velikost textu

Chrudimský kraj v polovině 17. století - demografická a sociální struktura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chrudimský kraj v polovině 17. století - demografická a sociální struktura
Název v angličtině:
Chrudim region in the half of 17th century - demographic and social structure
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Kačerová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Prokop Závodský
Id práce:
82944
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historická demografie, struktury obyvatelstva, české země
Klíčová slova v angličtině:
historic demography, opulation structure, Czech Lands
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládané práce je podat ucelený obraz o demografické struktuře obyvatelstva Chrudimského kraje po skončení třicetileté války tak jak jsou zachyceny v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. U jednotlivých zapsaných osob bylo uvedeno jméno, povolání či vztah k hlavě domácnosti, věk a náboženské vyznání. Na území Chrudimského kraje Soupis zachytil 46 626 osob. Na většině panství byly systematicky zaznamenávány pouze osoby starší 11 či 12 let. Údaje o věku byly zaokrouhlovány. Jedním z hlavních cílů je odhadnout početnost chybějící dětské složky populace. Základním předpokladem odhadu počtu dětí mladších 12 let byla úvaha, že stejně staré ženy (muži) v různých oblastech mají v průměru stejný nebo alespoň podobný počet dětí v jednotlivých věkových skupinách. Matematické modely odstraňující zaokrouhlování údajů o věku spočívají ve formalizaci úvah, kterak asi lidé mohli tehdy svůj věk zaokrouhlovat. Jednou z možností je předpoklad, že čím blíže bylo jejich skutečné stáří k nějakému oblíbenému věku (násobky 10, 5, sudá čísla), tím spíše svůj věk zaokrouhlovali na tyto oblíbené hodnoty. Další možnost představuje předpoklad rovnoměrné tendence k zaokrouhlování v rámci vymezeného intervalu. Poslední možností je nalezení deformačních konstant, které by převedly známou nezaokrouhlovanou věkovou strukturu na tu, kterou analyzujeme a která je zaokrouhlená. Zpětnou aplikací těchto deformačních konstant zaokrouhlování odstraníme. Z rubriky povolání čerpáme informaci o typech řemesel a způsobech obživy, ve městech také o počtech konšelů a na venkově i o velikosti hospodářství (sedlák, chalupník, zahradník). Další příslušníci domácnosti mají v této kolonce zapsán příbuzenský vztah k hlavě domácnosti (manželka, syn, tchyně aj.), postavení v domácnosti (sirotek, podruh) nebo u čeledi název její funkce (pacholek, pohůnek, skoták, děvka, chůva apod.). Další část si klade za cíl dát odpověď na otázku, v jakém věku a v jakém sociálním postavení lidé uzavírali manželství a jaké byly věkové rozdíly mezi manžely. Údaje o křestních jménech byly využity k posouzení případných odlišností četnosti výskytu jednotlivých křestních jmen u různých generací, odlišností v závislosti na vyznání či na jazykové oblasti. Poslední dvě kolonky zachycují, zda daná osoba je katolík či nekatolík a u nich poznámku, zdali je nebo není naděje na obrácení ke katolické víře. Díky této rubrice můžeme získat přehled o rekatolizaci Čech a o podílech nekatolického obyvatelstva, ačkoli tyto, pro Soupis nejdůležitější údaje, nejsou zcela hodnověrné a srovnatelné mezi různými oblastmi.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the submitted thesis is to give an overall picture of the demographic structure of the population of the Chrudim region after the end of the Thirty Years War as recorded in the List of Serfs according to Faith of 1651. Each individual was listed according to name, occupation or relationship to household head, age and religious status. The List recorded 46 626 persons of the Chrudim region. This List did not avoid the rounding-off the age of the people and failed to record consistently the infant part of the population. One of the main aims is to provide an estimate of the child component of the population. The basic prerequisite for estimating the number of children under the age of 12 was that women (men) of the same age in various parts of the estates had on average the same or at least a similar number of children in the individual age groups. Mathematical models eliminating rounding the age of the people consist in formalisation of thinking the way people could rounding their age. One possibility is hypothesis that closer their real age was to some favourite age (multiples 10, 5, even numbers) so much the more they rounded their age for this favourite values. Another possibility presents hypothesis of uniform tendency to rounding within the frame of determinate interval. The last possibility is finding deformation invariables, which translate known non-rounded age structure into which is analysed and rounded. Using reverse application of these deformation constant take out rounding off. Data about profession gives information on the types of trades and ways of earning a living in the area studied; and in towns also on the numbers of councillors and in the countryside also on the size of farm (peasant, cottager, gardener). Additional members of a household have recorded in this column their relationship to the head of the household (wife, son, mother-in- law, etc.), their standing in the household (orphan, servant) or in the case of labourers the name of their function (stable-boy, ploughboy, cowman, maid, nurse, etc.). A further part of the project sets itself the aim of answering the question at what age and with what social standing people got married and age gap between married couple. Data concerning first names served to analyse differences in frequencies of first names in different age groups, in diverse confession or language groups. The last two columns show whether the person concerned is a Catholic or non-Catholic and in the case of non-Catholic persons we also find it recorded whether there is any hope or not of conversion to the Catholic faith. Thanks to this column we can reach an overview of the re- Catholicising of Bohemia and the proportions of the non-Catholic population – although these data, the most important for the List, are not completely credible and comparable between various areas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Kačerová, Ph.D. 5.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Kačerová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Kačerová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Kačerová, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prokop Závodský 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 82 kB