velikost textu

"Jiná" geografie alternativních potravinových sítí: farmářské trhy jako cestující koncept

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Jiná" geografie alternativních potravinových sítí: farmářské trhy jako cestující koncept
Název v angličtině:
"The other" geography of alternative food networks: farmers' markets as a travelling concept
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Fendrychová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
Konzultanti:
RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Id práce:
82369
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alternativní potravinové sítě, cestování konceptů, Česko, farmářské trhy, postkolonialismus, postsocialismus, pražský metropolitní areál, spotřeba, studia jídla, zakotvenost
Klíčová slova v angličtině:
alternative food networks, travelling concept, Czechia, farmers markets, post-colonialism, post-socialism, Prague metropolitan area, consumption, food studies, embeddedness
Abstrakt:
Abstrakt Boom farmářských trhů v roce 2010 byl v rámci spíše poklidného vývoje českých alternativních potravinových sítí (APS) něčím zcela novým. Bezprecedentní byl rozsah politické podpory na lokální a státní úrovni, zájem médií i spotřebitelů. Touha porozumět tomuto fenoménu stála na počátku mého doktorského projektu. V letech 2011 a 2012 jsem realizovala kvalitativní výzkum praxe a diskurzu farmářských trhů na území pražského metropolitního areálu (PMA). Mezi hlavní výzkumné metody patřily rozhovory s pořadateli, pozorování na trzích a analýza mediálních obsahů. V průběhu výzkumu se potvrdil předpoklad, že stávající akademický diskurz, zakotvený převážně v angloamerickém kontextu, nelze aplikovat na českou realitu. Navíc pouze část specifik farmářských trhů v PMA bylo možné vysvětlit na základě odlišnosti českého, postsocialistického kontextu od „Západu“. Interpretaci fenoménu odpovídající výsledkům mého výzkumu umožnil teprve inovativní přístup kombinující optiku cestování konceptů s postkoloniální citlivostí vůči vzájemným vztahům výchozích a cílových kontextů a s poznatky studií postsocialismu. Tento přístup umožnil identifikovat komplexní geografickou zakotvenost fenoménů i diferencované působení faktorů jako je postsocialismus v rámci procesu cestování konceptů. Jinými slovy, farmářské trhy v PMA byly prostřednictvím svých pořadatelů a dalších aktérů zakotvené nejen v tom místním, ale také v jiných, často relativně vzdálených, geografických kontextech. Ne jeden, ale několik odlišných konceptů farmářského trhu cestovalo z rozdílných „západních“ kontextů do postsocialistického Česka. Zdejší farmářské trhy jsou výsledkem vzájemného působení těchto cestujících konceptů a jejich interakce se specifickým místním kontextem. Moje práce obohacuje akademický diskurz APS o možnost interpretace nových alternativ v obstarávání potravin v „ne-západních“ kontextech, jimž nelze porozumět bez rozkrytí jejich komplexních vztahů se „Západem“.
Abstract v angličtině:
Abstract Boom of the farmers’ markets in 2010 represented a brand new phenomenon in the so far rather calm development of the Czech alternative food networks (AFNs). Unprecedented was the extent of political support at the local and state level as well as the interest of media and consumers. My PhD project originates in the desire to understand this phenomenon. I realized qualitative research of practice and discourse of the farmers' markets in the territory of Prague metropolitan area (PMA) during the years 2011 and 2012. The main research methods included interviews with organizers, observation at the markets, and the content analysis of the mass media. In the course of the research it became obvious that the current academic discourse, rooted primarily in the Anglo-American context, cannot be applied to the Czech reality. Also, the specific features of the farmers' markets in the PMA could only partially be explained by the differences between the Czech post-socialist context and “the West". An interpretation of the boom of farmers' markets in the PMA, consistent with the results of my research, was only enabled by an innovative approach which combines the concept of the travelling theory, postcolonial sensitivity to the mutual relations between source and target contexts, and the findings of the studies of post-socialism. I was able to identify a complex geographical embeddedness of the phenomena and differentiated effects of post-socialism in the process of concept travelling. In other words, the farmers' markets in the PMA are not only embedded in the local context. Via their organizers and other actors they are simultaneously embedded in many other often relatively distant geographical contexts. Not one but several different concepts of the farmers’ market travelled from diverse “western” contexts to the pos-socialist Czechia. The resulting mutation of farmers' markets is a result of the mutual interaction of these travelling concepts as well as their clash with the specific local context. My PhD thesis enhances the academic discourse of the AFNs with the finding that the new AFNs in “non-western” contexts cannot be interpreted without understanding their complex relationships with “the West” and formulates an approach to their analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Fendrychová, Ph.D. 12.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Fendrychová, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Fendrychová, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1 MB