velikost textu

Kvalita rezidenčního prostředí a rezidenční spokojenost seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita rezidenčního prostředí a rezidenční spokojenost seniorů
Název v angličtině:
Residential Environment Quality and Residential Satisfaction of Seniors
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Nina Dvořáková
Školitel:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Id práce:
82902
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Obecné otázky geografie (P1315)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geografie města – rezidenční spokojenost – senioři – kvalita obytného prostředí – transformující se obytné prostředí – Praha
Klíčová slova v angličtině:
urban geography – residential satisfaction – seniors – quality of residential environment – transforming residential environment – Prague
Abstrakt:
ABSTRAKT Poznání kvality života je interdisciplinární záležitostí. Fyzické a sociální prostředí, které člověk obývá, považujeme za základní stavební kameny kvality lidského života. Klasickou geografickou otázkou je, jaký vztah mezi lidmi a prostředím vzniká. Jedním ze způsobů, jakým můžeme měřit vztah člověka a prostředí, je ptát se, jak člověk prostředí vnímá a jak je hodnotí. Vhodným nástrojem k poznání těchto souvislostí je koncept rezidenční spokojenosti. Rezidenční spokojenost se odvíjí od toho, v jakém souladu jsou potřeby a schopnosti člověka s vlastnostmi prostředí, které obývá. Tato dizertační práce se zaměřuje na pochopení významu prostoru v kontextu stáří a na jeho následnou využitelnost při výzkumech rezidenční spokojenosti stárnoucí populace. Práce přispívá k poznání vysoce společensky relevantního tématu a rozšiřuje poznatky o kvalitě obytného prostředí seniorské populace. Propojuje výzkumy geografie města a gerontologických disciplín. Výzkum rezidenční spokojenosti je řešen na pozadí urbánních procesů, které významně ovlivňují podobu současných postsocialistických měst. Obytné prostředí je v dizertační práci chápáno zároveň jako prostředek a omezení, které podstatným způsobem působí na kvalitu života stárnoucích lidí. V úvodní části se dizertační práce věnuje zasazení zkoumané problematiky do širšího společenského kontextu. Zaměřuje se na představení procesu demografického stárnutí jak v celosvětovém a českém kontextu, tak na otázky spojené se stárnutím v městském prostředí. V práci jsou diskutovány různé pohledy na stárnutí ve městě spolu s pozitivními a negativními dopady proměny městského prostředí na kvalitu života seniorské populace. Pozornost je věnována postsocialistické urbánní transformaci a proměně demografického chování mladých lidí, které významně formují vlastnosti obytného prostředí seniorů současných středoevropských měst. V teoretické části se práce věnuje konceptu rezidenční spokojenosti, pomocí kterého jsou hodnoceny názory starých lidí na kvalitu obytného prostředí. Teoretické rozpracování konceptu rezidenční spokojenosti je propojeno s diskusí o významu prostoru v každodenním životě stárnoucích lidí. Druhou část práce tvoří soubor sedmi odborných publikací zpracovaných většinou v širším autorském kolektivu. Kvalitě obytného prostředí seniorů se věnují tři publikace, které skrze rezidenční spokojenost hodnotí vlastnosti obytného prostředí seniorů ve třech odlišných typech městských čtvrtí. Zbylé publikace nahlížejí na kvalitu obytného prostředí rozdílnými způsoby, skrze rezidenční spokojenost jako možný spouštěč rezidenční mobility, skrze hodnocení aktérů na poli sociální politiky a skrze problémy a strategie spojené s životem v periferních obcích. Klíčová slova: geografie města – rezidenční spokojenost – senioři – kvalita obytného prostředí – transformující se obytné prostředí – Praha
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Researching the quality of life is an interdisciplinary matter. The physical and social environment that man inhabits, we consider to be the basic building blocks of the quality of life. The classical geographic question is what kind of relationship between people and the environment arises. One way we can measure the relationship between man and the environment is to ask how man perceives the environment and how he evaluates it. A suitable tool for understanding these contexts is the concept of residential satisfaction. Residential satisfaction derives from alignment of the needs and abilities of man with the qualities of the environment that he inhabits. This dissertation focuses on the understanding of the meaning of space in the context of aging and its subsequent utility in the research of the residential satisfaction of the aging population. This dissertation contributes to the realization of a highly socially relevant topic and expands knowledge about the quality of the living environment of the senior population. It connects research concerning urban geography and gerontological disciplines. Research on residential satisfaction is performed on the background of urban processes that significantly influence the shape of the current post-socialist cities. The residential environment in the dissertation is understood as both means and limitations that significantly affect the quality of life of older people. In the introductory part, the dissertation deals with the introduction of the studied subject into the wider social context. We focus on introducing the process of demographic aging both in a global and a Czech context as well as on issues related to aging in the urban environment. This dissertation discusses different perspectives on aging in the city together with the positive and negative impacts of the transformation of the urban environment on the quality of life for the senior population. Attention is paid to post-socialist urban transformation and the change of demographic behaviour of young people that significantly shape the characteristics of a seniors living environment in contemporary Central European cities. The theoretical part is dedicated to the concept of residential satisfaction through which we assess the views of older people on the quality of their living environment. The theoretical elaboration of the concept of residential satisfaction is linked to the discussion of the importance of space in the everyday life of aging people. The second part of the work consists of a set of seven expert publications, mostly written by a broader collective of authors. Keywords: urban geography – residential satisfaction – seniors – quality of residential environment – transforming residential environment – Prague
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nina Dvořáková 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Nina Dvořáková 11.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nina Dvořáková 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nina Dvořáková 394 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Nina Dvořáková 519 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 734 kB