velikost textu

Skrytá diverzita volně žijících trichomonád a jejich postavení v rámci skupiny Parabasalia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skrytá diverzita volně žijících trichomonád a jejich postavení v rámci skupiny Parabasalia
Název v angličtině:
Cryptic diversity of free-living trichomonads and their phylogenetic position within Parabasalia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vít Céza
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Id práce:
82361
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diverzita, fylogeneze, Excavata, Lacusteria, linie, Parabasalia, SSU rDNA, volně žijící trichomonády.
Klíčová slova v angličtině:
Diversity, phylogeny, Excavata, Lacusteria, lineage, Parabasalia, SSU rDNA, free-living trichomonads.
Abstrakt:
Abstrakt Trichomonády (Parabasalia) jsou skupinou anaerobních jednobuněčných eukaryot. V současné době jsou řazeny do říše Excavata, přičemž toto zařazení bylo provedeno pouze na základě molekulárních analýz. Mezi trichomonády patří přes 400 převážně endobiotických druhů, z nichž zhruba 80 % žije v termitech. Volně žijících trichomonád bylo zatím popsáno pouhých šest druhů (Pseudotrichomonas keilini, Ditrichomonas honigbergii, Monotricho- monas carabina, Honigbergiella sp., Tetratrichomonas undula a Lacusteria cypriaca) tvoří- cích čtyři nezávislé fylogenetické linie. Z toho nám se podařilo popsat nový rod a druh Lacusteria cypriaca. Všechny tyto linie jsou sekundárně volně žijící, to znamená, že se v rámci trichomonád vyvinuly ze svých endobiotických předků. Podařilo se nám také publikovat první dvě sekvence příslušející druhu Pseudotrichomonas keilini, morfologicky popsaného již v roce 1935. Na základě našich dat jsme přesunuli Pseudotrichomonas keilini ze skupiny Honigbergiellidae do čeledi Trichomonadidae (řád Trichomonadida). Vedle těchto již publikovaných výsledků jsme získali dalších sedm nových kmenů volně žijících trichomonád (GOU23, CK, GR8, LAGOS2M, VAV1A1, E2NT, LAGOS2D), ze všech těchto kmenů jsme získali sekvenci genu pro SSU rRNA a provedli fylogenetickou analýzu. Tyto kmeny se rozpadly do čtyř linií. Ze současného nárůstu objevených linií volně žijících trichomonád jasně vyplývá, že jsou tyto trichomonády mnohem více diverzifikované, než se soudilo. Pět kmenů včetně Lacusteria cypriaca se nám podařilo převést do stabilní kultury, ze čtyř z nich jsme vytvořili monoeukaryotické kultury. Sedm kmenů jsme nabarvili protargolem a v současné době probíhá jejich charakterizace. Dvě kultury (LAGOS2D a E2NT) jsme připravili pro transmisní elektronový mikroskop a nyní probíhá studium jejich ultrastruktury. Předběžné výsledky jsou součástí této práce. Fylogenetická pozice kmenů LAGOS2D a E2NT je nejasná. Tyto kmeny spolu vytváří samostatnou linii, která nejeví afinitu k žádné ze současných skupin trichomonád. Oba izoláty jsou morfologicky zajímavé. Izolát E2NT má neobvykle protaženou a pohyblivou přední část buňky, navíc se u něj vyskytuje pozoruhodný parabazální aparát tvaru dvou kroužků. Buňky izolátu LAGOS2D mají velkou kapsu, ze které vychází bičíky, tyto bičíky jsou navíc opatřeny ploutvičkami. Je možné, že jde o exkavátní znaky, které nebyly u trichomonád dosud nalezeny.
Abstract v angličtině:
Abstract Trichomonads (Parabasalia) are anaerobic microeukaryotes classified in the supergroup Excavata. Inclusion of parabasalids within Excavata is exclusively based on the molecular- phylogenetic evidence. Over 400 species of parabasalids have been described so far, and the vast majority of them are endobiotic. In contrast, only few species of free-living parabasalids forming four independent lineages have been described (Pseudotrichomonas keilini, Ditrichomonas honigbergii, Monotrichomonas carabina, Honigbergiella sp., Tetratrichomonas undula, and Lacusteria cypriaca). Lacusteria cypriaca is a new species and genus described in our recent paper. In this paper we published the first two sequences of SSU rDNA from Pseudotrichomonas keilini as well. All of these lineages are likely secondarily free-living, and they developed from endobiotic ancestors. In addition to the already published Lacusteria cypriaca and Pseudotrichomonas keilini strains, we have recently obtained seven another isolates of free-living trichomonads (LAGOS2D, E2NT, CK, LAGOS2M, GR8, GOU23 LIVADIAN, and VAV1A1); from all of these isolates we sequenced SSU rDNA and performed phylogenetic analyses. These isolates split into four independent evolutionary lineages, which indicate that free-living parabasalids are more diversed and phylogenetically interspersed than previously recognized. We also established stable cultures of five isolates (Lacusteria cypriaca, LAGOS2D, E2NT, LIVADIAN and VAV1A1). We stained 7 isolates with protargol and examined two of them (LAGOS2D, E2NT) by transmission electron microcopy. Phylogenetic position of LAGOS2D and E2NT is unclear. They have no affinities to any of six main groups within Parabasalia. In addition, they have some unique features such as unusual elongated and mobile part of cell anterior (E2NT) or flagella with vanes (LAGOS2D).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vít Céza 13.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vít Céza 986 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vít Céza 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vít Céza 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB