velikost textu

Počátek totalitního zákonodárství v Československu v letech 1948-1952

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počátek totalitního zákonodárství v Československu v letech 1948-1952
Název v angličtině:
The beginnings of totalitarian legislation in The Czechoslovak Republic in the years 1948 - 1952
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jindřich Špergl
Vedoucí:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
82832
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo, právnická dvouletka, totalita, lidová demokracie, zneužití práva a moci, systém legalizované nezákonnosti
Klíčová slova v angličtině:
legal system, Two year Law Plan, totalitarianism, peoples democracy, abuse of law and power, system of legalized lawlessness
Abstrakt:
Počátek totalitního zákonodárství v Československu v letech 1948-1952 Abstrakt Tato práce si klade za cíl zdokumentovat ty nejzásadnější deformace právního řádu ve prospěch komunistické totalitní vlády v počáteční fázi jejího nástupu tj. od roku 1948 do roku 1952 a též poukázat na zásadní rozpory mezi stavem právním, tj. právními normami deklarovanými a stavem faktickým, tj. skutečně nastoleným.
Abstract v angličtině:
The beginnings of totalitarian legislation in The Czechoslovak Republic in the years 1948-1952 Abstract This work aims to document the most fundamental deformation rule of law in favor of the communist totalitarian rule in the early phase of its onset ie. from 1948 to 1952 and also point out the fundamental contradiction between state law, ie. legal norms declared a state of de facto, ie. actually enthroned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jindřich Špergl 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jindřich Špergl 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jindřich Špergl 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 447 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 234 kB