velikost textu

Mikroanatomie a cytogenetika lasturnatek ve vztahu k evoluční biologii jejich reprodukčních způsobů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikroanatomie a cytogenetika lasturnatek ve vztahu k evoluční biologii jejich reprodukčních způsobů
Název v angličtině:
Microanatomy and cytogenetics of non-marine ostracods-an insight into evolutionary biology of their reproductive modes
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radka Symonová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Oponenti:
Dr. Dietmar Keyser
doc. RNDr. František Weyda, CSc.
Id práce:
82701
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRNDIZERTAENi PRACE Hlavnlmcilem piedklSdan6 pr6cebylo piispdt k obecndlepsimupochopeni biologre lasturnatek a vyplnit tak nekte16 hlavni mezery v dosavadnich znalostech. Lasturnatkypatii mezi velmi dobie zdokumentovanou skupiny korfs0. To plati zejm6na o ekologicklich morfologickfch a aspektech jejich biologie,na ktereje ji2 tradidn6 kladen velk17 dfrraz, protoze tyto znalostijsou uplatiov6ny v taxonomii lasturnatek a tak6 v ekologii, kter6 tvoii zilklad pro hojn6 vyu2ivan6 paleoekologick6 rekonstrukce. Tato situace m0ze bit ilustrov6naskutednosti, Ze dosud chybdlydetailn6jgi informace hepatoprankreatu lasturnatek nic nebyro o u a zndmo o jejich tzv. volnlch buik6ch (hemocytech). Rovn62detailnicharakteristika stavbysamidihorozmnozovaciho apar6tu(ktenije velmi slozit6utv6ien)a pr0b6hu inseminace n6sledn6ho a oplozenivajidekz&st6val dlouho mimo pozornost. Velmi podobndsituaceexistovala piipadd karyologie v sladkovodnich lasturnatek.Ndkotik st62ejnich pracl na toto t6ma vzniklo jiz ve 30. a 40. letech minuleho stoteti s ndkolikadal5imivliimkami z pozddjsidoby.vsechny tyto pracese opirajipouzeo deskriptivnikaryologii.Jiz v 60. a 70. Ietech byla u partenogenetickich samic zji5t6naneobvykl6 variabilita podtechchromozom0. v piesto vsak byly tyto aspekty cytogenetiky lasturnatek,kter6jsou zvldst relevantnlve vztahu k typu reprodukce, po dlouhodobu opomijeny Z tdchto d0vod0 byly mikroanatomie a cytogenetika lasturnatek ve vztanu k evoludnl biologiijejich reprodukdnich zp0sob0 zvoleny jako t6ma piedkl6dan6 dizertadnipr6ce. Navlc, n6sledujici t6mata tfkajici se reprodukdni biologiebyla do pr6ce zadlen6na. Bylo proveden screening za udelem zjistdni vfskyru intracelu15rnichparazttit jako2to potenci6lnich reprodukdnich manipul6tor0 indukujicich partenogenezi. Dale byly znalosti ziskan6 ze studia samici mikroanatomievyuZity pii studiu vliiimedn6 zachoval3ich kiidovlich mikrofosilii lasturnateka jejich pohlavnichorg6n0 za vyuziti holotomografie. Toto vyristilo v nepiimyid0kaz existence tzv. obiich spermii v linii sladkovodnichlasturnatek star6 nejm6n6100 milion0let. V r6mci teto prace byl tedy proveden zakladni vfzkum biologie lasturnatek zahrnujlcitake prvni vyuZiti n€ktenl'ch metod u mikroskopicklchkorfsri (metody molekul5rnicytogeneticky lasturnatek jinlich mikroskopickfch u ani kon/Sfrdosud nebylyaplikov6ny). Vfsledky zlskan6 v r5mcipiedkl6dan6pr6ce sice umoznily detailndjsivhled oo vyi6euvedenfchoblastibiologielasturnatek, soudasndvsak vyvstalov6t5i mno2stvi da15ich ot6zek.
Abstract v angličtině:
SUMMARY THE Ph. OF D. THESIS The main objectivesof this dissertation were to contributeto generar and to fill some major gaps understanding in our knowledgeof ostracod otherwise a very well explored biology. Ostracodsare group of crusta-cea or tneir il;I"TilffJ:,X'H::':;:: :f ff:#'1"'';i,:T*" ooosf reconstructions, #r:T::il tn,..Lll?,1',i used pataeoecorogicar in known hepatopancreas ff: "t"" about and ins noth Further,there is no proper "oor,,Jl1ll,f"filH, ]i:.ffil: description the com of *' n nat lilli::fi:ff H*::: ;':il'i:?l,Tll;l':*' orsem *":ff on concerning karyology the onry avairable 'eshwater of freshwaterostracods. data on ,lxisted ostracod rhe karyologycame from the with exceptions some i930s to 1950s *#jli:.:.,:ru$"::lt:_,:ri::1,i:iJ.["::.13[*: Nonetheress,n,nn,lTi"""t"t"i tn"r" remales been had *,*o context reprodu m rem ortheir ffil]ogenetic "*. Jtiveodes aine;-;il::*o:nfoTl.."l';n";;u"''",n" For these reasons, ostracod microanatomyand cytogenetics evotutionary biologyof their reproductiu" in reration to the ,o0". *" 'nu"tt'n"ted in the framework of this thesis.Moreouer, other topics reratedto ,n",'t" tn"'t reproduction also taken into account. biorogyhad been -r;J;._:::,:: manipu,atorsinoucinsparililj:"gnJfl :ffi:nTffi:i1"J:fi#["il: obtained by microscopic anatysisof the FRO in during holotomographic li tng animals has been Investigation of cretac utilized reproductive organs.This ,"".,n.n"1',1r,.: microfossils and their --:':tu""out ornon--,",.in" j: lliffi;ffi""fi11"nc" oisiant in arinease o-,|."".j.j: sf",m Basic researchincruding pioneering undertaken theframework ,n ostracodsciencehas in "ooro".i of thistn*.i. lr"tnoos of been morecurar cytogenetics ;:.fitHLff l"ffinxi:;.,5ff sinothe*i",o_-",,.t""""n,1 have m issues questions *"ni:.l..#lf ore and .r'r* ;; JJ:ilt;rtff lTff:; lr":::l to bring"; resurts andmethods optimizing proposed are these to pubrishabre condition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 18.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 654 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 661 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Dietmar Keyser 956 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Weyda, CSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 526 kB