velikost textu

Česky psané časopisy pro sluchově postižené do roku 1950

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česky psané časopisy pro sluchově postižené do roku 1950
Název v angličtině:
Czech Written Magazines for the Hearing Impaired until 1950
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Charvát
Vedoucí:
Mgr. Radim Wolák
Oponent:
Mgr. Božena Bobková
Id práce:
82320
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce „Česky psané časopisy pro sluchově postižené do roku 1950“ se věnuje českojazyčnému periodickému tisku určenému čtenářům s vadou sluchu, a to od jeho vzniku v roce 1918 do komunistické represe v roce 1950. Přibližuje společenské, historické i další okolnosti, které formovaly jeho podobu. S pomocí četných citací názorně popisuje formální a tematicko-obsahové charakteristiky jednotlivých titulů. Seznamuje s motivacemi, osobami a organizacemi stojícími za jejich vydáváním. U každého listu poskytuje detailní přehled jeho vydavatelů, redaktorů, tiskáren, adres redakcí, podtitulů, periodicity, ceny, počtu stran atd. a přesně zachycuje vývoj těchto atributů v čase. Dává hlouběji nahlédnout do náplně a struktury daných časopisů představením jejich pravidelných rubrik. Sleduje grafický vývoj záhlaví jednotlivých listů. Stručně shrnuje vztah sluchově postižených k různým druhům médií. Nastiňuje problematiku snížených čtenářských dovedností prelingválně neslyšících a všímá si, nakolik byla tato skutečnost zohledňována v časopisech pro sluchově postižené 1. poloviny 20. století.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis “Czech written magazines for the hearing impaired until 1950” focuses on the Czech periodical press for readers with hearing impairments, from 1918 when it was started, until communist repression began in 1950. The thesis deals with social, historical and other factors that formed the press. With the help of many quotations, it illustrates the formal and content aspects of each magazine. It introduces the motivations, people and organizations that made the magazines being published. Each paper is given details about its publishers, editors, printing houses, addresses of the editor’s offices, secondary titles, periodicity, price, number of pages etc. and the development of these attributes over time. The thesis shows in detail the content and structure of the given magazines by presenting their regular columns. It monitors the graphical development of each paper’s title. It briefly summarizes the relation of the hearing impaired to different kinds of media. It outlines a problem of insufficient reading skills of the pre-lingual deaf and how was it dealt with in the magazines for the hearing impaired in the first half of the 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Charvát 10.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Charvát 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Charvát 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radim Wolák 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Božena Bobková 7.8 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.5 MB