text size

Bohumil Hrabal, výtvarné umění a film

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Bohumil Hrabal, výtvarné umění a film
Titile (in english):
Bohumil Hrabal, visual arts and film
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Lamyaa Khechini
Supervisor:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Opponent:
PhDr. Jana Bischofová
Thesis Id:
82655
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech Studies (21-UBS)
Study programm:
Languages and Literatures (B7310)
Study branch:
Czech for Non-Native Speakers (CC)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
11/02/2010
Defence result:
Good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
V této práci se zabývám tvorbou Bohumila Hrabala a jeho vztahem k avantgardním uměleckým směrům. Autorův vztah k výtvarnému umění je již všem dobře znám: Hrabal systematicky sledoval a zahajoval výstavy, zobrazoval činnost umělců ve svém literárním díle a rád poukazoval na význam umění pro svou tvorbu. Proto to, co psal, považoval často za „psaní obrazů“, které si čtenáři mohli ne číst, ale před sebou si malovat jako obrazy. Již v tomto postoji, v němž se prolíná zájem o literaturu se zájmem o výtvarné umění, vidíme jeho zakotvení v myšlení avantgardy. Hrabal psal převážně povídky. Povídka z hlediska literární vědy je něco jako obraz. Co se týče Hrabalovy poetiky, je nutno zdůraznit to, že autor nepřebíral žádné estetické ani filozofické koncepce v jejich celistvosti, ale vybíral si z nich jednotlivé prvky a ideje, které pak po svém přetvářel. Nesoustředil se pouze na jeden nebo několik málo inspirativních zdrojů, ale přebíral impulzy z mnoha stran. Byl ovlivněn poetismem, surrealismem a dadaismem, myslím si však, že nejvýznamnější a nejprokazatelnější vliv na něj měly hlavně myšlenky Skupiny 42, i když se oficiálně nikdy nestal této skupiny členem. Dále byl ovlivněn kolážemi Kurta Schwitterse a výtvarným a grafickým programem Vladimíra Boudníka, takzvaným explosionalismem.S Boudníkovou tvorbou můžeme najít více společných prvků. Pro Boudníka, tak jako pro Hrabala, se staly velkou inspirací prostory továren, skvrny na městských zdech, a prostory, kde většinou najdeme prosté a obyčejné lidí.
Abstract:
This paper deals with the formation of Bohumil Hrabal, and its relationship to the avant-garde artistic directions. The author's relationship to visual art is already well known to all: a systematic Hrabal followed and launched the exhibition, displayed the work of artists in their literary works and the like pointed to the importance of art for their work. Therefore, what he wrote, often considered a "writing image", which readers could not read, but before you paint them as paintings. Already in this position, in which the blended interest in literature with a focus on art, see his rooted in the avant-garde thinking. Hrabal wrote mostly short stories. A short story in terms of literary history is like a painting. Regarding Hrabals poetry, it must be stressed that the author nepřebíral no aesthetic or philosophical concepts in their entirety, but chose to assign each of the elements and ideas then after that its transform. Not focus on just one or a few inspirational resources, but borrowed from many pulses. He was influenced by poetism, Surrealism and Dada, but I think the most important and influential of nejprokazatelnější were essentially thoughts of Group 42, although never officially become a member of this group. It was also influenced by Kurt Schwitters's collages and art and graphics program Boudník Vladimir, so-called explosionalismem.With the creation Boudník can find more common ground. For Boudník, as for Hrabal, became an inspiration room factories, stains on the walls of the city and the areas where we usually find a simple and ordinary people.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lamyaa Khechini 678 kB
Download Abstract in czech Bc. Lamyaa Khechini 81 kB
Download Abstract in english Bc. Lamyaa Khechini 81 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 71 kB
Download Opponent's review PhDr. Jana Bischofová 93 kB