velikost textu

Odpovědnost státu za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost státu za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Název v angličtině:
State liability for damage incurred due to the decision or incorrect official procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Šimáková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Id práce:
82552
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Odpovědnost státu za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Abstrakt Česky Rigorózní práce se zabývá právním institutem odpovědnosti státu za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem jako jedním ze zvláštních případů občanskoprávní odpovědnosti za škodu. Hodnotí právní úpravu de lege lata v oblasti českého vnitrostátního práva, a to jednak hmotněprávní zakotvení podmínek vzniku odpovědnosti státu za škodu, jednak procesní úpravu podmínek řízení o náhradu škody. Nabízí také evropský pohled na institut odpovědnosti členských států Evropské unie za škodu způsobenou porušením práva ES a judikaturu Evropského soudního dvora. Zajímavým prvkem rigorózní práce je případová studie na téma odpovědnosti státu za škodu způsobenou nečinností zákonodárce, která ukazuje praktické možnosti aplikace právní úpravy na konkrétním případě v oblasti nájemního bydlení v ČR. V závěru rigorózní práce jsou předloženy úvahy a návrhy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Odpovědnost státu za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Abstrakt English Thesis is interested in a legal institution of state liability for damage incurred due to the decision or incorrect official procedure as one of the particular case of a civil liability. It evaluates its legal forms on the one hand and specifics of proceedings concerning compensation for damage on the other, de lege lata in the area of the Czech national law. The thesis offers an European sight of the institute of liability for damage of EU member states too and introduces the fundamental rulings of European Court of Justice. An interesting component of the thesis is a case study in state liability for damage incurred due to incorrect official procedure of legislator in the area of Czech residential rent rates. At the end of the thesis several reflections of potential changes of legislation de lege ferenda are presented.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Šimáková 932 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Šimáková 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Šimáková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 783 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB