velikost textu

Profesní a osobní tendence v roli učitele výtvarné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profesní a osobní tendence v roli učitele výtvarné výchovy
Název v angličtině:
Professional and personal tendency of teacher in Art education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Id práce:
82706
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
A utor/ka: Mgr. Lucie Hajdušková O b or s tudia: Specializace v pedagogice – výtvarná výchova Š k olitel: doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc. A n ot a c e: Disertační práce se zabývá osobní a profesní tendencí v roli učitele výtvarné výchovy, konkrétně různými aspekty a motivy učitelova jednání ve vztahu k žákům. Zkoumá jakým způsobem se sociální vztahy a jejich aktéři stávají učivem (předmětem i cílem) vytavené výchovy. V návaznosti na vstřícně pojaté kurikulum v ní probíráme centrální kategorie, které reprezentují vztah mezi osobní a profesní tendencí: otevřené pojetí obsahu, personalizace, socializace a enkulturace. Disertační práce je příspěvkem k rozvíjení vazeb výtvarné výchovy a průřezového tématu Osobnostní a sociální výchovy. K lí čov á s lov a: osobní a profesní tendence, výtvarná výchova, osobnostně sociální výchova, otevřené pojetí obsahu, učivo, personalizace, socializace, enkulturace, skryté kurikulum, zjevné kurikulum, učitel, žák, sociální vztah, pedagogický vztah
Abstract v angličtině:
A utor/ka: Mgr. Lucie Hajdušková O b or s tudia: Specializace v pedagogice – výtvarná výchova Š k olitel: doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc. A nnot ation: This work is dealing with personal and professional tendency in role of Art Education Teacher. Specifically is dealing with aspects and motives of teachers acting in his relationship to pupils. Is researching ways how social relationships and its actors are becoming a curriculum (subject and aim) of Art Education. In connection to encountered model curriculum we go through with central categories, which represent relation ship of personal and professional tendency: opened conception of content, personalisation, socialisation and enculturation. This work is also developing linkage between Art Education and cross-curricular subject Moral, Character and Social Education. K e y w ord s: Personal and professional tendency, Art Education, Moral, Character and Social Education, opened conception of content, learning content, personalisation, socialisation, enculturation, hidden curriculum, formal curriculum, teacher, pupil, social relationship, Pedagogical relationship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 1.5 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 2.93 MB