velikost textu

Studium proteinů sekretovaných samčím reprodukčním traktem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium proteinů sekretovaných samčím reprodukčním traktem
Název v angličtině:
Secreted proteins by male reproductive tract
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Nina Cozlová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Pavla Postlerová, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Blanka Železná, CSc.
RNDr. Jana Antalíková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
Id práce:
82897
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (P1406)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inhibitor akrosinu, epididymis, beta-mikroseminoprotein, proteiny samčího reprodukčního traktu
Klíčová slova v angličtině:
acrosin inhibitor, epididymis, beta-microseminoprotein, proteins of male reproductive tract
Abstrakt:
Abstrakt Proteiny sekretované samčím reprodukčním traktem hrají významnou roli v post- testikulárním vývoji spermie a v následných krocích reprodukčního procesu vedoucích k oplození. Epididymální maturace spermií je klíčovou událostí reprodukčního procesu. Spermie procházející epididymem prodělává významné změny působením proteolytických enzymů a glykosidas. Proteinasy a jejich inhibitory hrají důležitou roli téměř ve všech fyziologických procesech a jsou přítomny ve všech tkáních a tělních tekutinách. Inhibitor akrosinu (AI) chrání spermie a epitel reprodukčního traktu před nežádoucí proteolytickou degradací a vazebná místa pro zona pellucida (ZP) na plasmatické membráně spermie. Z kančího reprodukčního traktu byl izolován AI ze semenné plasmy a z povrchu spermie. Pomocí polyklonální protilátky jsme detekovali AI v extraktech z cauda epididymis, semenných vaků, prostaty, Cowperových žláz. Imunofluorescenční technikou jsme vizualizovali AI v epitelu i lumen orgánu a na povrchu epididymálních a ejakulovaných spermií a byl nalezen narůstající signál pro AI podél epididymu. Genová exprese mRNA pro AI byla pozitivní v epididymu, semenných vacích, prostatě, Cowperových žlázách a signál vzrůstal i podél epididymu. AI byl detekován také v epididymální tekutině a na spermiích podél epididymu. Jeho funkce v epididymu je jednak regulační, ale během epididymální maturace se také váže na povrch spermie a hraje roli při kapacitaci a vazbě na ZP. Dále byly sledovány vazebné schopnosti proteinů kančí epididymální tekutiny a identifikovány některé z proteinů vázající glykoproteiny ZP, kyselinu hyaluronovou a heparin. Podle vazebných schopností těchto proteinů, které se mohou vázat na povrch spermií během jejich průchodu epididymem, lze usuzovat na jejich funkci během jednotlivých reprodukčních kroků – kapacitace a primární vazba se ZP. Byla také sledována exprese a lokalizace beta-microseminoprotein (MSP) v kančím reprodukčním traktu a spermiích. Přestože je MSP proteinem prostaty, byla jeho mRNA detekována i v dalších reprodukčních tkáních. MSP byl nalezen v epiteliální tkáni prostaty, epididymu, semenných vaků, Cowperových žláz a lokalizován na povrchu epididymálních a ejakulovaných spermií. Sekrece MSP dalšími reprodukčními tkáněmi může ukazovat na jeho různé funkce v reprodukci. Poprvé u savců byl také MSP detekován v různých funkčních stavech spermie. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Proteins secreted in the male reproductive tract play a key role in post-testicular development of sperm and in further steps needed for fertilization. Sperm maturation represents a key step in the reproduction process. Sperm, during the passage through the epididymis undergoes significant changes due to proteolytic and glycolytic activities in the epididymal fluid. Inhibitor of acrosin protects spermatozoa and reproductive epithelium against proteolytic degradation and also protects binding sites for ZP on sperm plasma membrane. In boar reproductive system acrosin inhibitor (AI) was found in seminal plasma and on sperm plasma membrane. Polyclonal antibody recognized AI in extracts of the cauda epididymidis, seminal vesicles, prostate, and Cowper’s glands. Using immunofluorescence method has revealed the AI in the epithelium and lumen of these organs but also on the surface of epididymal and ejaculated spermatozoa. We registered the increasing signal of AI from caput to cauda epididymis. Gene expression of AI mRNA was detected in the epididymis, seminal vesicles, prostate, and Cowper’s glands and increased gradually throughout the epididymal duct. In present study, we also monitored AI in boar epididymal fluid and spermatozoa along the organ. In the epididymis, AI may regulate proteolytic processing of sperm plasma membrane. Some epididymal fluid proteins are bound to the sperm surface during epididymal maturation and might play a role in the sperm capacitation or the sperm-ZP binding. We also tested binding abilities of boar epididymal fluid proteins and were identified proteins binding ZP, hyaluronan and heparin. Due to the binding properties of those proteins, which might be added to the sperm during the passage through epididymis, we can suggest their role in capacitation and ZP binding. We also monitored expression and localization of beta- microseminoprotein (MSP) in boar reproductive tract as well as on spematozoa. Although MSP is a protein characteristic for the prostate gland, we have established the presence of its mRNA transcript also in other reproductive organ tissues. MSP was detected in the epithelial tissue of the prostate, epididymis, seminal vesicles and Cowper’s glands and localized on epididymal and ejaculated spermatozoa. The secretion of porcine MSP by various reproductive organs indicates its multiple roles in the reproductive process. For the first time in mammalian species, MSP has been localized in various physiological stages of sperm. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nina Cozlová, Ph.D. 7.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nina Cozlová, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nina Cozlová, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Nina Cozlová, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavla Postlerová, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Blanka Železná, CSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Antalíková, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1007 kB