velikost textu

BIRD SCHISTOSOMES: development of schistosomula with focus on Trichobilharzia spp

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
BIRD SCHISTOSOMES: development of schistosomula with focus on Trichobilharzia spp
Název v češtině:
Vývoj schistosomul ptačích schistosom se zaměřením na rod Trichobilharzia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Marta Chanová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Oponenti:
RNDR. Marta Špakulová, DrSc.
prof. Dr. Wilfried Haas
Id práce:
82735
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (P1501)
Obor studia:
Parazitologie (XPAR2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
SEZNAM VLASTNiCH PUBLIKACi: cHANovA M, vuoNc s, HOMK P- (2007): Trichobilhunia szidatii the rung phase of migration within avian and mmmaliin hosts. Pamitol Res. 100(6): 1243 - 1247(IF t.s) cHANovA M.' HoRAK P. (2007): Terminal phase ofbird schistosomiasis caused by Tichobilhunia regezri (schistosomatidae) in ducks (Anu pktltrhynclros f. domstie). Folia pd6itol 54(2): 105 - { 107 0F r.o) ) I cHANovA M, BULANToVAJ, MASLo p, HoRiK p (2009): In vito cultivation of erly shistosomula of nasal and visceral bird *histosomes (Trichobilhuziu spp., Schistommatidae). pmsitol Res 104(6):l44s - 14520F 1.5) zAviR V1/sledky pr6ce rozSiiuji dosavadni poaatky o biologii schistosomul ptaiich schistosom. Byly zji5tdni detailni infomace o rlivoji dvou modeloqich druhri rodu Trichobilhania repreantujicich viscer6lni a nm6lni schistosomy. Nej vi;amdjii vlsledky pr6ce: In vilro kultiryaee ' Schistosomuly trmsfomovmd in vivo \ziskmd z tkrini ptadiho hostitele) pieZivaji a dospivaji v podmir/rlieh in vitro v kultivadnim m6diu (RpMI 1620) s ptadimi erytrocyty pfi 3 7"C a 5o/oCO2. . RPMI 1620 medim se neosvEddilo pro in vitro tramfomrci a n6sledn51. vlvoj ptadich schistosom_ SCM 169, m6dim pro kultivaci lidsklch schistoso4 doplndni kachnimi erytrocl,ty a piisluinj'mi \ mtimykotiky a antibiotiky,je pro vjvoj rilich schistosomul vhodnd. ' Vlivojovd mEny u ralch schistosomul trmsfomovmfch a kultivovaich iu virro odpovidaji mdn6m { schistosomulqruijejicich se v t€le hostitele. Plicni fize migrace schistosomul 11szrldad ' Schistosomuly T. szidati migrujiv plicich definitivniho hostitele specifickou migradni cestou, ahmujici obligitni friai, kdy opouSt6ji kewi iediltE a dost6vaji se do volndho vzduindho prostoru plic. . Z6dn6 podobn6 migrace nebyla pozorov6nav plicich my5i. jak u ptadiho' tak i u . patologickd poSkouni plicni tkinE vlivem piitomnosti schistosomul se lysk''tuje myiiho hostitele. Ptaai schistosmy teda piedstawji riziko po5kozeni plic nejen pro piiroren6ho hostitele, ale i prc ruihodnE nakaZen€ savce' Terminilni frize migrace schistosomul T' reguti , v mozku po piechodu michou se nejirt€ji lyskytuji v mozkou.ich . Schistosomuly lokalinvm€ obalech.N6kter6ztEchtoschistosomuljsoulokalizov6nyvc6v6ch.Podosaienimozkovjchobali pmvdEpodobnE vyuZiwji kevni iedi5tE' schistosomuly opouSdi CNS a k migraci do nosni dutiny . V mozkou-y'chobalech * aiinaji migmjici iewi Zivit misto neruov6 tk6n€ er5'troclty . Schistosomuly '1.. reSenti ve slinicinosni dutiny kachen jsou lokalizov6ny extravaskul6m€, vtk6ni mezichrupavkouaZl6anat'.ftnepitelemnosnisliniceaiivisekrvi.BmEdn6imunitniodpovedproti derurimnebYlazmen6na' SEZNAM POUZITf IITTNATfNY sp'(Digmea:Schisbmdidae)from BhRD,ISLAMKS(1983):Thelifecycl€udmorPhologyolftichobilhdziadrtral,in in Ausralia, with a review ofthe g68 TichobilhqEia Syst thc ndal blood vessels of the blrck duck (An6 superciliosd) Pdasibl5:89-l17 un€xposd b cercarire' J OLVR L (1953): ObwatioN on the migration of avim schissomes in