velikost textu

Zastoupení na základě plné moci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zastoupení na základě plné moci
Název v angličtině:
Representation upon a Power of Attorney
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Krupová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
82572
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zastoupení, zástupce, plná moc
Klíčová slova v angličtině:
Representation, representative, power of attorney
Abstrakt:
Abstrakt Účelem předkládané rigorózní práce je přiblížit právní úpravu institutu zastoupení, s důrazem na zastoupení na základě plné moci (smluvní zastoupení). Vzhledem k rozsahu této kvalifikační práce však není možné obsáhnout celou problematiku zastoupení způsobem, který by si jistě zasluhovala. Je pojednáno o historických kořenech právní úpravy zastoupení, jejíž počátky jsou zakotveny již v římském právu. Stěžejní částí pak představuje úprava de lege lata. Obecnou úpravu zastoupení je nutno hledat v dosud platném občanském zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.), ale s dílčími úpravami se potkáme i v jiných odvětví právního řádu, proto byla pozornost věnována i jiných právním předpisům souvisejících s tématem této práce. Dále je pojednáno o aplikačních problémech v praxi a zahrnuta je i četná judikatura, a to zejména soudů vyšších stupňů. Pozornost je rovněž zaměřena na dvě iniciativy v rámci evropského smluvního práva – na Principy evropského smluvního práva (PECL) a na Návrh společného referenčního rámce (DCFR). V neposlední řadě bylo nutné se věnovat - dnes již schválenému - novému kodexu občanského práva, který představuje rozsáhlé legislativní dílo a jako celek je významným legislativním krokem.
Abstract v angličtině:
Abstrakt The aim of this thesis is to clarify the legal regulations of the institute of the representation with an emphasis on the representation upon power of attorney (contract representation). Thanks to the extent of this work it is impossible to encompass the whole matter of the representation in a way that would be worthy of an analysis. In this thesis it is written about the historical roots of the legal regulations of the representation which are already enshrined in Roman law. The main part of the adjustment is de lege lata. The general adjustment of the representation has to be searched in the valid and effective Civil Code (The Law No. 40/1964). We can meet the partial legal regulations in other branches of the legal code too, for that reason other legal statutes related to the topic of this work are discussed. The thesis deals with the application problems in practice and numerous law cases of the law particularly of higher courts. The attention is also focused on two initiatives within the European Contract Law - the Principles of European Contract Law (PECL) and the Draft Common Frame of Reference (DCFR). Finally it is necessary to pay - now approved - the new Code of Civil Rights, which represents an extensive legislative work and as the complex is an important legislative step in the times of the modern private law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Krupová 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Krupová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Krupová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 691 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB