velikost textu

Dynamics of rare and threatened species on local and regional scale– from theory to practice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamics of rare and threatened species on local and regional scale– from theory to practice
Název v češtině:
Dynamika vzácných a ohrožených druhů na místní a regionální prostorové škále – od teorie k praxi
Název v angličtině:
Dynamics of rare and threatened species on local and regional scale – from theory to practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Lampei Bucharová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dr. Ares Jiménez
Id práce:
82841
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Botanika (P1507)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kapradiny, populační biologie, genový tok, omezené šíření, metapopulační dynamika, vzácné druhy, analýza životaschopnosti populací
Klíčová slova v angličtině:
ferns, population biology, gene flow, dispersal limitation, metapopulation dynamics, rare plants, population viability analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Ke správnému zhodnocení stavu vzácných druhů je nutné nejprve porozumět faktorům které ovlivňují velikost populací a jejich počet. V této práci jsem studovala procesy působící na úrovni populací jednotlivých druhů (článek 1), faktory ovlivňující rozšíření druhů v krajině a schopnost obsazení nových stanovišť (článek 2) a vlastnosti druhů zodpovědné za genový tok mezi existujícími populacemi (článek 3). Jelikož pracuji se vzácnými druhy, soustředila jsem se také na převedení vědeckých teoretických poznatků do praxe ochrany přírody (článek 4), abych tak napomohla efektivní druhové ochraně. V prvních 3 článcích jsem pracovala se 2 vzácnými druhy kapradin vázanými striktně na hadcové skalky, Asplenium adulterinum a A. cuneifolium, v modelovém území o velikosti 10 × 10 km. Zjistila jsem, že oba druhy jsou dlouhověké (několik desítek let) a ve studovaném regionu jsou populace v dobrém stavu a mírně rostou. Dokonce velmi malé populace (ca 10 jedinců) mají relativně dobrou šanci přežít (článek 1). U obou druhů jsem zjistila, že jsou ve svém rozšíření omezeny schopností šíření, což může být u kapradin překvapivé (článek 2). Studované druhy se liší ploidní úrovní a tudíž také systémem reprodukce. A. adulterinum je allotetraploid jeho hlavním systémem reprodukce je vnitrogametofytické samooplození. A.cuniefolium je diploid a preferuje mezigametofytické oplození (článek 3). Systém reprodukce ovlivňuje schopnost kolonizovat nová stanoviště – vnitrogametofytické samooplození je výhodné pro kolonizační schopnost, protože umožňuje kolonizaci jednou sporou (článek 2). Výsledkem je rychlejší metapopulační dynamika samooplozujícího druhu A. adulterinum. U A. cuneifolium, u kterého převažuje mezigametofytické oplození, je efektivněší genový tok mezi existujícími populacemi. Oba druhy kapradin jsou vzácné, ale nejsou ohrožené v rámci studovaného území, proto nebylo třeba převádět teoretické vědecké poznatky do praxe ochrany přírody. To jsem provedla na jiném druhu, Gentianella praecox subsp. bohemica, endemickém druhu polopřirozených trávníků střední Evropy. Počet a početnost populací tohoto druhu již delší dobu rychle klesá vlivem změn obhospodařování krajiny. Obhospodařování polopřirozených trávníků je pro přežití tohoto druhu naprosto klíčové. Dokonce i velmi malé populace (10 kvetoucích jedinců) jsou schopné přežít. Klimatické změny (simulované jako zvyšující se frekvence extrémně suchých let) budou mít relativně malý vliv na přežití populací. Na druhou stranu, neobhospodařované populace nejsou schopné z dlouhodobého hlediska přežít. Téměř vymřelé populace je možné obnovit ze semenné banky zavedením managementu. Výsledky studie byly začleněny do záchranného plánu pro tento druh v České Republice.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT To assess the status of a rare plant species, we must first understand the factors that affect the size of populations and their numbers. In this thesis, I study processes affecting plant species prosperity on local scale (paper 1), factors influencing species distribution in landscape and ability of species to colonize new habitats (paper 2) and species traits responsible for gene flow between established populations (paper 3). Since I work with rare plants, I also aim to turn theoretical knowledge into practical recommendations for nature conservation (paper 4) to help effectively preserve rare and endangered species. In the first 3 papers, I work with two rare fern species restricted to serpentine rocks, Asplenium adulterinum and A. cuneifolium, in a study system covering 10 × 10 km. I found that both species are long living (several decades) and in the study region, populations are in a good state and slowly growing. Even very small populations (10 individuals) have quite high chance to survive. In both fern species, I found dispersal limitation, which might be surprising regarding huge production of small spores in ferns (paper 2). The species differ in ploidy and thus, also mating system. A. adulterinum is tetraploid and its main breeding system is intragametophytic selfing. A. cuneifolium is diploid and is mainly outcrossing (paper 3). The breeding system has vast influence on colonization ability – the selfing species is better colonist of empty habitats, since it is able of single spore colonization (paper 2), resulting into faster metapopulation dynamics in this species. In the outcrossing species, there is more effective gene flow between already established populations (paper 3). The two fern species are rare, but since they are not endangered within the study region, there was no need to transfer theoretical knowledge to the conservation practice. This I performed on another species, Gentianella praecox subsp. bohemica, endemic species of Central European seminatural grasslands with rapidly declining number of populations due to the management change. I carried out population viability analysis using matrix model. I found that management of seminatural grasslands is of crucial importance for survival of this species. If management is performed, even small populations (10 individuals) of this species are able to survive. Climate change (simulated as increased frequency of dry years) will have small impact on the populations. However, unmanaged populations are not able to survive in long-term period (several decades). Extremely small populations may be recovered from the seed bank by management induction (paper 4). Results of the study were implemented into recently prepared action plan for this species in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Lampei Bucharová, Ph.D. 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Lampei Bucharová, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Lampei Bucharová, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Anna Lampei Bucharová, Ph.D. 964 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Ares Jiménez 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 816 kB