velikost textu

Studium C-C spojování dienů katalyzovaného komplexy ruthenia(II)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium C-C spojování dienů katalyzovaného komplexy ruthenia(II)
Název v angličtině:
Study of C-C coupling of dienes catalyzed by ruthenium(II) complexes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Hanikýřová
Vedoucí:
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová, Ph.D.
Id práce:
82431
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemie v plynné fázi, hmotnostní spektrometrie, reakční mechanismy
Klíčová slova v angličtině:
gas-phase chemistry, mass spectrometry, reaction mechanisms
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Studium C-C spojování dienů katalyzovaného komplexy ruthenia (II). Autor: Bc. Eva Hanikýřová Katedra: Katedra organické a jaderné chemie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jana Roithová, Ph.D. Abstrakt Přechodné kovy katalyzující cykloadice značně přispívají do organické syntézy. Použití rutheniových komplexů v reakcích tohoto typu je stále významnější vzhledem k jejich známým schopnostem v katalytických tvorbách C-C vazeb přes ruthenacykly jako meziprodukty. V naší studii cykloadičních reakcí katalyzovaných komplexy ruthenia jsme se zaměřili na studium interakce mezi rutheniem (II) a alkeny pomocí hmotnostní spektrometrie s elektrosprejovou ionizací. Tato měkká ionizační technika umožňuje zkoumat pětičlenné ruthenacykly v ionizovaném stavu a dovoluje vzniklé ionty analyzovat MS/MS analýzou. Náš experimentální výzkum je doplněn o kvantově chemické výpočty s použitím metody funkcionálu hustoty. Tato práce vede k detailnějšímu porozumění mechanismů reakcí dienů katalyzovaných komplexy ruthenia. Klíčová slova Chemie v plynné fázi, Reakční mechanismy, Elektrosprejová ionizace, [CpRu(CH3CN)3]PF6, Hmotnostní spektrometrie, Katalyzátor.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Study of C-C coupling of dienes catalyzed by ruthenium (II) complexes. Author: Bc. Eva Hanikýřová Department: Department of Organic Chemistry Supervisor: Mgr. Jana Roithová, Ph.D. Abstract Transition metal catalyzed cycloadditions have contributed extensively to organic synthesis. The use of ruthenium complexes in those reactions gain importance due to their demonstrated ability in the catalytic carbon-carbon bond formations via ruthenacycle intermediates. In our studies, we have concentrated on the interaction between ruthenium (II) and alkenes using mass spectrometry with electrospray ionization. This technique allows to investigate ruthenium complexes in the ionized states, and allows to investigate these structures by using MS/MS analyse. Our experimental research was complemented by quantum chemical calculations using Density functional theory. The research leads to a more detailed understanding to Ruthenium complexes with unsaturated hydrocarbons reaction mechanism. Key words Gas-phase chemistry, Reaction mechanisms, Electrospray Ionization, Catalyst, [CpRu(CH3CN)3]PF6, Mass Spectrometry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Hanikýřová 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Hanikýřová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Hanikýřová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB