velikost textu

Změny v reprodukčním chování české populace po roce 1990 a jejich příčiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v reprodukčním chování české populace po roce 1990 a jejich příčiny
Název v angličtině:
Changes in reproductive behaviour of the Czech population after 1990
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Helena Polesná
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Id práce:
82646
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociologií (DS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
druhý demografický přechod, hodnoty, plodnost, sňatečnost, potratovost, rozvodovost, demografické chování
Klíčová slova v angličtině:
Second Demographic Transition, values, fertility, abortion, marriage, divorce, demographic behaviour
Abstrakt:
Změny v reprodukčním chování české populace po roce 1990 a jejich příčiny Abstrakt Cílem práce je postihnout a zhodnotit změny v demografickém chování obyvatel České republiky po roce 1990 a dále se pokusit odhalit jejich příčiny. K tomuto účelu jsou tyto změny porovnány pomocí teorie druhého demografického přechodu s průběhem změn v západních zemích, které v této práci reprezentuje Nizozemsko. Analytická část práce dokumentuje vývoj plodnosti, potratovosti, sňatečnosti a rozvodovosti v České republice a Nizozemsku od roku 1950. Část práce, která je zaměřena na identifikaci příčin změn, se zabývá změnami v hodnotových orientacích české a nizozemské populace mezi lety 1991 a 2008. Zde jsou využity výsledky šetření European Values Study a pozornost je zaměřena na změnu hodnot a postojů týkajících se manželství a rodičovství. Z výsledků práce se zdá být pravděpodobné, že změny, které probíhají v České republice, jsou svým charakterem podobné změnám, které jsou typické pro země západní Evropy. Příčiny těchto dramatických změn byly nalezeny v kombinaci vlivu strukturních a kulturních faktorů. Klíčová slova: druhý demografický přechod, hodnoty, plodnost, sňatečnost, potratovost, rozvodovost, demografické chování
Abstract v angličtině:
Changes in reproductive behavior of the Czech population after 1990 and their causes Abstract The aim of this work is to record and assess changes in the demographic behavior of the Czech population since 1990 and then try to discover their causes. The Second Demographic Transition theory is used to compare these changes with the course of those that took place in Western countries represented in this work by the Netherlands. The analytical part documents the development of fertility, abortion, marriage and divorce behavior in the Czech Republic and the Netherlands since 1950. Part of this work, which is aimed at identifying causes of changes, deals with changes in the value orientations of Czech and Dutch population between 1991 and 2008. The results of the European Values Study were used. The attention is focused on the change of values and attitudes relating to marriage and parenthood. Based on the results, we conclude that the changes taking place in the Czech Republic are similar in nature to those, which are typical for Western European countries. The causes of these dramatic changes were found in the combined influence of structural and cultural factors. Keywords: Second Demographic Transition, values, fertility, abortion, marriage, divorce, demographic behaviour
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Polesná 792 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Helena Polesná 61 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Polesná 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Polesná 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB