velikost textu

Textová a gramatická analýza vybraných pasáží knihy Zohar

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Textová a gramatická analýza vybraných pasáží knihy Zohar
Název v angličtině:
Textual and Grammatical analysis of Selected Passages from the Book of Zohar
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThDr. Ivan Kohout, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Id práce:
82991
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
judaismus, židovská mystika, kabala, Zohar, aramejština
Klíčová slova v angličtině:
Judaism, Jewish mysticism, Kabbalah, Zohar, Aramaic
Abstrakt:
Cílem mé disertační práce je analýza vybraných pasáží knihy Zohar. Zvolené texty jsou analyzovány z hlediska synchronního a diachronního. Synchronní přístup spočívá v důkladném gramatickém rozboru všech aramejských výrazových prostředků vybraných úryvků, jehož výsledkem je překlad do češtiny, který zároveň reflektuje i nejrůznější výkladové varianty. Diachronní přístup spočívá v zahrnutí českého překladu důležitých rabínských komentářů a ve zpracování vědecké diskuze o pojednávaných tématech. Má práce se též zabývá povahou jazyka knihy Zohar a identifikací literárních zdrojů dialektu zoharické aramejštiny. Vědeckou otázkou je míra úspěšnosti snahy rabi Moše de-Leo'na imitovat aramejštinu Targumu Onkelos.
Abstract v angličtině:
The objective of my dissertation is an analysis of selected passages from the Book of Zohar. The selected texts are analyzed from the synchronic and diachronic point of view. The synchronic approach consists of detailed grammatical study of all contained lexical units and its result is a Czech translation that reflects the interpretative variations as well. The diachronic approach incorporates Czech translation of important rabbinical commentaries and scientific discourse on analyzed themes. My dissertation gives a discussion of the nature of zoharic Aramaic and its literary sources. The scientific question is an evaluation of Moses de-Le'on's success rate in his endeavor to imitate the Aramaic of Targum Onkelos.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThDr. Ivan Kohout, Th.D. 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThDr. Ivan Kohout, Th.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThDr. Ivan Kohout, Th.D. 49 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce ThDr. Ivan Kohout, Th.D. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Pavel Hošek, Th.D. 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. 94 kB