velikost textu

Budování sociálního státu v rozvojových zemích: případová studie z indického venkova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Budování sociálního státu v rozvojových zemích: případová studie z indického venkova
Název v angličtině:
The Social State Building in Developing Countries: A Case Study from Rural India
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Kubelková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
Id práce:
82980
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Příznivý makroekonomický růst řady rozvojových zemí je doprovázen voláním po sociálně spravedlivějším rozvoji. „Budování sociálního státu“ přináší řadu významných změn v mnoha rozvojových zemích a systém sociální ochrany se stává jedním z klíčových nástrojů rozvojových strategií těchto zemí. Přelomový je zejména postupný posun od důrazu na základní potřeby obyvatel směrem k zákonem garantovaným právům (podpora tzv. socioekonomických práv). Inovativní je i požadavek na pro-aktivní přístup všech účastníků rozvojového procesu a posílení investic do tvorby lidského kapitálu. Jedním z nejrozsáhlejších příkladů takového přístupu je indický program garantovaných veřejných prací Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). Program se zároveň snaží o zmírnění řady problémů současného indického venkova. Předkládaná dizertační práce je zaměřená na hodnocení dopadů MGNREGA ve specifických místních podmínkách při kvalitní implementaci programu. Analýza se soustředí především na různé dimenze efektů a na jejich vzájemné interakce. Případová studie z venkovských oblastí státu Tamilnádu postavená na základě 1264 strukturovaných rozhovorů v lokálně reprezentativním vzorku domácností a 125 polo- strukturovaných rozhovorů s místními zaměstnavateli a představiteli místní samosprávy ukazuje odlišné dopady na různé sféry vlivu MGNREGA, kterými jsou: sociální politika; politika zaměstnanosti a trhu práce; a další specifické cíle intervence jako posílení pozice žen, tvorba veřejných statků a rozvoj lidského kapitálu nebo omezování nedobrovolné migrace. Dizertační práce upozorňuje, že vytyčené cíle MGNREGA jsou v daném místě naplňovány značně nerovnoměrně. Pozitivní vliv na zlepšování socioekonomických podmínek domácností (i těch přímo nezúčastněných v MGNREGA) je doprovázen nepříznivým vlivem na místní pracovní trh a ekonomiku. Komplexní povaha programu a jeho nejednoznačné místně specifické dopady vyžadují citlivý a vybalancovaný přístup pří realizaci intervence i při hodnocení jejích dopadů. Klíčová slova: Sociální stát, rozvojové země, programy veřejných prací, Indie, rozvoj venkova, pracovní trh
Abstract v angličtině:
ABSTRACT A favourable macroeconomic performance of many developing countries has been accompanied with apparent needs to make the growth socially inclusive. The social state building and social protection is gradually considered as a crucial element of economic and social development strategies in developing countries. Previous concern based predominantly on a basic-needs approach is gradually shifting towards a rights-based approach (associated mainly with socio-economic rights). This new generation of social protection stresses an active involvement of all actors in development process and investments in human capital building. Indian Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) is one of the biggest social intervention ever undertaken and is used as an example of such shifts. MGNREGA has emerged as a major effort of Indian government to mitigate number of problems in rural India. This thesis provides a multidimensional analysis focusing on various effects of MGNREGA and their interaction in a given regional context, when it is widely and properly implemented. A case study from rural Tamil Nadu draws on 1264 structured interviews in households and 125 semi-structured interviews with local employers and officials. It shows a distinction among diverse MGNREGA impacts when it is seen as a means of provision of welfare, labour market policy, and intervention directed towards other specific objectives such as empowerment of women, public assets and human capital building, or reduction of distress- led migration. This thesis found that the goals of the scheme had been fulfilled unevenly in the given context. Among other findings, we show that positive effects on people’s welfare (both on participating and non-participating households) have been accompanied by adverse effects on the local labour market and local economy. In general, by depicting complexities and ambiguities associated with the given context of workfare scheme, the study warns against its one-dimensional assessments. Keywords: Social state, developing countries, public works programmes, India, rural development, labour market
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kubelková, Ph.D. 3.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kubelková, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kubelková, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 713 kB