velikost textu

Analýza učebnic a tvorba učebních textů s tematickým celkem sacharidy a jejich metabolismus pro školy gymnaziálního typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza učebnic a tvorba učebních textů s tematickým celkem sacharidy a jejich metabolismus pro školy gymnaziálního typu
Název v angličtině:
The analysis of the textbooks and the creating of the learning texts about the thematic unit of carbohydrates and their metabolism for the gymnasial grammar schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Mgr. Jiří Škoda, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D.
Id práce:
82949
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učebnice, obtížnost textu, vybavenost, prekoncepty, miskoncepce, sacharidy, metabolismus, fotosyntéza, strukturní vzorce, tvorba učebnic
Klíčová slova v angličtině:
textbooks, text difficulty, equipment, preconceptions, misconceptions, carbohydrates, metabolism, photosynthesis, structural formula, creation of textbooks
Abstrakt:
Abstrakt: Hlavními parametry, popisující kromě samotného obsahu i přístupnost informací z učebnice je obtížnost textu a další parametry. Klíčové jsou také individuální charakteristiky žáků, které jsou reprezentovány vybranými prekoncepty a miskoncepcemi žáků. Hlavními cíly dizertační práce bylo poskytnout komplexní pohled na problematiku analýzy učebnic a propojit získané poznatky s praktickou tvorbou učebnic. Na výsledky analýzy tématu sacharidy a jejich metabolismus ve vybraných učebnicích a analýzu prekonceptů biochemických pojmů navazuje tvorba učebního textu, který výsledky analýzy respektuje. V rámci teoretické části práce je podrobně popsán teoretický background teorie a tvorby učebnic, kam patří funkce učebnice, jejich struktura, obsah, vlastnosti a zkoumané parametry. Následně je uveden přehled informací týkající se žákovských pojetí (prekonceptů) a možností jejich analýzy a využití ve výuce. V poslední části jsou popsány aspekty využívání učebnic z pohledu žáků, učitelů a nakladatelů a vztah tématu sacharidy a jejich metabolismus ke kurikulárním dokumentům. Praktická část dizertační práce zahrnuje deskriptivní i relační výzkum. V první fázi byla provedena analýza tematického celku sacharidy a jejich metabolismus v devíti vybraných učebnicích středoškolské chemie, analýza celých učebnic a analýza vytvořeného učebního textu. Byla stanovena celková obtížnost metodou Nestlerová-Průcha-Pluskal, sémantická koherence a distantnost, didaktická vybavenost a obsahová a pojmová analýza textu. Výsledky byly následně porovnány a statisticky vyhodnoceny. Ve druhé fázi byla provedena analýza prekonceptů a miskoncepcí pojmu fotosyntéza a struktury sacharidů u žáků devíti středních škol v celé ČR (245 respondentů, obor gymnázium a přírodovědné lyceum). Získané výsledky byly interpretovány, porovnány a statisticky vyhodnoceny. Závěrem dizertační práce je vytvoření učebního textu s nižší syntaktickou, sémantickou a celkovou obtížností a vyšší sémantickou distantností textu, než je u textu tématu sacharidy a jejich metabolismus ve vybraných učebnicích. Bylo prokázáno, že hlavními nositeli parametrů obtížnosti učebnic jsou spíše autoři, než ztvárněný obsah v učebnici a autoři mohou dosáhnout jejich nižší obtížnosti vlastní analýzou. Dále je možné využít metodiku stanovení obtížnosti Nestlerové-Průchy-Pluskala nejen na celé učebnice, ale i na dílčí tematické celky. Při analýze prekonceptů byly zjištěny významné miskoncepce pojmu fotosyntéza a struktury sacharidů. Klíčová slova: učebnice, obtížnost textu, vybavenost, prekoncepty, miskoncepce, sacharidy, metabolismus, fotosyntéza, strukturní vzorce, tvorba učebnic
Abstract v angličtině:
Abstract: The main parameters describing content and the accessibility of information from textbooks are many aspects such as text difficulty and others. Individual characteristics of pupils - that are represented by chosen student preconceptions and misconceptions – also belong to key factors. The providing of the comprehensive view of the issues regarding analysis and the linking of acquired pieces of knowledge with the practical textbook creation have been the main aims of this dissertation. The creation of an instructional text follows the analysis results of the topic carbohydrates and their metabolism in chosen textbooks and the preconception analysis of biochemical terms. The instructional text respects the results of the analysis. The theoretical background of textbook creation (the functions of textbooks, their structure, content, characteristics and investigated parameters) has been described in detail in the theoretical part of this doctoral thesis. It is followed by the survey of the information concerning student preconceptions and the possibilities for their analysis and use in teaching. The aspects of textbooks use from the perspective of pupils, teachers and publishers, as well as the relation of the topic carbohydrates and their metabolism to curriculum documents have been described in the last part. The practical part of the dissertation includes descriptive and relational research. In the first phase – the analysis of the thematic unit carbohydrates and their metabolism in nine chosen textbooks of high school chemistry, the analysis of entire textbooks and the analysis of created instructional text have been carried out. The overall difficulty has been set by the Nestlerová-Průcha-Pluskal method. The dissertation has been also focusing on several aspects including semantic coherence and distance, didactic equipment and content as well as conceptual text analysis. The results were subsequently compared and statistically evaluated. In the second phase – the analysis of preconceptions and misconceptions of the terms photosynthesis and the structure of carbohydrates by the pupils of nine secondary schools throughout the Czech Republic (245 respondents, grammar schools and natural science lyceum) has been performed. The gained results have been interpreted, compared and statistically evaluated. The creation of an instructional text with lower syntactical, semantic and overall difficulty and higher semantic textual distance - compared to already existing texts with the topic of carbohydrates and their metabolism (in chosen textbooks) - is the main goal for the conclusion of this dissertation. It has been proved that rather authors (more than featured content in textbooks) are the principal carriers of parameters. The authors can reach lower difficulty through their own analysis of textbooks. Another observation is the fact that it is possible to use the methodology focused on the determination of difficulty Nestlerová- Průcha-Pluskal not only for entire textbooks, but also with sub-thematic units. The significant misconceptions of the term photosynthesis and the structure of carbohydrates were found out during the analysis of preconceptions. Key words: textbooks, text difficulty, equipment, preconceptions, misconceptions, carbohydrates, metabolism, photosynthesis, structural formula, creation of textbooks 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Mgr. Jiří Škoda, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB