velikost textu

František Jakub Prokyš. Českobudějovický malíř 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
František Jakub Prokyš. Českobudějovický malíř 18. století
Název v angličtině:
František Jakub Prokyš. Painter in České Budějovice in 18th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
PhDr. Michal Šroněk, CSc.
Id práce:
82461
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
malířství – rokoko – 18. století – jižní Čechy – České Budějovice - Český Krumlov
Klíčová slova v angličtině:
Painting – Rococo – 18th century – The South of Bohemia – České Budějovice – Český Krumlov
Abstrakt:
abstrakt: Cílem práce bylo sestavit text uceleně pojednávající o díle a životě malíře Františka Jakuba Prokyše, který působil od konce 40. let do počátku 80. let 18. století v jižních Čechách. První část práce tvoří stať sestavená na základě podrobně zpracovaných archivních pramenů a literatury věnující se malířovu osobnímu i profesnímu životu. Události jsou řazeny chronologicky s důrazem na podložená fakta a zahrnuty jsou také poznámky o objednavatelích. Pro dokreslení je na úvod vložena kapitola podrobně se zabývající uměleckým prostředím v Českých Budějovicích, kde malíř žil a působil. Druhou částí textu je podrobný katalog malířových děl. Práce jsou rozdělené podle druhu na závěsné obrazy, nástěnnou malbu, práce jiného druhu, nedochovaná díla a připisované práce. Každé heslo má pevnou strukturu, která se mírně liší v závislosti na druhu práce. Na začátku hesla je uveden název díla, technika, datace a provenience nebo lokalita. Následuje seznam pramenů a literatury, na který navazuje první část textu hesla, kde jsou prameny i literatura podrobně zhodnoceny. Pokud bylo možné zjistit, jsou k dílu připojeny historické souvislosti jeho vzniku. V případě nástěnných maleb je zařazen také stručný popis stavby nebo interiéru, kde se tato nachází. Důležitou částí je formální popis díla, stav jeho dochování a srovnání s další malířovou tvorbou. Pokud byly dohledány předlohy, je na ně odkázáno včetně místa původu nebo uložení. Samostatný oddíl je věnován námětu díla. Jako příloha práce je zařazena obrazová část, která zahrnuje fotografie pokud možno ke všem heslům katalogu. V příloze jsou rovněž podrobně rozepsány archivní prameny tříděné podle místa uložení a datace. Dále je zařazen seznam použité literatury a seznam obrazové přílohy.
Abstract v angličtině:
abstrakt: The aim of this thesis was to write a monograph of the painter František Jakub Prokyš, who lived and worked in 18th century in the south of Bohemia. The first part is text put together from thoroughly examined archival sources and literature. It deals with the painter’s private and professional life. The text is separated into compact chapters. The events are arranged chronologically. There are also included notes explaining in more detail the profiles of his customers. The main part of the text is the thorough cataloguing of Prokyš’s works of art. The works are separated into groups according to the type of work such as pendant pictures, wall paintings, no longer existing works of art and other attributed works. Each catalogue entry has a unified structure. There is the title, technique, dating and origin at the beginning. Then follows the list of the archival sources and literature. In cases where it was possible, historical information about the works of art is included. An important part of the text is the description of the art piecework of art and its comparison with the painter’s other works. There are mentioned the patterns of the works, if they were discovered during the research for this thesis. A separate part deals with the topic of iconography. The appendices contain the collection of photos and the lists of archival sources, references and photos.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D. 6.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Rajdlová, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Šroněk, CSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 246 kB