velikost textu

Dolejšího "Analýza 17. listopadu..." jako příklad teorie spiknutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dolejšího "Analýza 17. listopadu..." jako příklad teorie spiknutí
Název v angličtině:
Dolejší´s "Analysis" as an Example of Conspiracy Theory
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Mgr. Lukáš Kantor
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Emil Voráček, DrSc.
Id práce:
82568
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (M6701)
Obor studia:
Politologie (POLT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Magisterská práce analyzuje vybrané dvě úvodní části významné konspirační teorie o Chartě 77 a sametové revoluci, takzvané “Analýzy 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989“ z pera dlouholetého politického vězně komunistického režimu Miroslava Dolejšího. Práce se pokouší doložit, která z Dolejšího tvrzení jsou pravdivá či alespoň pravděpodobná, ale také co z Analýzy tvoří spekulace či přímo dezinformace. V tomto směru práce odmítá nejzávažnější Dolejšího obvinění, totiž že Charta 77 představovala od svého vzniku vědomě vytvořenou kádrovou rezervu, ba dokonce tzv. řízenou opozici vedenou lidmi napojenými na československou a sovětskou tajnou policii. Navrhujeme uvažovat o Chartě 77 spíše jako o kontrolované opozici a kontra-elitě schopné případně nahradit zdiskreditované komunisty. Práce také nepotvrdila Dolejšího názor, že předání moci na konci roku 1989 bylo předem dohodnuté, ačkoli větší či menší změny očekávali jak disidenti tak i elity starého režimu a přestože existovaly styky mezi oběma těmito tábory. Někteří komunisté se zřejmě na nové podmínky připravovali a dokonce pomohli rozproudit revoluční události. Později během jednání OF a KSČ pak pravděpodobně byly odcházejícím komunistům přislíbeny garance obvyklé v tzv. sjednaných přechodech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This magistr thesis examines the first two parts o f the significant conspiracy theory about Charter 77 and the velvet revolution: “Analysis o f 17th November and the changes in eastern Europe in 1989” written by Miroslav Dolejsi, a long-time political prisoner of communist regime. The submitted thesis tries to demonstrate which o f Dolejsi's assertions are truthful or at least probable, but also what is speculation or even disinformation. In this regard, the magistr thesis refutes Dolejsi's gravest charge, that the Charter 77 represented right from its inception an intentionally created political reserve, or even the so- called “guided opposition” led by people linked to Czechoslovak and Soviet secret police. Rather, we suggest thinking about Charter 77 as a “controlled opposition” consisting of a contra elite potentially capable of replacing the discredited communists. 3The magistr thesis also did not find evidence to prove Dolejsi's claim that the power handover in 1989 was arranged in advance, although both dissidents and elites o f the old regime calculated on forthcoming changes and contacts between these two camps did exist. Pragmatic communists had probably been preparing themselves for the new conditions and some even helped to trigger the revolutionary events. Later during the talks between Civic Forum and Communist party the leaving communists could have been promised kind of guarantees typical for the so-called negotiated transitions. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Lukáš Kantor 2.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Lukáš Kantor 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Lukáš Kantor 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Emil Voráček, DrSc. 191 kB