velikost textu

Nosní obstrukce - objektivizace a možnosti léčebného ovlivnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nosní obstrukce - objektivizace a možnosti léčebného ovlivnění
Název v angličtině:
Nasal obstruction. Objectification and the treatment options.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Katarína Zborayová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.
Id práce:
82258
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Nosní obstrukce je jedním z nejčastějších symptomů, se kterým se setkává otorinolaryngolog v klinické ambulanci. Etiologie nosní obstrukce je různorodá a určuje možnosti léčebního ovlivnění. V úvodní části práce je provedena analýza faktorů ovlivňujících nosní průchodnost a jsou uvedeny diagnostické možnosti umožňující posouzení, kvantifikaci i určení příčiny nosní neprůchodnosti. V patogenezi hraje roli statická a dynamická složka nosní neprůchodnosti. Dají se od sebe odlišit provedením dekongesčního testu. Jeho hodnocení pomocí RMM a AR je součástí klinické části práce. Dalším z cílů práce bylo vypracování standardního diagnostického protokolu pro nemocné s nosní obstrukci. V diagnostice existují diskrepance v názorech, která z diagnostických metod nejlépe a nejpřesněji odráží stupeň nosní obstrukce. Zjistili jsme, že subjektivní hodnocení nosní neprůchodnosti pacientem (dotazník), endoskopický nález a výsledky funkčných vyšetření navzájem ne zcela korelují. Příčinou je, že každá z těchto metod sleduje jiný parametr. Jde o metody vzájemně se doplňující, ne vzájemně se nahrazující. Proto se standardní diagnostický protokol skládá z podrobného anamnestického vyšetření nemocného (dotazník na základě VAS), rinoendoskopie, vyšetření RMM a AR včetně dekongesčního testu. Nejdůležitejší částí je zhodnocení všech výsledků ošetřujícím lékařem a jejich správná interpretace. Experimentální část práce se zabývá histopatologickými změnami tkání po ošetření laserem a RFITT. Histopatologické nálezy korelují s naší klinickou zkušeností rychlejšího procesu hojení u pacientů ošetřených RFITT. Regenerační a reparační procesy jsou méně výrazné po použití diodového laseru než po RFITT. Výsledky experimentální práce jsme implementovali do léčebného protokolu, který používáme na našem pracovišti. V souladu s mezinárodním standardem je primární konzervativní, medikamentózní léčba, ve které hrají hlavní roli lokální kortikosteroidy. V případě, že tato léčba není efektivní, je indikována léčba chirurgická. Na základě našich výsledků je RFITT metodou volby jako nejšetrnější z chirurgických postupů. Pro těžší formy slizniční hypertrofie, nebo po předchozí RFITT s přechodným efektem se upřednostňuje ošetření laserem. Pro nejtěžší typy nosní obstrukce po předchozí léčbě nebo při polypoidní degeneraci sliznice je metodou volby shaverová turbinoplastika.
Abstract v angličtině:
Summary Nasal obstruction is one of the most common problems the otorhinolaryngologist deals with at his office. Etiology of the nasal obstruction is various and determinates the treatment possibilities. Analysis of the factors influencing nasal patency is mentioned in the preliminary part of the work. The nasal obstruction is determined by statical and dynamical factors. The two factors can be differentiated by a decongestant test. The evaluation of the test by means of RMM and AR is presented in the clinical part of the work. Another aim of the study was to work out a standardised diagnostical protocol for patients with nasal obstruction. There are certains discrepancies within diagnostics as to which diagnostical method most accurately reflects the degree of nasal obstruction. What we found out in our study is, that subjective and objective measurements of the nasal patency and endoscopical findings do not always correlate. One of the reasons is that each of these methods is focusing on different aspects of the nasal airway. These are complementary methods, not supplying. The diagnostical logaritmus in patient with nasal obstruction consists of the assessment of patient’s subjective perception of nasal patency (questionnaire), rhinoendoscopical examination, examination with AR, and active anterior RMM including decongestant test. It is necessary to emphasize that the most important part of the diagnostical algorithm is the correct interpretation of all of the outcomes (subjective and objective) in every individual patient. The experimental part of the work deals with the histomorphologic changes after laser treatment and RFITT. The changes found in the turbinates treated by diode laser were more severe, with more intensive tissue damage and less prominent regenerative and reparative changes. This corresponds with the histopathological findings, as in the case of diode laser treatment, the damage of the tissue is more severe, and the regenerative and reparative processes are less prominent. We implemented the results of the experimental task into therapeutic protocol that we use at our deparment. Method of choice is a medicament therapy in compliance with the international standard. Local corticosteroids play the main role in the therapy. Surgery is indicated in case of medicament therapy failure. Method of choice is RFITT which was found the most considerate of the surgical methods. The laser turbinoplasty is suitable for severe mucosal hypertrophy or after previous ineffective RFITT. Shaver turbinoplasty is preferred for the most severe mucosal hypertrophy with polypous degeneration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Katarína Zborayová, Ph.D. 7.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Katarína Zborayová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Katarína Zborayová, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Katarína Zborayová, Ph.D. 667 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 66 kB