malmals prwiosly P@sibl39(3)i 237-243 in the duck ed id tie abnomal murine ho$- HAs W, PHSG U (1991): MiSration of f/tc' obilhaEia ocellata *hissomula Pdsibl Res 77: 642-644 BAcmWJ,RousHR,tmlS(1982):Iifectionofthegerbitbytheavidshissome'4ilstroDilhd?iavdiglahdis(M\llerand Nofrhup; PeMq 1953) J Pdasibl 68(3):505-507 mdmalid lugs' Int J Patuitol30: 65-6E 5. HoRAK P, KoliftovA L(2000): Swivat of bird schisbemes itr pulrnonaire d'u modele mmiferc et de@ib 6. BAyswE-DuoR C, Mems C, VuoNa PN (2001): Hispalhologie ercanme hmaine- Mdd Mal Inf4t 3l: 713-722 regenti n sp (Schistosomdide' Bilhazietinae)' a n$v nasal HGAK P, KoLAtovA L, DvoiAK I (1998\: Tnchobilhaaia schisbsomefiom Europe.Pa6ib 5: 349-357 2
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Schistosomulum is the first stage developing in definitive host body, affecting various body parts and in the case of bird schistosomes present in host tissues for longest period. The aims of the present thesis are to summarize recent knowledge of bird schistosomula migration, development and pathogenic impact on host tissues and complete the details for two model species (Trichobilharzia szidati and T. regenti) with different life strategy. The other aim was to introduce and test the method for in vitro cultivation of schistosomula. Schistosomulum is formed by transformation of cercaria in the host skin at the time of penetration. The process is preceded by cercarial tail detachment and includes emptying of penetration glands and extensive surface changes. All this take place also under defined in vitro conditions. Transformed schistosomula migrate towards the target organ in host body. Depending on the species schistosomula migrate via the circulatory system or nervous tissues and the migration is directed either to intestinal or nasal area (visceral or nasal species, respectively). Specific migratory pattern for lung passage of T. szidati and migratory route of T. regenti through the nervous system, unique among schistosomes and including intra- and extra vascular location, are obligatory for bird schistosomula. Schistosomula feed on host red blood cells, except for T. regenti ingesting either red blood cells or particles of nervous tissue in certain phases of migration. Pathological consequences of bird schistosome infections caused by schistosomula are of high significance (contrary to mammalian schistosomes with low pathogenic impact of migrating larvae). Schistosomula of the neurotropic T. regenti cause degenerative changes of the nervous tissues, and a leg paralysis and balance disorders develop. Lung stage schistosomula of visceral species cause an inflammatory reaction with infiltrates formed around the blood vessels and in the gas-exchange tissues, followed by pneumonia, oedema and hemorrhages development. Bird schistosomula are also able to penetrate abnormal (mammalian) host. Depending on the host immune status (previously unexposed or sensitized host) penetrating cercariae either transform to schistosomula and migrate and develop for certain period, or cause specific cutaneous immune response (cercarial dermatitis) and become trapped in the skin. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marta Chanová, Ph.D. 410 kB
Stáhnout Příloha k práci Marta Chanová, Ph.D. 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marta Chanová, Ph.D. 1012 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marta Chanová, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDR. Marta Špakulová, DrSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Wilfried Haas 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 945 kB