation of this situation. This thesis provides elementary information on the reproduction of important inselberg plants and shows that it is closely linked to the demands and behaviour of local animal species. In future, this information may help in interpretation of vegetation dynamics on the inselberg.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Blanka Vlasáková, Ph.D. 6.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Blanka Vlasáková, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Blanka Vlasáková, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Stefan Porembski 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. 1.11 MB