velikost textu

Možnosti a využití aktivizací v chemickém vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti a využití aktivizací v chemickém vzdělávání
Název v angličtině:
Possibilities and application of activation in chemical education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Konzultant:
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Id práce:
82907
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Možnosti a využití aktivizací v chemickém vzdělávání Mgr. Barbora Zákostelná Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012 V posledním desetiletí dochází ke změně vzdělávacích kurikulárních dokumentů v České republice, které jsou propojeny s dokumenty Evropské unie. Struktura národního vzdělávání vychází z tzv. Lisabonského procesu, na kterém se Česká republika aktivně podílela již od samého počátku v r. 2000. Reformu nastartoval dokument Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha), ze kterého později vznikl školský zákon (č. 561/2004 Sb.). Jednou z hlavních částí reformy je zavedení Rámcových vzdělávacích programů (RVP) do vzdělávání (od předškolního vzdělávání po vyšší střední vzdělávání). Na základě RVP vydávaných a schvalovaných MŠMT si každá škola vytváří svůj vlastní a jedinečný školní vzdělávací program (ŠVP). Právě ŠVP dává školám možnost se odlišit svým programem od ostatních škol podobného nebo stejného typu a připravit jedinečnou výuku. Výlučnosti a jedinečnosti lze dosáhnout i zapojením „moderní didaktické techniky“, elektronických materiálů pro výuku a aktivizačních metod do výuky. Tento fakt se stal základem pro dotazníkové šetření, které tvoří výzkumnou část této práce. Dílčím cílem šetření bylo zjištění dostupnosti a využitelnosti technických a materiálních didaktických prostředků na základních a středních školách. Dalším dílčím cílem bylo zjistit a porovnat, zda mezi lety 2008 – 2011, kdy bylo dotazníkové šetření prováděno, došlo k nárůstu či poklesu využití dostupných technických a materiálních didaktických prostředků (i porovnání s již existujícími dostupnými výzkumy). Dále bylo zjišťováno, zdali učitelé s těmito prostředky pracují a aktivně je využívají a rozvíjejí. Pro hlubší zainteresovanost a motivaci učitelů chemie k práci s elektronickými pomůckami didaktickými hrami a dalšími oporami bylo vytvořeno pět elektronických materiálů v podobě originálních her, které jsou součástí této práce a jejich příloh. Klíčová slova: dotazníkové šetření, vybavenost škol didaktickými pomůckami a prostředky, kurikulum, didaktická hra, metody aktivní práce ve vzdělávání
Abstract v angličtině:
Abstract Possibility and Use of Activation in Chemical Education Mgr. Barbora Zákostelná Faculty of Science, Charles University in Prague, 2012 In the last decade educational curricular documents in the CR interconnected with the European Union have being changed. The structure of national education comes out of so called Lisbon trial in which the Czech Republic has participated since 2010. Before this reform there was a document ‘National Programme of Education in the Czech Republic’ (so called White Book) from which the new education law (No. 561/2004 of legal code) originated. One of the main parts of the reform is introduction of General Educational Programme (RVP) in education (from pre-school education up to higher secondary education). On the basis of RVP published and endorsed by the Ministry of Education each school creates its own individual School Educational Programme (ŠVP). It is just the ŠVP what makes each school different from other schools with similar type of specialization and allows them to prepare a unique schooling. Uniqueness can be also achieved by using “modern didactical technology” electronic materials and activation methods of teaching. This fact has made a basis for the questionnaire survey that is a research part of this dissertation work. A partial aim of this work was to find out accessibility and applicability of technical and material teaching aids in basic and secondary schools. Another partial aim was to compare whether between 2008 and 2011, when there was a questionnaire survey carried out, occurred an increase or decrease of application accessible technical and material teaching aids (in comparison with already existing available research). Further there was looked into whether teachers actively use these aids and develop them. As a part of this dissertation work there are five electronic materials in form of games that were made up for a deeper interest and motivation of chemistry teachers to work with electronic didactical games and other supports. Key words: survey, school equipment with teaching aids, curriculum, didactical game, activation methods of teaching.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 11.81 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 7.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 82 kB