velikost textu

Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace
Název v angličtině:
Theological roots and contemporary theology of the New Apostolic Reformation
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Aleš Franc, Th.D.
Školitel:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Oponenti:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
doc. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D.
Id práce:
82834
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
12. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace Theological roots and contemporary theology of the New Apostolic Reformation Aleš Franc NAR tvoří rychle rostoucí část současného protestantismu, která má své kořeny v charismatickém hnutí. Existuje zde víra v existenci obnovených úřadů apoštolů, proroků, evangelistů, pastýřů a učitelů. V tomto smyslu je pak církev chápána jako instituce poslední doby, která - v rámci této "apoštolské vlády" - dorůstá do eschatologické plnosti, poté opustí stávající církevní struktury, sjednotí se, a stane se inkarnací Krista. Poté církev převezme vládu na národy a ustanoví Boží království na zemi. Toto učení má své kořeny v teorii výkupného ďáblu. Předpokládá se, že Adam byl vytvořen jako vládce tohoto světa, ale svým pádem předal svoji vládu satanu, jenž se stal namísto Adama bohem tohoto světa. Nyní Kristova oběť satanovi vykoupila svět z jeho rukou a vrátila ji zpět do rukou věřících.
Abstract v angličtině:
Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace Theological roots and contemporary theology of the New Apostolic Reformation Aleš Franc NAR is fast growing part of contemporary protestantism and finds its roots in Charismatic Movement. There exists the belief in the existence of a renewed institutions of apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. In this sense the Church is understood as an institution of the last time that - under the „apostolic government“ - grows into eschatological fullness. Then it leaves denominational organization, unites with, and becomes the incarnation of Christ. Then the Church dominates the nations and establishing God's kingdom on earth. This teaching has its roots in the theory of ransom to the Devil. It is assumed that Adam was created as the ruler of this world. But Adam´s fall gave his property to Satan and Satan became the ordinary god of this world. But now Christ's sacrifice to Satan redeemed the world from Satan´s hands and gave it back to believers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Aleš Franc, Th.D. 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Aleš Franc, Th.D. 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Aleš Franc, Th.D. 37 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PharmDr. Aleš Franc, Th.D. 323 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. 2.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Pavel Procházka, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 1.77 MB