velikost textu

Phylogeny of parasitic wasps of Torymidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) and evolution of their life-strategies

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Phylogeny of parasitic wasps of Torymidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) and evolution of their life-strategies
Název v češtině:
Fylogeneze parazitických vosiček čeledi Torymidae (Hymenoptera: Chalcicoidea) a evoluce jejich parazitických životních strategií
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
Dr. George Melika
Id práce:
82954
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
fylogeneze, parasitoid, životní strategie, evoluce
Klíčová slova v angličtině:
phylogeny, parasitoid, life strategy, evolution
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práce se zabývá fylogenezí parazitických vosiček z čeledi Torymidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) a evolucí jejich parazitických životních strategií. Celkově práce obsahuje obecný úvod do fylogeneze a klasifikace čeledi Torymidae, čtyři články publikované v mezinárodních vědeckých periodicích a jeden rukopis. Cílem práce bylo navrhnout fylogenetickou pozici Torymidae a ostatních čeledí v rámci nadčeledi Chalcidoidea (článek I a II). Proto byla sestavena supermatice sekvenčních (molekulárních) znaků dvou ribozomálních genů (18S rDNA a 28S rDNA) pro 649 druhů chalcidek. Nicméně bylo zjištěno, že čeleď Torymidae je pravděpodobně polyfyletickou skupinou, kdy podčeleď Megastigminae se jeví jako nepříbuzná podčeledi Toryminae (článek I). Monofylie Torymidae byla potvrzena až v navazující studii (článek II) zaměřené na společnou analýzu jak molekulárních, tak morfologických znaků. Pro tuto publikaci byla využita online databáze pro skórování 233 znaků u 300 zástupců ze všech čeledí Chalcidoidea. Na rozdíl od předešlé studie (článek I) byly také naznačeny možné příbuzenské vztahy čeledi Torymidae s čeleděmi/podčeleděmi Ormyridae+ Colotrechninae nebo Cerocephalinae+Diparinae. Další článek (článek V) byl zaměřen na detailní studii fylogeneze v rámci čeledi Torymidae. Celkem bylo sekvenováno 5 genů (18S rDNA, 28S rDNA, EF1α, COI a Wg) u 226 zástupců reprezentujících 45 ze 67 popsaných rodů ze dvou podčeledí (Megastigminae a Toryminae) čeledi Torymidae. V rámci studie byly uvnitř podčeledi Toryminae potvrzeny všechny dosud uznávané triby a navíc stanoveny dva nové triby (tj. Boucekini, trib. nov. a Glyphomerini trib. nov.). Nicméně monofylii čeledi Torymidae se opět nepodařilo prokázat. Namapováním vybraných znaků na fylogenetický strom bylo zjištěno, že larvy společného předka podčeledi Toryminae byly pravděpodobně původně ektoparazitoidi hálkotvorného hmyzu v palearktické oblasti. Životní strategie, hostitelé a rozšíření společného předka Megastigminae zůstaly nerozřešené. Mimo fylogenetické studie obsahuje dizertační práce také dva taxonomické články (článek III a IV), ve kterých jsou popsány dva nové rody (Boucekinus Janšta & Hanson, 2011 a Chileana Janšta & Křížková, 2013) a 6 nových druhů z čeledi Torymidae z Jižní Ameriky. Tyto nové taxony představují velmi zajímavé a důležité linie čeledi Torymidae.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on phylogeny of the family Torymidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) and evolution of their life-strategies. The study consists of general introduction to the phylogeny and classification of the family Torymidae chapter, four published papers in international journals and one manuscript prepared for submission. Firstly, our aim was to figure out the phylogenetic position of Torymidae as well as the position of other chalcidoid families inside superfamily Chalcidoidea (paper I and II). The supermatrix of sequencies of two ribosomal genes (18S rDNA and 28S rDNA) were developed for 649 species of chalcidoid taxa. However, family Torymidae was considered as polyphyletic group with the subfamily Megastigminae unrelated to the subfamily Toryminae (paper I). Monophyly of Torymidae was corroborated in another study (paper II) focused on molecular and morphological characters. We used a web-based, systematics workbench mx database for scoring 233 characters of 300 members of all chalcidoid families. Contrary to our previous only DNA-based study, we revealed also potential sister relationships of Torymidae with Ormyridae+Colotrechninae or Cerocephalinae+Diparinae respectively. Other paper (paper V) was focused on detailed study of Torymidae phylogeny. A total of 5 genes (18S rDNA, 28S rDNA, EF1α, COI and Wg) of altogether 226 ingroup taxa representing 45 of the 67 recognized genera from two accepted subfamilies (Megastigminae and Toryminae) of Torymidae were used to reconstruct Torymidae phylogeny. The monophyly of Torymidae was not confirmed again. We recovered only all known tribes and classified two new tribes (i.e. Boucekini, trib. nov. and Glyphomerini trib. nov.) of subfamily Toryminae. Mapping of selected characters onto phylogenetic tree postulated the larvae of Toryminae originally as exoparasitoids of gall-forming insects in Palaearctic region with several derived traits throughout the Toryminae phylogeny. The life strategy, hosts and distribution of the common ancestor of Megastigminae is still uncertain. Besides the phylogenetical studies, the thesis also contains two taxonomic papers (paper III and IV) where two new genera (Boucekinus Janšta & Hanson, 2011 and Chileana Janšta & Křížková, 2013) and 6 new species from South America are described. These new taxa represent phylogenetically and evolutionarily very interesting and important lineages of Torymidae.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Janšta, Ph.D. 16.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Janšta, Ph.D. 394 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Janšta, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Janšta, Ph.D. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Bryja, Ph.D. 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. George Melika 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 444 kB