text size

Možnosti a využití aktivizací v chemickém vzdělávání

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Možnosti a využití aktivizací v chemickém vzdělávání
Titile (in english):
Possibilities and application of activation in chemical education
Type:
Dissertation
Author:
RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D.
Supervisor:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Opponents:
doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Consultant:
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Thesis Id:
82907
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of teaching and Didactics of Chemistry (31-280)
Study programm:
Education in Chemistry (P1414)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
13/09/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Možnosti a využití aktivizací v chemickém vzdělávání Mgr. Barbora Zákostelná Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012 V posledním desetiletí dochází ke změně vzdělávacích kurikulárních dokumentů v České republice, které jsou propojeny s dokumenty Evropské unie. Struktura národního vzdělávání vychází z tzv. Lisabonského procesu, na kterém se Česká republika aktivně podílela již od samého počátku v r. 2000. Reformu nastartoval dokument Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha), ze kterého později vznikl školský zákon (č. 561/2004 Sb.). Jednou z hlavních částí reformy je zavedení Rámcových vzdělávacích programů (RVP) do vzdělávání (od předškolního vzdělávání po vyšší střední vzdělávání). Na základě RVP vydávaných a schvalovaných MŠMT si každá škola vytváří svůj vlastní a jedinečný školní vzdělávací program (ŠVP). Právě ŠVP dává školám možnost se odlišit svým programem od ostatních škol podobného nebo stejného typu a připravit jedinečnou výuku. Výlučnosti a jedinečnosti lze dosáhnout i zapojením „moderní didaktické techniky“, elektronických materiálů pro výuku a aktivizačních metod do výuky. Tento fakt se stal základem pro dotazníkové šetření, které tvoří výzkumnou část této práce. Dílčím cílem šetření bylo zjištění dostupnosti a využitelnosti technických a materiálních didaktických prostředků na základních a středních školách. Dalším dílčím cílem bylo zjistit a porovnat, zda mezi lety 2008 – 2011, kdy bylo dotazníkové šetření prováděno, došlo k nárůstu či poklesu využití dostupných technických a materiálních didaktických prostředků (i porovnání s již existujícími dostupnými výzkumy). Dále bylo zjišťováno, zdali učitelé s těmito prostředky pracují a aktivně je využívají a rozvíjejí. Pro hlubší zainteresovanost a motivaci učitelů chemie k práci s elektronickými pomůckami didaktickými hrami a dalšími oporami bylo vytvořeno pět elektronických materiálů v podobě originálních her, které jsou součástí této práce a jejich příloh. Klíčová slova: dotazníkové šetření, vybavenost škol didaktickými pomůckami a prostředky, kurikulum, didaktická hra, metody aktivní práce ve vzdělávání
Abstract:
Abstract Possibility and Use of Activation in Chemical Education Mgr. Barbora Zákostelná Faculty of Science, Charles University in Prague, 2012 In the last decade educational curricular documents in the CR interconnected with the European Union have being changed. The structure of national education comes out of so called Lisbon trial in which the Czech Republic has participated since 2010. Before this reform there was a document ‘National Programme of Education in the Czech Republic’ (so called White Book) from which the new education law (No. 561/2004 of legal code) originated. One of the main parts of the reform is introduction of General Educational Programme (RVP) in education (from pre-school education up to higher secondary education). On the basis of RVP published and endorsed by the Ministry of Education each school creates its own individual School Educational Programme (ŠVP). It is just the ŠVP what makes each school different from other schools with similar type of specialization and allows them to prepare a unique schooling. Uniqueness can be also achieved by using “modern didactical technology” electronic materials and activation methods of teaching. This fact has made a basis for the questionnaire survey that is a research part of this dissertation work. A partial aim of this work was to find out accessibility and applicability of technical and material teaching aids in basic and secondary schools. Another partial aim was to compare whether between 2008 and 2011, when there was a questionnaire survey carried out, occurred an increase or decrease of application accessible technical and material teaching aids (in comparison with already existing available research). Further there was looked into whether teachers actively use these aids and develop them. As a part of this dissertation work there are five electronic materials in form of games that were made up for a deeper interest and motivation of chemistry teachers to work with electronic didactical games and other supports. Key words: survey, school equipment with teaching aids, curriculum, didactical game, activation methods of teaching.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 11.81 MB
Download Attachment to the thesis RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 7.58 MB
Download Abstract in czech RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 37 kB
Download Abstract in english RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 37 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 376 kB
Download Supervisor's review RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 30 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D. 206 kB
Download Opponent's review doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 88 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 82 kB