velikost textu

Vysokoškolští studenti a jejich reálná a potenciální prostorová a sociální mobilita (na příkladu studentů geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vysokoškolští studenti a jejich reálná a potenciální prostorová a sociální mobilita (na příkladu studentů geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy)
Název v angličtině:
Master Students and their Factual Spatial and Social Mobility Case Study Geography Students at Faculty of Science, UK
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Chramostová
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Id práce:
82492
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem předkládané diplomové práce je analýza současné situace a procesu rozhodování studentů geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oblasti výběru bydlení a práce. Práce se tematicky člení do dvou celků, první sleduje podmínky stávajícího bydlení studentů a sídelní preference míst budoucích, následně pátrá po faktorech podmiňující výběr místa pro trvalé bydlení. Druhá část zkoumá současné pracovní zapojení a analyzuje rozhodující kritéria při výběru budoucího zaměstnání. Obě části spojuje cílová skupina studentů geografie, jejichž proces rozhodování je zde přiblížen. Výzkum vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi studenty geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy všech stupňů studia. Výsledky byly kvantitativně zpracovány a porovnány se současnými trendy a výsledky jiných šetření. Byl zde potvrzen tzv. neighbourhood efekt, což znamená, že jedinec nejvíce upřednostňuje místo nebo sídelní kategorii svého dosavadního dlouhodobějšího bydliště. Jako nejdůležitější faktory ovlivňující výběr „ideálního“ místa bydliště hodnotili studenti pracovní uplatnění, dostupné bydlení a zdravé životní prostředí. Při výběru zaměstnání se mezi nejdůležitějšími faktory umístil dobrý pracovní kolektiv, příjemné pracovní prostředí a příbuznost studovanému oboru. Klíčová slova: prostorová mobilita, sociální mobilita, sídelní preference, migrace, behaviorální geografie, životní cyklus, životní dráha, pracovní hodnoty
Abstract v angličtině:
Abstract The main target of this thesis is the analysis of the contemporary situation and decision making of geography students of the Faculty of Science, Charles University in Prague regarding the topic of living and work. The thesis is divided into two parts, the first one is following the conditions of current students living and settlement preferences of the future places, and then is consequently looking for factors, which are important for the choice of the place for permanent living. The second part investigates the current work integration and analysis the determining factors during the choice of the future employment. Both parts are connected by the target groups of geography students, whose decision making is here described closer. The research comes out from a questionnaire survey among geography students of the Faculty of Science, Charles University in all years of studies. The results were quantitative evaluated and compared with contemporary trends and results of other surveys. There was confirmed the “neighbourhood” effect, which means, that a person preferences the place or settlement category of own present permanent place of residence. As the most important factors, which influence the choice of “ideal” place of residence evaluated the students job application, accessible living and healthy environment. Regarding the choice of job were between the most important factors: good team, nice work environment and some relationship to the studied branch. Key words: spatial mobility, social mobility, settlement preferences, migration, behavioural geography, life cycle, life course, work values
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Chramostová 755 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Chramostová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Chramostová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB