velikost textu

Příprava rekombinantního proteinu tau a jeho použití pro detekci Alzheimerovy nemoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava rekombinantního proteinu tau a jeho použití pro detekci Alzheimerovy nemoci
Název v angličtině:
The preparation of recombinant tau protein and it's usage for the detection of Alzheimer disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michala Kolářová
Vedoucí:
RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Lenka Fialová, CSc.
Konzultant:
RNDr. Jan Říčný, CSc.
Id práce:
82376
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tau protein, Alzheimer
Klíčová slova v angličtině:
tau protein, Alzheimer
Abstrakt:
Abstrakt V současné době se klade velký význam na přesnou a včasnou diagnózu Alzheimerovy nemoci (AN), která je důležitá pro zavedení léčebných postupů oddalující nástup choroby. Protilátky proti tau proteinu se jeví jako vhodné biomarkery pro včasnou diagnózu AN. Proto se tato práce zabývá nejprve přípravou rekombinantního lidského tau proteinu v bakteriích a jeho následném využití pro stanovení hladiny protilátek v krevních sérech pacientů s AN a normálních seniorů. Podařilo se připravit tau protein v dostatečné čistotě pro stanovení protilátek ELISA metodou a získané výsledky byly statisticky analyzovány neparametrickými metodami. Výsledky byly porovnány s daty získanými od Mgr. Jany Švarcové změřením protilátek v sérech pacientů s AN a normálních seniorů pomocí komerčního bovinního tau proteinu. Podle těchto analýz existují rozdíly v datech získaných na lidském a bovinním tau proteinu. Prokázalo se, že pacienti s AN mají menší množství protilátek proti tau proteinu než zdraví senioři. Rekombinantní lidský tau protein byl použit také na imunizaci králíků. ELISA metodou se u králíků potvrdila tvorba protilátek proti lidskému tau proteinu.
Abstract v angličtině:
Abstract Currently a grate emphasis is being put on accurate and early diagnosis of Alzheimer's disease (AD), which is important for the introduction of treatments that could postpone the onset of the disease. Antibodies against tau protein appear to be suitable biomarkers for early diagnosis of AD. Therefore, this work deals firstly with preparation of human recombinant tau protein in bacteria and its subsequent use in determining levels of antibodies in blood serum of patients with AD and in normal older persons. A preparation of the tau protein in sufficient purity was achieved for the antibodies measurment by ELISA method and results were statistically analyzed using nonparametric methods. Results were compared with data from Mgr. Jany Švarcové obtained by measuring antibodies in serum of patients with AD and normal elderly using an commercial bovine tau protein. According to the analysis there are differences between the data obtained from human and the bovine tau protein. It was proven that patients with AN have lower levels of antibodies against tau protein than healthy seniors. Recombinant human tau protein was also used to immunize rabbits. The ELISA method confirmed the creation of antibodies against human tau protein in rabbits.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michala Kolářová 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michala Kolářová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michala Kolářová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lenka Fialová, CSc. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB