velikost textu

Čtenářské kompetence adolescentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čtenářské kompetence adolescentů
Název v angličtině:
Reading competences of adolescents
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Školitel:
PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Jaroslav Toman
Id práce:
82771
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Teoretická část práce je kompilací poznatků o čtenářské kompetenci, o nejnovějších teoriích čtenáře a o teorii fikčních světů. Na pozadí výsledků výzkumů čtenářství pubescentního a dospělého jsou v ní charakterizovány základní rysy adolescentního čtenářství. Pro potřeby práce byly stanoveny 3 okruhy pro vnitřní členění čtenářské kompetence a provedena interpretace textu fantastické povídky Julia Cortazára „Nocí naznak“, který posloužil jako výchozí text pro literární dotazník. V praktické části práce byl proveden smíšený výzkum. Kvalitativní metody výzkumu se projevily v otevřených otázkách (zaměřených v první fázi na celkový estetický soud o díle a ve druhé fázi na jednotlivé aspekty díla) zadaných v literárním dotazníku. Kvantitativní metody výzkumu spočívaly v ověřování hypotéz stanovených na základě studia odborné literatury a ve formě třídění odpovědí respondentů do jednotlivých předem vymezených úrovní čtenářské kompetence. Na základě výsledků výzkumu byla rozšířena a doplněna výchozí charakteristika adolescentního čtenáře a vytvořena metodická doporučení, v rámci nichž byly navrženy konkrétní metody a formy práce pro podporu a rozvíjení jednotlivých dílčích kompetencí. K lí čov á s lov a čtenářská kompetence – adolescentní čtenářství – teorie fikčních světů - smíšený výzkum – literární dotazník – fantastická povídka
Abstract v angličtině:
S u m m a ry Theoretical part of the theses is a compilation of knowledge about reading competence, about most important reader´s theories and theory of fiction worlds. At the background of results from research on reading of pubescents and adults basic characteristics of adolescent reading were determinated. 3 cirtuits for internal division of reading competence were built for the needs of the theses and it was realized on interpretation of the fantastic story “The night face-up”, which was written by Julio Cortazár and which was used as a initial text for literary questionnaire. In the practical part of theses a mixed research was made. Qualitative methods of research came to light in open questions (pointed at first phase at whole aesthetic judgement and at second phase at various aspects of the piece of work) engaged in the framework of literary questionnaire. Quantitative methods of the research consisted in verification of hypotheses specified by the study of literature and in form of sorting of respondents´ answers to the various levels of reading competence determinated in advance. On the basis of results from the research, initial characteristic of adolescent reader was extended and completed and methodological recommendation was created, within the frame of which particular methods and forms for support and development of partial competences were proposed. K e y w ord s reading competence – reading of adolescents - theory of fictional words – mixed research – literary questionnaire – fantastic story
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 3.58 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslav Toman 3.44 MB