velikost textu

Novokřtěnectví jako inspirace americké náboženské scény

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Novokřtěnectví jako inspirace americké náboženské scény
Název v angličtině:
Anabaptism as an Inspiration for American Religious Scene
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Klára Tilkovská, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Konzultant:
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Id práce:
82827
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HTD)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Klára Tilkovská Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu Anabaptism as an Inspiration for American Religious Scene Současná americká náboženská scéna, se všemi jejími projevy se zákonitě hlásí ke zdrojům amerického křesťanství. Americké křesťanství bylo ve svých počátcích silně ovlivněno novokřtěnectvím. Kvakeři, mennonité, amišové – ti všichni spoluvytvářeli jak americké dějiny, tak zároveň kulturní i duchovní dějiny. Proto cílem projektu je dokázat, do jaké míry je současná teologická reflexe a především pak americká náboženská scéna skutečně závislá na tradičních modelech novokřtěnectví a jak dalece jsou tyto myšlenky přítomné i v současnosti. V prvé řadě je třeba stanovit historicky určité společné rysy klasického novokřtěnectví, které měly vliv na dějiny amerického křesťanství, dále pak stručně charakterizovat jednotlivé proudy novokřtěnectví ve Spojených státech amerických a na závěr bude podán současný stav novokřtěnců na základě vlastního bádání z roku 2012.
Abstract v angličtině:
Klára Tilkovská Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu Anabaptism as an Inspiration for American Religious Scene The current American religious scene, with all its manifestations, is bound to the sources of American Christianity. American Christianity was in its infancy strongly influenced by Anabaptism. Quakers, Mennonites, Amish – all of them shaped the American history as well as cultural and spiritual history. The reason of this project is to demonstrate to what measure is the current theological reflection and especially the American religious scene dependent on traditional models of Anabaptism and how far these ideas are present today. Primarily, we need to establish some common features of historical classical Anabaptism, that influenced the history of American Christianity. It is essential to briefly summarize the various Anabaptist streams in the United States of America. Finally it will be described the actual state of Anabaptists based on my own research from the year 2012.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Tilkovská, Th.D. 4.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Klára Tilkovská, Th.D. 148 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Tilkovská, Th.D. 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Tilkovská, Th.D. 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Klára Tilkovská, Th.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c. 98 kB