velikost textu

Kriminalita a její percepce v městském prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminalita a její percepce v městském prostředí
Název v angličtině:
Crime and its perception in urban environment
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
RNDr. Anton Michálek, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Id práce:
82875
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geografie zločinu, strach ze zločinu,percepce, hot spots, prostředí, rezidenční lokalita, Praha, Česko
Klíčová slova v angličtině:
geography of crime, fear of crime, perception, hot spots, environment, residential environment, Prague, Czechia
Abstrakt:
Jana Jíchová: Kriminalita a její percepce v městském prostředí ABSTRAKT Kriminalita je důležitým společenským jevem, který ovlivňuje mnoho aspektů fungování společnosti i života každého člověka. Zároveň představuje významné interdisciplinární téma, kterému se věnuje řada oborů, včetně geografie. Logicky zde dochází k tematickým i metodickým přesahům; každá z věd klade důraz na odlišné aspekty kriminality, využívá jiných metod a výzkumných postupů, způsobů interpretace, a proto přispívá k poznání kriminality odlišně. Význam geografie spočívá zejména v obohacení výzkumu kriminality o prostorovou dimenzi, napomáhá k jejímu poznání prostřednictvím analýz rozmístění kriminality a studiemi percepce zločinu. Ačkoliv tento typ studií patří v zahraničních výzkumech k běžně využívaným, v české geografii je jim věnováno pouze málo pozornosti. Tato dizertační práce se zaměřuje na představení výzkumu geografie zločinu, přibližuje její teoretický a metodický vývoj a diskutuje její využitelnost a využití v českém kontextu. Větší důraz je v práci kladen na koncept strachu ze zločinu, který tvoří základní složku pocitu bezpečí ovlivňujícího každodenní život, využívání městského prostoru a prostorovou mobilitu jednotlivců. Právě lepší pochopení diferencovaného vnímání zločinu různými skupinami obyvatel či uživatelů a následná aplikace zjištěných poznatků do praxe může přispět ke zlepšení kvality života a zvýšení rezidenční spokojenosti. Dizertační práce se skládá ze dvou částí. První část nejprve představuje obecná východiska práce a shrnuje vývoj a základní přístupy k výzkumu zločinu v geografii. Následuje kapitola diskutující již samotné jádro práce – koncept strachu ze zločinu, která se zaměřuje na diferencované vnímání strachu ze zločinu různými skupinami obyvatel a na roli rezidenčního prostředí a konkrétních typů míst na pociťování strachu. Součástí první části práce je rovněž diskuze metodických problémů a bariér výzkumu v českém prostředí. Druhou část práce tvoří soubor pěti publikací zaměřených na tematiku geografie zločinu a výzkumu bezpečnosti. První článek reflektuje vývoj studia zločinu z pohledu geografie v Česku, klade důraz na vývoj témat, metodiky a měřítkové úrovně. Zbylé publikace představují výsledky konkrétních empirických výzkumů zaměřených na strach ze zločinu, které byly realizované v různých částech Prahy a v jejím zázemí. Klíčová slova: geografie zločinu – strach ze zločinu – percepce – hot spots – prostředí – rezidenční lokalita – Praha – Česko
Abstract v angličtině:
Jana Jíchová: Crime and its Perception in Urban Environment ABSTRACT Crime is an important social phenomenon that affects many aspects of the functioning of society and the life of every person. It also represents an important interdisciplinary topic that deals with a number of disciplines, including geography. Logically, there is a thematic and methodological overlap; each of the sciences emphasize on different aspects of crime, using various methods and research approaches, interpretations, and therefore contributes to the knowledge of crime differently. The importance of geography is particularly in the enrichment of the crime research on spatial dimension and contributes to its cognition through analysis of the distribution of crime and studies of perception of crime. Although this type of studies is well established in Western crime research, in the Czech geography is paid to them only little attention. This doctoral thesis introduces geography of crime in the Czech context, discusses its theoretical and methodological developments and its applicability and application in our cities.. More emphasis is put on the concept of fear of crime, which constitutes an essential component of feeling of safety affecting daily life, the use of urban space and spatial mobility of individuals. Better understanding of differentiated perception of crime by various population groups, and subsequent application of findings into practice can improve quality of life and residential satisfaction. This doctoral thesis consists of two parts. The first part introduces the main assumptions of the thesis and summarizes the development and basic research approaches to crime in geography. The following chapter represents the core of thesis – discussion of the concept of fear of crime, differentiated perception of fear by different population groups and the role of residential environment and particular types of places on feeling of safety. The first part also discusses methodological issues and barriers for this research in Czechia. The second part of the doctoral thesis consists of a set of five publications focused on geography of crime and safety research. The first article reflects the development of the study of crime from the perspective of geography in Czechia, emphasizes the development of themes, methodologies and scaling levels. The remaining publications represent the results of specific empirical research on fear of crime that have been realized in various parts of Prague and its hinterland. Key words: geography of crime – fear of crime – perception – hot spots – environment – residential environment – Prague – Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. 6.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. 477 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. 471 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. 862 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Anton Michálek, CSc. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 945 kB